پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ هی حالا دیدی میتونم تو بریو تنها بمونم از آرمین زارعی

دانلود آهنگ آرمین زارعی به نام «هی حالا دیدی میتونم تو بریو تنها بمونم»

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین هی حالا دیدی میتونم تو بریو تنها بمونم با صدای آرمین زارعی به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Armin Zarei Hala Didi Mitonam / And lyrics

دانلود آهنگ هی حالا دیدی میتونم تو بریو تنها بمونم از آرمین زارعی
نام خواننده: آرمین زارعی
نام آهنگ: حالا دیدی میتونم

متن آهنگ آرمین زارعی حالا دیدی میتونم

برای مشاهده کلیک کنید

ﻫﻰ ﺣﺎﻟﺎ دﻳﺪی ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺮی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ ﺑﺮام ﺑﻰ ارزﺷﻰ ﻣﻴﺨﻮام ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻮ ﺑﺪوﻧﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻓﺮدا ﻣﺎل ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﺮو از ﭼﺸﺎم دﻳﮕﻪ اﻓﺘﺎدی دﺧﺘﺮ ﻧﻤﻴﺨﻨﺪﻳﺪم و ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ ﺑﻰ ﻣﻦ ﺑﺮو آﺧﻪ اﺧﻠﺎﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮ رو ﺑﺎ ﻏﺮﻳﺒﻪ دﻳﺪم ﻧﮕﻮ آﺷﻨﺎت ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮ روزای ﻏﻤﺖ دادی ﺑﻬﻢ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﻫﻰ ﺑﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺮﻳﺪی ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻰ ﻣﺠﻨﻮﻧﻰ و ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻦ آره دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻰ وﻟﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻢ ﻫﻰ ﺣﺎﻟﺎ دﻳﺪی ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺮی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ ﺑﺮام ﺑﻰ ارزﺷﻰ ﻣﻴﺨﻮام ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻮ ﺑﺪوﻧﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻓﺮدا ﻣﺎل ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﺮو از ﭼﺸﺎم دﻳﮕﻪ اﻓﺘﺎدی دﺧﺘﺮ ﻧﮕﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﻮدم ﻧﮕﻮ از ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮﻧﺪم ﻳﻪ ﺷﺐ ﻛﻨﺎرم ﻧﺒﻮدی ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺗﻮ ﻣﻴﺴﻮزوﻧﺪم اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺼﻪ واﺳﻪ ﭼﻰ واﺳﻪ ﻋﺸﻖ ﻛﻰ ﻣﻴﻤﺮدم ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮ ﻛﺪوﻣﺶ دروﻏﻪ ﻣﻦ ﺗﻮرو ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻛﺮدم ﮔﻪ ﮔﺪاری ﻳﺎدم ﻣﻴﺎد ﻣﻴﺨﻮام ﭘﻴﺸﻢ ﺑﺎﺷﻰ ﮔﻪ ﮔﺪاری ﺑﺎزم

ﻣﻦ ﺧﺪاﻳﻰ ﺑﺎزم ﺗﻮ رو ﺑﺨﺸﻴﺪم وﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﻳﻬﻮ ﻛﻰ ﺑﻮد ﺗﻮ رو ﻣﻨﻔﻰ ﻛﺮد دﻳﻮوﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﺗﻮ رو آدﻣﺖ ﻛﺮدم ﺑﺮو آدم ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﻴﺸﻜﻨﻪ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮم ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ آرﻣﻴﻦ ﻫﻨﻮز ﺗﺨﺴﻪ ﺑﺪون ﻫﻰ ﺣﺎﻟﺎ دﻳﺪی ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺮی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ ﺑﺮام ﺑﻰ ارزﺷﻰ ﻣﻴﺨﻮام ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻮ ﺑﺪوﻧﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻓﺮدا ﻣﺎل ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﺮو از ﭼﺸﺎم دﻳﮕﻪ اﻓﺘﺎدی دﺧﺘﺮ دﻟﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ﻳﻮاش ﺳﺮ روی ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎم ﻣﻴﺬاﺷﺘﻰ وﻗﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺸﺪی ﻫﺮ ﺟﻮری ﺑﻮد ﻣﻨﻮ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻰ اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺎ دارم ﻣﻴﮕﻢ ﺗﻮ رو ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﻧﻤﻰ ﺧﻮام ﺑﺮو ﺑﺮو از ﭼﺸﺎم دﻳﮕﻪ اﻓﺘﺎدی دﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﺮی ﭼﺮا اوﻣﺪی ﭘﻴﺸﻢ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدت دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﻴﺸﻢ د دﻳﻮوﻧﻪ ﺑﻰ ﻣﻦ ﺗﻮ زﻧﺪه ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻰ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﺑﺪ ﺧﺮاب ﺷﺪی اﻳﻦ واﺳﻢ ﻟﺬﺗﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮه از ﺷﺮاب ﺧﻮری ﺷﻨﻴﺪم ﮔﻔﺘﻰ دوﺳﺘﻢ داری ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد ﺗﻮ ﻫﻨﻮزم دوروﻳﻰ اﻳﻦ ﺑﻬﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻴﺎد ﻫﻰ ﺣﺎﻟﺎ دﻳﺪی ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺮی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ ﺑﺮام ﺑﻰ ارزﺷﻰ ﻣﻴﺨﻮام ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻮ ﺑﺪوﻧﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻓﺮدا ﻣﺎل ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﺮو از ﭼﺸﺎم دﻳﮕﻪ اﻓﺘﺎدی دﺧﺘﺮ ﻫﻰ ﺣﺎﻟﺎ دﻳﺪی ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺮی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ ﺑﺮام ﺑﻰ ارزﺷﻰ ﻣﻴﺨﻮام ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻮ ﺑﺪوﻧﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻓﺮدا ﻣﺎل ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﺮو از ﭼﺸﺎم دﻳﮕﻪ اﻓﺘﺎدی دﺧﺘﺮ

پخش آنلاین آهنگ حالا دیدی میتونم

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.9 | تعداد آرا: 89

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
امیر آریایی

بابا شل مغزا خیلی خوبین بعضیاتون،،مخصوصا اونی که گفته آرمین جون صدات عوض شده،،این آهنگ محض اطلاع اساتید فن یه همخونی بین تو ای آف ام و رضایا هستش،،خوش گذشت

1
پاسخ
4 هفته پیش

من فکر میکنم دو نفر می خونن آرمین بایکی دیگه اگه به صداها دقت نمایید متوجه میشید که قسمت هایی رو آرمین خان بزرگ می خونه امید وارم کسایی که آقا آرمین خوششون نمیاد منظورم رو گرفته باشن.
آرمین خان برای همیشه طرفدارتم

3
پاسخ
1 ماه پیش
محمد رضا محمدی

عالی اهنگاش ادم میره تو حس 😘

1
پاسخ
3 ماه پیش
سپهر قهرمانی

آرمین صدات عوض شده

10
پاسخ
3 ماه پیش
  مبی  •  در پاسخ به سپهر قهرمانی:

  چون خودش نی این کیه🤣🤣🤣

  3
  پاسخ
  3 ماه پیش
   سپهر قهرمانی  •  در پاسخ به مبی:

   فهمیدم🤣🤣🤣

   4
   پاسخ
   3 ماه پیش