پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ عمو میگن همه لوکس شدن + ریمیکس اینستا

دانلود آهنگ جدید حمید صفت به نام «عمو میگن همه لوکس شدن + ورژن اصلی + ریمیکس تند بیس دار + ورژن ترکیبی رپی تلفیقی رپ ریمیکس اینستاگرام گنگ»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی عمو میگن همه لوکس شدن با صدای حمید صفت به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Hamid Sefat – Amo Migan/ And lyrics

دانلود آهنگ عمو میگن همه لوکس شدن + ریمیکس از حمید صفت
آهنگ عمو میگن همه لوکس شدن حمید صفت
خواننده آهنگ
حمید صفت عمو میگن همه لوکس شدن
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ حمید صفت عمو میگن همه لوکس شدن

برای مشاهده کلیک کنید

رو ﺑﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
آزاد ﺷﺪم ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻧﻨﻪ
اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ آزادی ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﻪ
آزاد ﺷﺪم ﭼﺸﻤﺎﻣﻮن ﺗﺮه
اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ ﺑﻴﺮون دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮه
آزاد ﺷﺪم ﺑﻴﺎ ﺑﻐﻠﻢ
ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻦ و ﻣﻦ ا ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺒﻢ
آزاد ﺷﺪم ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻢ
ﻣﻦ ﺗﻮو ﺣﺒﺲ ﺑﻮدم و ﺑﻰ ﺧﺒﺮم ﻫﻤﻪ ﻋﺠﺒﻦ
داﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﺗﻮو ﻏﻤﻦ
ﭼﺮا ﻟﻨﮓ و ﭘﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ رو ﻫﻤﻦ
پ ﻧﻨﻪ ﻧﻨﻪ ﺧﺎک ﺗﻮو ﺳﺮم
ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﻢ ﺑﺮﻳﺰ آب ﭘﺎک رو دﺳﺘﻢ
آزاد ﺷﺪم ﺑﺪه ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﻫﻤﻪ ﺳﺮا ﺧﻤِ ﻣﮕﻪ ﺗﻮو اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﺪن
اﻳﻦ ﻳﺎﺑﻮا ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ
ﻣﺮدم ﮔﺸﻨﻦ ﻣﮕﻪ اﻳﻨﺎ ﻛﺠﺎ ﭼﺮﻳﺪن
ﺑﭽﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺎم ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻴﻠﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻰ ﻛﺠﺎ ﭼﭙﻴﺪن
اﻳﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ ﻟﺎﺗﺎ ﭼﺮا ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮن
ﭼﺮا ﺧﺮج ﺟﻨﮓ و أ ﺗﻮو ﺟﻴﺐ ﻣﻴﮕﻴﺮن
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺖ ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺖ ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻫﻪ ﻋﻤﻮ ﻋﻤﻮ ﻧﻮﻛﺮم ﻋﻤﻮ ﻋﻤﻮ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﻋﻤﻮ
دﻳﺮوز اوﻣﺪم ﭘﺮ دردﺳﺮم
ﻋﻤﻮ راه داره ﺑﻜﺶ ﻳﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮم
پ ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻛﺲ ﺷﺪن ﺑﺎﻟﺎﻫﺎ ﺗﻮپ ﺷﺪه
روﻏﻨﺎ ﻧﻮچ ﺷﺪه ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪن
ﻛﻮر ﺷﺪن وﻳﻠﺎﻫﺎ ﺗﻮپ ﺑﻮده ﭼﻴ؟
ﻣﻴﮕﻦ رواﻟﻪ ﺳﻮپ ﺷﺪه
ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﺳﺎﻧﺘﺎﻟﻦ ﻣﺎﻧﺘﺎﻟﻦ
ﺧﻮﻧﻪ ی ﻟﺎﺷﺨﻮرا ﺷﻴﮏ ﻣﻴﺮن
ﻣﻴﻔﺮوﺷﻦ ﻣﻴﺨﺮن
ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﮔﺮون ﺷﺪه
ﻧﺨﺮم ﻣﻴﺨﺮن ﺑﺪﺗﺮم ﻣﻴﺒﺮن
ﻫﻴﭽﻜﺴﻢ ﺣﺮف ﻧﺰد
ﻋﻤﻮ ﻋﻤﻮ ﭘﺪرا در ﻫﻤﻦ ﻋﻤﻮ
ﺟﻠﻮ ﺧﻮﻧﻮاده ﻫﺎﺷﻮن ﻫﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪن ﻋﻤﻮ
ﻋﻤﻮ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ واﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎﺷﻮن ﻧﺬر ﻣﻴﺪن ﻋﻤﻮ
ﻋﻤﻮ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﺤﺶ ﻣﻴﺪن
ﻟﺨﺖ ﻣﻴﺸﻦ ﻫﻞ ﻣﻴﺪن ﻟﻔﻆ ﻣﻴﺮن
ﻋﻤﻮ رﻓﻴﻘﺎم ﺑﻴﻜﺎرن ﺑﻴﻤﺎرن
ﺟﺰ اﻣﻴﺪ ﭼﻰ دارن
ﭼﻰ دارن ﭼﻰ دارن
ﻋﻤﻮ دﻳﺮوز از ﺣﺒﺲ اوﻣﺪم
ﺣﺒﺲ ﺗﻮو ﺣﺒﺴِ ﻧﻔﺲ اوﻣﺪم
ﻋﻤﻮ ﺑﻜﺶ ﻳﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮم
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺮﮔﺮدم دردت ﺑﻪ ﺳﺮم
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺖ ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺖ ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻴﺎ ﻣﻴﺮن رﺟﺎﻳﻰ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
داداﺷﺎ اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ آزادی ﻫﻤﺘﻮن
ﻣﻦ ﻗﻮل دادم ﻛﻪ اﮔﻪ رﻓﺘﻢ دﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﮕﻢ از زﻧﺪوﻧﻴﺎ ﺳﺨﺖ
ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻫﻢ ﺳﻠﻮﻟﻴﺎم ﻗﻄع
ﻫﻤﻪ ﻛﻒ ﺑﺨﺸﺸﻦ
ﻫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ دﻟﮕﺮم ﻣﻴﺸﻦ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺳﺮد ﻣﻴﺸﻦ
ﻛﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر دﻟﺘﻨﮓ ﻣﻴﺸﻦ
ﺑﺎ ﻳﻪ اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ آزادﻳﺖ دﻋﺎ ﻣﻴﻜﺮد داد ﻣﻴﺰد
داﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﻣﻴﺨﻨﺪﻳﺪ
ﺣﺮف ﻣﻴﺰد وﻟﻰ ﺗﻬﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ دﻟﺶ ﺑﺪ ﻟﮏ ﻣﻴﺰد
ﻫﻤﻪ ﻛﻒ ﺑﺨﺸﺸﻦ
ﻧﺸﻪ ﻳﻪ روز ﻧﺒﺨﺸﻴﺪه ﺷﻦ
ﺗﻮو اﻳﻦ دل ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺐ
ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻛﻴﺎ واﺳﻪ ﺟﺒﺮان ﺗﺮﻗﻴﺐ ﺑﺸﻦ ﻧﺸﻪ
ﺧﺪا زد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺣﻖ
ﺗﻬﺶ ﻧﺰار داﺳﺘﺎن ﺷﻪ ﺗﻠﺦ
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺨﺘﻪ
وﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺎ وﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﻛﻒ ﺑﺨﺸﺸﻦ

پخش آنلاین آهنگ عمو میگن همه لوکس شدن

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 48

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
رضا

احسنت

0
پاسخ
6 روز پیش
محمد امین

عالللیییی

0
پاسخ
1 ماه پیش