پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ صدامو داری از آرمین زارعی (صدامو داری به احترامت هیچوقت حتی من)

دانلود آهنگ آرمین زارعی به نام «صدامو داری»

هم اکنون شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین صدامو داری (صدامو داری به احترامت هیچوقت حتی من آرمین 2AFM)  با صدای آرمین زارعی دعوت می‌کنیم. متن ترانه و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ از آهنگ صدامو داری را در موزیکدل♥ برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

امیدواریم که از این اثر آرمین زارعی نهایت لذت را ببرید.

Download New Music, (Ahang) BY : Armin Zarei Sedamo Dari/ And lyrics

دانلود آهنگ صدامو داری از آرمین زارعی (صدامو داری به احترامت هیچوقت حتی من)
آهنگ صدامو داری آرمین زارعی
خواننده آهنگ
آرمین زارعی صدامو داری
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ آرمین زارعی صدامو داری

برای مشاهده کلیک کنید

ﺻﺪاﻣﻮ داری
ﺑﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺖ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ، ﻣﻦ
ﻧﻤﻴﻨﺪاﺧﺘﻢ ﻧﮕﺎﻣﻮ ﺟﺎﻳﻰ
رﻓﺘﻰ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ
ﺗﻮ رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و رو ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻧﻰ اون ﺣﺴﻰ
ﻛﻪ رو ﺗﻮ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ
ﺷﺎﻳﺪ از اوﻟﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻴﺬاﺷﺘﻢ رو ﺗﻮ دﺳﺖ
رو ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻫﺎم ﺑﺴﺘﻰ ﭼﻄﻮر ﭼﺸﺎﺗﻮ
ﻫﻴﺲ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﮕﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺒﺮ ﺻﺪاﺗﻮ
ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ دﭘﺮﺳﻢ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ ﺑﻰ ﺣﺴﻢ
دﻳﮕﻪ ﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﻢ ﻧﻤﻰ رﺳﻢ
اﺻﻠﺎ ﺑﻰ ﺧﻴﺎل
دﻳﮕﻪ ﮔﺬﺷﺖ از درد و دل
ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻫﺮدو ﺗﺎﻣﻮن ﺷﺪﻳﻢ دﻳﮕﻪ ﻫﺮ دو ول
ﻳﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ،ﻴﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ اون
ﻫﺰار ﺗﺎ ﻛﺜﺎﻓﺖ ﻛﺎری دارﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻣﻮن
ﻣﻨﻜﻪ از ﺗﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﺣﺎﺷﻴﻢ
ﻣﻨﻜﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﻪ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ ام
ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮏ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺗﻮرو ﻣﻴﺨﻮام
ﭼﻴﻪ ﻓﮏ ﻛﺮدی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ
دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻢ از ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻮﻧﺪﮔﺎرت
ﺑﺪم ﻣﻴﺎد از اون ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺑﺮو ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮ ﮔﺮدی ﭘﻴﺸﻢ ﭼﻮن
ﺧﻮب ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻪ ﻛﻨﺎرش ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
وﻗﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﻪ
ﺑﮕﻮ ﻣﺴﺖ ﻛﻨﺎر ﻛﻰ ﻣﻴﺨﻮاﺑﻰ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺎ ﭼﻴﻪ ﭼﭗ ﻧﮕﺎه ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻃﻠﺐ ﻛﺎرﻳ؟
ﺟﺪﻳﺪاً در اوﻣﺪی از ﻓﺎز ﻃﺮﻓﺪاری
دل ﻣﻦ ، ﺑﺎ دل ﺗﻮ، ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺪ ﺑﺨﺖ ﻗﻴﺎﻓﺘﻮ ﺑﺒﻴﻨ، ﺗﺮﻛﻴﺪی
ﻣﺴﻴﺮاﻣﻮن ﻫﻢ از ﻫﻢ ﺟﺪاﺳﺖ ،ﺪﻳﺪی
ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻰ اﺻﻠﺎ ﺗﻮ راﺳﺖ ﻣﻴﮕﻰ
ﭼﻴﻬ، ﻓﮏ ﻛﺮدی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻫﻮﻟﻢ
ﻣﻮ ﺑﻴﭽﺎری ﻳﻜﻰ ﻟﻢ داده ﺗﻮ ﺑﻐﻠﻢ
ﺗﻮ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻪ ﺳﺮی ﭼﻴﺰارو
ﺟﻠﻮ دوﺳﺘﺎم ﻧﮕﻪ ﻣﻴﺪاﺷﺘﻰ اﻗﻠﺎً
ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺒﻴﻦ ﻛﻪ ﭼﻘﺪ ﻓﺲ ﻓﺴﻰ
ﻣﻨﻢ ﻳﻪ ﻋﺼﺒﻰ اﺳﺘﺮﺳﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﭙﺮم ﭼﻮن ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻢ اﺳﻢ ﺗﻮ ﻣﻴﺎد ﻛﻨﺎر اﺳﻢ ﻛﺴﻰ
راﺳﺘﻰ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻫﺎﺷﻰ ﻳﺎ
اﻳﻦ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﻢ رﻓﺖ ﻗﺎﻃﻰ داداﺷﻴﺎ
ﻗﺎﻃﻰ ﻫﻤﻮﻧﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدی ﺗﻮ ﺑﻬﺸﻮن ﺑﺪی
ﻫﻤﻮن ﺑﻴﭽﺎره ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دورﺷﻮن زدی
آﺧﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﭼﻄﻮر
ﺗﻮ اون ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻢ ﻣﭽﺘﻮ
ﺑﺮو ﺧﻮش ﺑﺎش ﺑﺎﻫﺎش وﻟﻰ ﺑﺪون
ﻛﻪ زودﮔﺬره اﻳﻦ روزای ﺧﻮش ﺗﻮ
ﺧﻴﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﻛﻪ واﺳﺖ دل ، ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ دﻟﮕﺮم ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﭼﺮا ﻧﮕﺮان ﻣﻨﻰ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻴﭙﺮﺳﻰ
ﺣﺎل ﻳﻪ رواﻧﻴ، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮه ﻛﻪ ﻧﺪﻳﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﻴﻤﻮن ﻛﺸﺶ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺸﺎ دﻳﮕﻪ از ﻣﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺶ
ﭼﻮن دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺨﻮای ﺑﺎﺷﻰ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻨ، ﺑﺎ ﻳﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ

پخش آنلاین آهنگ صدامو داری

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.2 | تعداد آرا: 46

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

به خدا که تو رو دس نداری💋وای❤چش نخوری🧿

1
پاسخ
2 ماه پیش
کعالیکیمیا بلاج

خیلی عالی

1
پاسخ
3 ماه پیش
جمال

یادآور خاطرات گذشته.
هیچوقت این آهنگ قدیمی نمیشه

39
پاسخ
3 ماه پیش
.‌‌

عالی میخونی عشقم

1
پاسخ
4 ماه پیش