پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ من هنوزم تو فکرتم یه سره از آرمین زارعی

دانلود آهنگ جدید آرمین زارعی به نام من هنوزم تو فکرتم یه سره

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین من هنوزم تو فکرتم یه سره با صدای آرمین زارعی به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Armin Zarei Man Hanozam To Fekretam Ye Sare/ And lyrics

من هنوزم تو فکرتم یه سره
نام خواننده: آرمین زارعی
نام آهنگ: من هنوزم تو فکرتم یه سره

متن آهنگ آرمین زارعی من هنوزم تو فکرتم یه سره

برای مشاهده کلیک کنید

ﻳﻪ ﺳﺎﻟﻴﻪ ﻛﻪ از ﭘﻴﺸﻢ رﻓﺘﻰ
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ دورﻳﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﻳﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ
و ﺣﺎﻟﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ دورﻳﻢ
ﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻮ ﺑﻬﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺣﺎل روﺣﻴﻢ
ﭼﻴﻪ ﻧﮕﺎ ﻣﻴﻜﻨﻰ زﻳﺮ ﭼﺸﻰ
ﻓﻜﺮ اﻳﻨﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﺪﻓﻌﻪ ﻣﻴﺪم ﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﭼﻰ
ﻣﻦ ﻛﻪ رﻓﺘﻢ ﻓﻘﻄ اﻣﻴﺪوارم ﻳﻪ روز
ﺗﻮم از اﻳﻦ ﻛﺎرات ﺳﻴﺮ ﺑﺸﻰ
ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺖ آﺗﻮ ﻣﻴﺪم
ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﻣﻴﺪم
ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ روزاﻣﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ دﻳﺪم
ﻫﻪ
دﻳﮕﻪ ازت ﻧﺎ اﻣﻴﺪم
ﺟﺪاﻳﻴﻤﻮن ﺗﻨﻬﺎ داﺷﺖ دو ﺣﺎﻟﺖ
واﺳﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد
وﻟﻰ واﺳﻪ ﺗﻮ راﺣﺖ ﺑﺰار ﺑﺮو
ﭼﻮن اﮔﻪ راﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮاﻳﻰ
دﻳﮕﻪ ﺑﻴﺰارم از دﻳﺪن دوﺑﺎرت
ﻣﻦ ﻫﻨﻮزم ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺗﻢ ﻳﻪ ﺳﺮه
ﻓﻘﻄ اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ روزا ﺑﮕﺬره
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺣﺎل ﺗﻮ ﺑﺪون ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮه
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ داﺷﺘﻰ ﺗﻮ ﻳﻪ ذره
ﻣﻦ ﻫﻨﻮزم ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺗﻢ ﻳﻪ ﺳﺮه
ﻓﻘﻄ اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ روزا ﺑﮕﺬره
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺣﺎل ﺗﻮ ﺑﺪون ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮه
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ داﺷﺘﻰ ﺗﻮ ﻳﻪ ذره
ﭼﻪ ﻛﺎراﻳﻰ واﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮدم ﻧﻤﻴﺪﻳﺪی
ﺑﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﭘﺮه دردم ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻰ
رﻓﺘﺎراﻣﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺮدن ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻰ
ﭼﺮا ﺟﺎﻳﻰ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﮔﺮدن ﻧﻤﻴﮕﻴﺮی
ﻧﻪ ازت ﻣﻴﺨﻮام ﺑﻴﺎﻳﻰ ﭘﻴﺸﻢ
ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﺑﺎ دروﻏﺎت ﺳﻴﺎ ﻣﻴﺸﻢ
ﻣﻦ دﻳﮕﻪ واﺳﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻰ اﺻﻦ
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ رﻓﻴﻖ ﺻﻤﻴﻤﻴﺎت ﻛﻴﺎ ﻣﻴﺸﻦ
ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ ﺑﺎﺷﻰ
ﺷﺎﻳﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻰ ﻗﺎﻃﻰ اﻛﻴﭙﺎ ﺷﻰ
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ زﻳﺎده دردو دﻟﺎت
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻮد ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻫﺮدوی ﻣﺎ
واﺳﻪ ﻣﻮﻧﺪت ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺗﻠﺎﺷﻰ
ﺧﻮﺷﺒﺤﺎل اوﻧﻜﻪ اﻟﺎن ﺑﺮاﺷﻰ
ﻣﻨﻢ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﺧﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎدت ﻛﺮدم
ﻛﻪ ﺗﻮ ﺷﺮاﻳﻄ ﺳﺨﺖ ﻛﻨﺎرم ﻧﺒﺎﺷﻰ
ﻣﻦ ﻫﻨﻮزم ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺗﻢ ﻳﻪ ﺳﺮه
ﻓﻘﻄ اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ روزا ﺑﮕﺬره
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺣﺎل ﺗﻮ ﺑﺪون ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮه
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ داﺷﺘﻰ ﺗﻮ ﻳﻪ ذره
ﻣﻦ ﻫﻨﻮزم ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺗﻢ ﻳﻪ ﺳﺮه
ﻓﻘﻄ اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ روزا ﺑﮕﺬره
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺣﺎل ﺗﻮ ﺑﺪون ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮه
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ داﺷﺘﻰ ﺗﻮ ﻳﻪ ذره
ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺎ ﺣﺎل ﺟﻔﺘﻤﻮن ﻳﻜﻴﻪ
ﺗﻮ اﻟﺎن ﻛﺮدی ﺑﻪ ﻛﺲ دﻳﮕﻪ ﺗﻜﻴﻪ
ﺗﻮ ﺳﺮم ﭘُﺮ از ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻓﻜﺮﻳﻪ
ﻛﻪ ﭼﺮا اﺻﻠﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻳﻨﺸﻜﻠﻴﻪ
ﭼﺮا اﺻﻠﺎ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺑﺎﻫﺎت رو راﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
اون ﻫﻤﻪ ﺻﺪاﻗﺘﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻛﻮ راﺳﺘﻰ
ﭼﺮا ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎزم دم از ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺰﻧﻪ
ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ ﭘﺎی اون واﻳﺴﻰ
ﻣﻨﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻰ و رﻓﺘﻴ، ﺑﮕﻮ ﭼﺮا
واﺳﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺸﻖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮاه
ﺣﺎل و روز ﻣﻨﻪ ﺳﺎده رو ﻧﮕﺎه
ﻣﻮﻧﺪم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﭼﺮا
ﺑﺒﻴﻦ ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻳﻮ ﺣﺎﻟﺎ دارم ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻢ
ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻫﻰ رو ﺗﻮی دﻟﺖ دﻳﺪم
اوﻧﻢ ﻳﻪ روزی ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺗﻮ رو وﻟﺖ ﺑﻰ رﺣﻢ
ﻣﻴﮕﻰ دوﺳﺘﻢ داری ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﻴﮕﻢ
ﻣﻦ ﻫﻨﻮزم ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺗﻢ ﻳﻪ ﺳﺮه
ﻓﻘﻄ اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ روزا ﺑﮕﺬره
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺣﺎل ﺗﻮ ﺑﺪون ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮه
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ داﺷﺘﻰ ﺗﻮ ﻳﻪ ذره
ﻣﻦ ﻫﻨﻮزم ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺗﻢ ﻳﻪ ﺳﺮه
ﻓﻘﻄ اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ روزا ﺑﮕﺬره
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺣﺎل ﺗﻮ ﺑﺪون ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮه
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ داﺷﺘﻰ ﺗﻮ ﻳﻪ ذره

پخش آنلاین آهنگ من هنوزم تو فکرتم یه سره

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.2 | تعداد آرا: 62

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
شدو

آهنگش باحاله

0
پاسخ
2 سال پیش
گلاره

عالی

0
پاسخ
3 سال پیش
گلاره

من همیشه طرفدار ارمین هستم و همیشه اهنگاشو گوش میدم واقا ممنونم از ارمین عالی اهنگات خیلی خوبه من واقا دوسشون دارم

0
پاسخ
3 سال پیش
    محدث  •  در پاسخ به گلاره:

    آفرین دختر خوب

    0
    پاسخ
    11 ماه پیش