پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود اهنگ دمش گرم انقد اضافه کاری این اواخر داشت آرمین زارعی

دانلود آهنگ جدید آرمین زارعی به نام «دمش گرم انقد اضافه کاری این اواخر داشت»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی دمش گرم انقد اضافه کاری این اواخر داشت با صدای آرمین زارعی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Armin Zarei – Damesh Garm/ And lyrics

دانلود اهنگ دمش گرم انقد اضافه کاری این اواخر داشت آرمین زارعی
آهنگ دمش گرم انقد اضافه کاری این اواخر داشت آرمین زارعی
خواننده آهنگ
آرمین زارعی دمش گرم انقد اضافه کاری این اواخر داشت
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ آرمین زارعی دمش گرم

برای مشاهده کلیک کنید

دﻣﺶ ﮔﺮم اﻧﻘﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎری اﻳﻦ اواﺧﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺸﺪ ﺟﻤﺶ ﻛﺮد
رﻓﺖ راﺑﻄﻪ رو ﻛﻤﺶ ﻛﺮد وﻟﻰ ﺑﺎز دﻣﺶ ﮔﺮم وﺟﻮدﻣﻮ ﭘﺮ از ﺗﻨﺶ ﻛﺮد
ﮔﻔﺖ ﻧﻤﻴﺨﻮاﻣﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﻘﻢ اواﻳﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﺑﺮام وﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺎد از ﭼﺸﻤﻢ
اوﻟﺎ ﺧﻮب ﺑﻌﺪ ﺗﻬﺶ ﺑﺪ ﻫﻰ ﻣﻨﻮ ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺮد
ﺧﺪا ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ روزا ﺑﺎ ﻛﻴﺎ ﻣﻴﺸﻪ اون ﺳﺮش ﮔﺮم
واﺳﻪ دﻋﻮا ﻣﻴﻜﺮد ﺳﺮش درد ﻣﻨﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻛﺮد ﺑﻌﺪش رﻓﺖ
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدم ﻛﻪ ﻓﻜﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮش زد
ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ اﺻﻠﺎ رﺳﻤﺎ رو ﻫﻤﻪ ی آدﻣﺎ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﺗﺮﻛﻢ ﻧﻜﻦ اﺻﻠﺎ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮ دﻟﺨﻮر ﺷﺪی از ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ اﺻﻠﺎ رﺳﻤﺎ رو ﻫﻤﻪ ی آدﻣﺎ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﺗﺮﻛﻢ ﻧﻜﻦ اﺻﻠﺎ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮ دﻟﺨﻮر ﺷﺪی از ﻣﻦ
ﺷﺪم ﻳﻪ آدم ﺷﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮ
در اﻓﺘﺎدم و آﺧﺮﺷﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ آدﻣﺸﻢ
واﺳﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﺑﺎورﺷﻢ ﻣﺮﻳﺪﺷﻢ ﺗﺎ ﺗﻬﺸﻢ
آﺧﻪ ﺑﻬﺶ ﻗﻮل داده ﺑﻮدم از زﻧﺪﮔﻴﺶ ﭘﺎ ﻧﻜﺸﻢ
ﭼﻮن ﻣﻨﻮ دوﺳﺘﻢ داﺷﺖ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮد ﭘﻮزﺧﻨﺪاش
ﻳﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺗﮏ ﭘﺮ ﺑﻮد ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻞ ﺗﻬﺮان دوﺳﺘﻦ ﺑﺎش
ﺑﻮدم ﺷﺐ و روز ﻫﻤﺮاش ﭼﺸﻢ ازم زود ﺑﺮداﺷﺖ
دل ﻣﻦ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮر ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻜﻦ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎش
ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ اﺻﻠﺎ رﺳﻤﺎ رو ﻫﻤﻪ ی آدﻣﺎ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﺗﺮﻛﻢ ﻧﻜﻦ اﺻﻠﺎ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮ دﻟﺨﻮر ﺷﺪی از ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ اﺻﻠﺎ رﺳﻤﺎ رو ﻫﻤﻪ ی آدﻣﺎ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﺗﺮﻛﻢ ﻧﻜﻦ اﺻﻠﺎ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮ دﻟﺨﻮر ﺷﺪی از ﻣﻦ
ﺳﺮ ﺑﺬار رو زاﻧﻮﻫﺎت ﺑﺎزی ﻛﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎت ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﻰ ﻓﺮض ﻛﺮدی ﻳﻪ ادم ﻫﺎﻟﻮ ﻫﺎ
ﻳﻪ آدم ﺧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ واﺳﺘﻢ رو زاﻧﻮﻫﺎم اﻧﻘﺪه ﺣﺮص ﺧﻮردم ﻛﻪ ﻣﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮه ﻟﺎ ﻣﻮﻫﺎم
ﺑﮕﻮ ﭼﺮا ﻓﺮوﺧﺘﻰ آﺧﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ اون ﻳﺎرو ﻫﺎ ﻛﻨﺎرش ﺧﻮش ﻣﻴﮕﺬروﻧﻰ رﻳﻠﻜﺲ و آروم ﻫﺎ
ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدی ﺑﺎ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻟﻨﮓ اﻳﻦ دارو ﻫﺎم ﻗﺮﺻﺎی ﺧﻮاب آورم دﻳﮕﻪ ﻣﻨﻮ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ آروﻣﺎ
ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ اﺻﻠﺎ رﺳﻤﺎ رو ﻫﻤﻪ ی آدﻣﺎ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﺗﺮﻛﻢ ﻧﻜﻦ اﺻﻠﺎ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮ دﻟﺨﻮر ﺷﺪی از ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ اﺻﻠﺎ رﺳﻤﺎ رو ﻫﻤﻪ ی آدﻣﺎ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﺗﺮﻛﻢ ﻧﻜﻦ اﺻﻠﺎ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮ دﻟﺨﻮر ﺷﺪی از ﻣﻦ

پخش آنلاین آهنگ دمش گرم

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.9 | تعداد آرا: 66

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
مهدی

بهترین آهنگ جهان😥😢

0
پاسخ
4 هفته پیش
😘

عالی برا خواننده دمش گرم

0
پاسخ
3 ماه پیش
آتاناز

مثل همیشه بهترین

0
پاسخ
3 ماه پیش
علی

آرمین ازش یکی هس

2
پاسخ
4 ماه پیش
فاطمه

ازاین آهنگ خوشم امده

20
پاسخ
1 سال پیش