پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا (تمام اجراها + ریمیکس)

دانلود آهنگ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا حمید هیراد + ریمیکس

دانلود ترانه شنیدنی آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا از حمید هیراد + استاد غلامحسین بنان + سالار عقیلی + ریمیکس با دو کیفیت اصلی به همراه متن موزیک پخش توسط سایت موزیکدل

Download New Song BY : Remix Hamid Hiraad Amadi Janam Be Ghorbanat Vali Hala Chera / And lyrics

دانلود آهنگ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا (تمام اجراها + ریمیکس)

با صدای استاد بنان از شعر شهریار – قدیمی در رادیو ملی

   

پخش آنلاین با صدای سالار عقیلی

     

ورژن ریمیکس

    Download    

متن آهنگ تمام اجراها آمدی جانم به قربانت

برای مشاهده کلیک کنید

ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ز ﻣﻦ ﺑﮕﺬری

روم در ﭘﻰ ﻋﺸﻖ وﻳﺮاﻧﮕﺮی

ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻰ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻰ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻛﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﮕﻴﺮ ﻛﻨﺎر دﻟﻢ ﺑﺎش و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﻴﺮ

ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻰ

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻛﻪ آراﻣﺸﻢ ﻣﻴﺮود ﻧﻘﻄﻪ اﻣﻦ آﺳﺎﻳﺸﻢ ﻣﻴﺮود ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻰ

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﺮو ﺧﻮاﻫﺸﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ ﺳﺎزﺷﻢ ﻣﻴﺸﻮد

ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻰ

ﺗﻮرا دﻳﺪﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮی ﺳﻠﺎم ﺑﺒﻴﻦ اﺷﮏ ﺷﻮﻗﻰ ﻛﻪ رﻳﺰد ﻣﺪام

ﻣﺎﻧﺪن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪم ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪم

آﻣﺪی ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ وﻟﻰ ﺣﺎﻟﺎ ﭼﺮا ﺑﻰ وﻓﺎ ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻓﺘﺎده ام از ﭘﺎ ﭼﺮا

اﻓﺘﺎده ام از ﭘﺎ ﭼﺮا

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻛﻪ آراﻣﺸﻢ ﻣﻴﺮود ﻧﻘﻄﻪ اﻣﻦ آﺳﺎﻳﺸﻢ ﻣﻴﺮود ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻰ

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﺮو ﺧﻮاﻫﺸﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ ﺳﺎزﺷﻢ ﻣﻴﺸﻮد

ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻰ

 

متن شعر با صدای استاد بنان و سالار عقیلی :

 

آﻣﺪی ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ وﻟﻰ ﺣﺎﻟﺎ ﭼﺮا

ﺑﻰ وﻓﺎ ﺑﻰ وﻓﺎ ﺑﻰ وﻓﺎ ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻓﺘﺎده ام از ﭘﺎ ﭼﺮا

ﻧﻮﺷﺪاروﻳﻰ ﻧﻮﺷﺪاروﻳﻰ ﻧﻮﺷﺪاروﻳﻰ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺳﻬﺮاب آﻣﺪی

ﺳﻨﮕﺪل ﺳﻨﮕﺪل ﺳﻨﮕﺪل اﻳﻦ زودﺗﺮ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻰ ﺣﺎﻟﺎ ﭼﺮا ﺣﺎﻟﺎ ﭼﺮا

ﻋﻤﺮ ﻣﺎ را ﻣﻬﻠﺖ اﻣﺮوز و ﻓﺮدای ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ

ﻋﻤﺮ ﻣﺎ را ﻣﻬﻠﺖ اﻣﺮوز و ﻓﺮدای ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ

ﻣﻦ ﻛﻪ ﻳﮏ اﻣﺮوز ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻮام ﻓﺮدا ﭼﺮا

ﻣﻦ ﻛﻪ ﻳﮏ اﻣﺮوز ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻮام ﻓﺮدا ﭼﺮا

ﻧﺎزﻧﻴﻨﺎ ﻧﺎزﻧﻴﻨﺎ ﻧﺎزﻧﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎز ﺗﻮ ﺟﻮاﻧﻰ داده اﻳﻢ

دﻳﮕﺮ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎز ﻛﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﺮا

دﻳﮕﺮ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎز ﻛﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﺮا

وه ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎی وه ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎی ﻛﻮﺗﻪ ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎر

اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪن از ﭼﻮن ﻣﻨﻰ ﺷﻴﺪا ﭼﺮا

اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪن از ﭼﻮن ﻣﻨﻰ ﺷﻴﺪا ﭼﺮا

آﺳﻤﺎن ﭼﻮن ﺟﻤع ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ

در ﺷﮕﻔﺘﻢ ﻣﻦ در ﺷﮕﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﭙﺎﺷﺪ ز ﻫﻢ دﻧﻴﺎ ﭼﺮا دﻧﻴﺎ ﭼﺮا

ﺷﻬﺮﻳﺎرا ﺑﻰ ﺣﺒﻴﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﻴﻜﺮدی ﺳﻔﺮ

ﺷﻬﺮﻳﺎرا ﺑﻰ ﺣﺒﻴﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﻴﻜﺮدی ﺳﻔﺮ

راه ﻣﺮگ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻳﻜﻰ ﺑﻰ ﻣﻮﻧﺲ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺮا

ﺑﻰ ﻣﻮﻧﺲ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺮا

ﺣﺎﻟﺎ ﭼﺮا ﺣﺎﻟﺎ ﭼﺮا

پخش آنلاین آهنگ آمدی جانم به قربانت

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.9 | تعداد آرا: 37

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
علی

خیلی اهنگ خوبیه 🤌🤌

0
پاسخ
3 هفته پیش