پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ دلارام از حامد زمانی

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام دلارام

هم اینک شما کاربران گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین دلارام با صدای حامد زمانی به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Hamed Zamani Delaram/ And lyrics

دلارام حامد زمانی

متن آهنگ حامد زمانی دلارام

برای مشاهده کلیک کنید

ﺑﺨﺖ ﺑﺎز آﻳﺪ از آن در ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﭼﻮن ﺗﻮ درﻳﺪ
روی زﻳﺒﺎی ﺗﻮ دﻳﺪن در دوﻟﺖ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ
ﺻﺒﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺒﺎﻳﺪ ﭘﺪر ﭘﻴﺮ ﻓﻠﮏ را
ﺗﺎ دﮔﺮ ﻣﺎدر ﮔﻴﺘﻰ ﭼﻮ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰاﻳﺪ
اﻳﻦ ﻇﺮاﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ داری ﻫﻤﻪ دﻟﻬﺎ ﺑﻔﺮﻳﺒﻰ
وﻳﻦ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ داری ﻫﻤﻪ ﻏﻤﻬﺎ ﺑﺰداﻳﺪ
ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺘﻮان دوﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺒﻴﻨﺪ
ﻧﺎی ﺑﻠﺒﻞ ﻧﺘﻮان ﺑﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﻞ ﻧﺴﺮاﻳﺪ
ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ اﮔﺮ ﻟﺐ ﺑﮕﺸﺎﻳﻰ
ﭘﻴﺶ ﻧﻄﻖ ﺷﻜﺮﻳﻨﺖ ﭼﻮ ﻧﻰ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺨﺎﻳﺪ*
ﮔﺮ ﻣﺮا ﻫﻴﭻ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺒﻰ
ﭼﻮن ﺗﻮ دارم ﻫﻤﻪ دارم دﮔﺮم ﻫﻴﭻ ﻧﺒﺎﻳﺪ

ﻣﮋده ای دل
ﻛﻪ ﻛﻨﻮن وﻗﺖ وﺻﺎل اﺳﺖ و
ﻏﻤﺖ رو ﺑﻪ زوال اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﺸﺎق ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ
ره وﺻﻞ ﺑﭙﻮﻳﻴﺪ
ﻛﻪ ﭼﺎرﻣ* ﻣﻪ از آن ﭼﻬﺎرده ﻣﺎ
ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻨﻮن رﺧﺶ
در ﻃﻠﺒﺶ ﻧﻌﺮه زﻧﺎﻧﻨﺪ و
ﺑﻪ دف رﻗﺺ ﻛﻨﺎﻧﻨﺪ و
ﺑﻪ دل ﺧﻮف و رﺟﺎ
از ﻛﺮم ﺳﺎﻗﻰ ﻣﺎ
ﻃﺮد ﺷﺪه درد و
ز ﺷﻮق ﻗﺪﻣﺶ ﺳﺮو روان اﺳﺖ و
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ و
ﻗﺮار دو ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و
ﺳﭙﺎﻫﻰ ز ﻏﻠﺎﻣﺎن
ﺑﻪ رﻫﺶ ﺟﺎﻣﻪ درﻳﺪﻧﺪ و
دل از ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق رﺳﻴﺪﻧﺪ و
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪ ی ﻣﺎﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻋﺸﻖ ﺑﻤﻴﺮﻳﻢ و
ﺟﺰ او ﻳﺎر ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮدم ﺧﻢ اﺑﺮو ﻛﻪ ﺗﻮ داری
ﻣﺎه ﻧﻮ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ
دل ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﺑﻨﻬﺎدم ﭘﺲ از آن دل ﺑﻪ ﺗﻮ دادم
آﻧﻜﻪ از دوﺳﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﭙﺎﻳﺪ
ﮔﺮ ﺣﻠﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮن ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮ ﺑﺮﻳﺰی
آﻧﻜﻪ روی از ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ آورد ﻧﺸﺎﻳﺪ
ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺘﻮان دوﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺒﻴﻨﺪ
ﻧﺎی ﺑﻠﺒﻞ ﻧﺘﻮان ﺑﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﻞ ﻧﺴﺮاﻳﺪ

ﻫﺮﻛﻪ دﻟﺎرام دﻳﺪ از دﻟﺶ آرام رﻓﺖ
ﺑﺎز ﻧﻴﺎﺑﺪ ﺧﻠﺎص ﻫﺮﻛﻪ در اﻳﻦ دام رﻓﺖ
ﻳﺎد ﺗﻮ ﻣﻴﺮﻓﺖ و ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ و ﺑﻴﺪل ﺷﺪﻳﻢ
ﭘﺮده ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻰ ﻛﺎر ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﻓﺖ
ﻣﻪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ روز ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻓﺖ
ﺳﺮو ﻧﺮوﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎم ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎم رﻓﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮرم دﻣﻰ
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ آن دﻣﺴﺖ ﺑﺎﻗﻰ اﻳﺎم رﻓﺖ

دل و دﻳﻨﻢ ﺑﻪ ﻓﺪای ﻗﺪ و ﺑﺎﻟﺎی ﻧﮕﺎری
ﻛﻪ ﻫﻤﻰ ﺑﻨﺪه ﻧﻮازﺳﺖ و
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺼﻪ دراز اﺳﺖ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ درش ﻏﺮق ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﻧﻤﺎز اﺳﺖ
ﺟﻮاز اﺳﺖ
ﺑﻪ دﻟﻢ ﺳﻮز و ﮔﺪاز اﺳﺖ
ﻣﻨﻢ آن ﻣﻨﻢ آن
ﻣﻨﻢ آن رﻳﺰه ﺧﻮر ﺧﻮان ﻛﺮﻳﻤﺶ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺲ ﻛﺎر ﻧﺪارم
ﺑﺠﺰ آن ﻳﺎر ﻧﺪارم
ﺛﻤﻨﻴ* ﻏﻴﺮ دﻟﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎزار ﻧﺪارم
ﻣﻦ ﻧﺎﻟﺎﻳﻖ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻧﺎﻟﺎن ﭼﻪ ﻛﻨﻢ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔﻰ و
دوری و ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻰ و
ﺑﻨﺪﮔﻰ و ﺑﻰ ﺛﻤﺮی
ﭘﻴﺶ ﻫﻤﺎن ﺷﻪ
ﻛﻪ ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ و
ﻫﻤﺎن ﻳﺎر ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ
ﺟﻬﺎن ﮔﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﺪار و
ﺑﻪ دل دﻟﺒﺮ و دﻟﺪار و
وﻓﺎدار و ﻫﻮادار و
ﺑﻬﻴﻨ* ﺳﺮور و ﺳﺮدار و
ﻛﺲ و ﻛﺎر و
ﺑﻪ دل ﻳﺎر و
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﺮم ﻫﺎش ﺑﺪﻫﻜﺎر و
ﭼﻪ ﻣﻴﺸﺪ دل ﻏﻤﺪﻳﺪه ی ﻣﻦ را
ﺑﺸﻮد ﺑﺎز ﺧﺮﻳﺪار

پخش آنلاین آهنگ دلارام

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 68

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
Ddhsgsh

Hssksvsg

0
پاسخ
1 هفته پیش
ماهرو

چرا لیریکشو هیچ جا نمیتونم کاملشو پیدا کنم خیلی دلم میخواد بخونم از روش🥺

0
پاسخ
1 هفته پیش
  علی  •  در پاسخ به ماهرو:

  درود بر شما

  برای دریافت متن و ترجمه آهنگ، باکس یا دکمه قرمز رنگ زیر تصویر کلیک کنید متن نمایان میشه
  ممنون از همراهی تون با موزیکدل❤️

  0
  پاسخ
  1 هفته پیش
محمد

سلام بسیار زیبا دروصل پیامبر اکرم (ص)

6
پاسخ
5 ماه پیش