پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ دل من بند تو منه دلبند تو دیابت بیتمه از لبای قند تو (تمام اجراها + ریمیکس)

دانلود آهنگ جدید بهنام حسن زاده + مجید احمدی به نام «دل من بند تو منه دلبند تو دیابت بیتمه از لبای قند تو»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی دل من بند تو منه دلبند تو دیابت بیتمه از لبای قند تو با صدای بهنام حسن زاده + مجید احمدی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Behnam HasanZade – Dele Man/ And lyrics

دانلود آهنگ دل من بند تو منه دلبند تو دیابت بیتمه از لبای قند تو (تمام اجراها + ریمیکس)
آهنگ دل من بند تو منه دلبند تو دیابت بیتمه از لبای قند تو بهنام حسن زاده
خواننده آهنگ
بهنام حسن زاده + مجید احمدی دل من بند تو منه دلبند تو دیابت بیتمه از لبای قند تو
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ تمام اجراها دل من بند تو منه دلبند تو

برای مشاهده کلیک کنید

ﺗﻮ ﻣﻰ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺗﺎج ﺳﺮ ﻳﺎر ﺗﻮ ﻣﻰ ﺳﺮوری
ﺗﻮ ﻣﻰ ﺷﺎه دﺗﺮ ﻣﻰ ﻧﻈﺮ ﻛﺮده دﻟﺒﺮی
ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺎزرون ﺷﻨﻰ ﺑﺮﺗﺮی
رﻗﻴﺐ ﻧﺎرﻧﻰ ﺑﺎ اﺧﺘﻠﺎف ﻫﻤﻪ ره ﺳﺮی
دل و ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ دور ﻛﻪ ﺗﻮ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ روح و روان ﻣﻨﻰ
رگ و رﻳﺸﻪ ﻣﻨﻰ ﺷﺮﻳﺎن ﻣﻨﻰ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﻣﻬﺮه ﻣﺎر دارﻧﻰ
ﺳﻮﻳﻞ ﺧﺎﻃﺮﺧﻮاه ﻫﺰار دارﻧﻰ
ﻣﻴﻜﺎپ ﺧﻠﻴﺠﻰ ﻫﺎﻛﻦ اﻣﺸﻮ ﻗﺮار دارﻧﻰ
ﭼﻪ اﻨﻰ ﻧﺎز دارﻧﻰ
دل ﻣﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮ
ﻣﻨﻰ دل ﺑﻨﺪ ﺗﻮ
دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻴﺘﻤﻪ از ﻟﺒﺎی ﻗﻨﺪ ﺗﻮ
ﺷﻰ ﺟﺎ ﭼﻨﺪﭼﻨﺪی ﺗﻮ
ﻣﻦ ﺧﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ
ﻫﻴﭽﻜﺲ دﻨﻴﻪ ﺑﻮوﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ
دل و ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ دور ﺳﻮﻳﻞ ﻣﻮزﻳﻜﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ روح و روان ﻣﻨﻰ
رگ و رﻳﺸﻪ ﻣﻨﻰ ﺷﺮﻳﺎن ﻣﻨﻰ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﻣﻬﺮه ﻣﺎر دارﻧﻰ
ﺧﺎﻃﺮﺧﻮاه ﻫﺰار دارﻧﻰ
ﻣﻴﻜﺎپ ﺧﻠﻴﺠﻰ ﻫﺎﻛﻦ اﻣﺸﻮ ﻗﺮار دارﻧﻰ
ﭼﻪ اﻨﻰ ﻧﺎز دارﻧﻰ
زﻣﺴﺘﻮن ﺷﻮ و ﻣﻨﻮﺗﻮ ﭘﻴﮏ دوﺑﻪ دو
دﻟﻪ ﺟﺎده و ﻳﮏ و دو ﺷﻮﻣﻰ ﺳﻤﺖ ﻛﻮه
ﻧﻢ وارش و ﻛﻠﻪ داغ ﭼﺶ ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺧﻮ
ﺧﺸﻰ ووﺷﻪ ﻳﺎر اﻣﺸﻮ ای ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻧﻮو
دل و ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ دور ﻛﻪ ﺗﻮ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ روح و روان ﻣﻨﻰ
رگ و رﻳﺸﻪ ﻣﻨﻰ ﺷﺮﻳﺎن ﻣﻨﻰ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﻣﻬﺮه ﻣﺎر دارﻧﻰ
ﺧﺎﻃﺮﺧﻮاه ﻫﺰار دارﻧﻰ
ﻣﻴﻜﺎپ ﺧﻠﻴﺠﻰ ﻫﺎﻛﻦ اﻣﺸﻮ ﻗﺮار دارﻧﻰ
ﭼﻪ اﻨﻰ ﻧﺎز دارﻧﻰ

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮓ

ﺗﻮ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﻣﻦ ﺗﺎج ﺳﺮ ﻳﺎر ﺗﻮ ﺳﺮور ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ دﺧﺘﺮ ﺷﺎه ﻣﻨﻰ و دﻟﺒﺮ ﻧﻈﺮ ﻛﺮده ای
ﺗﻮ از ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮﺗﺮی
رﻗﻴﺐ ﻧﺪاری ﺑﺎ اﺧﺘﻠﺎف از ﻫﻤﻪ ﺳﺮی
دل و ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ دور ﻛﻪ ﺗﻮ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ روح و روان ﻣﻨﻰ
رگ و رﻳﺸﻪ ﻣﻨﻰ ﺷﺮﻳﺎن ﻣﻨﻰ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﻣﻬﺮه ﻣﺎر داری
ﺧﺎﻃﺮﺧﻮاه ﻫﺰار داری
ﻣﻴﻜﺎپ ﺧﻠﻴﺠﻰ ﻛﻦ اﻣﺸﺐ ﻗﺮار داری
ﭼﺮا اﻳﻨﻘﺪر ﻧﺎز داری
دل ﻣﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮ
دﻳﺎﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ از ﻟﺒﺎی ﻗﻨﺪ ﺗﻮ
ﺑﺎﺧﻮدت ﭼﻨﺪﭼﻨﺪی ﺗﻮ
ﻣﻦ ﺧﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ
ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ
دل و ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ دور ﻛﻪ ﺗﻮ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ روح و روان ﻣﻨﻰ
رگ و رﻳﺸﻪ ﻣﻨﻰ ﺷﺮﻳﺎن ﻣﻨﻰ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﻣﻬﺮه ﻣﺎر داری
ﺧﺎﻃﺮﺧﻮاه ﻫﺰار داری
ﻣﻴﻜﺎپ ﺧﻠﻴﺠﻰ ﻛﻦ اﻣﺸﺐ ﻗﺮار داری
ﭼﺮا اﻳﻨﻘﺪر ﻧﺎز داری
ﺷﺐ زﻣﺴﺘﻮن و ﻣﻨﻮﺗﻮ ﭘﻴﮏ دوﺑﻪ دو
ﺗﻮ ﺟﺎده و ﻳﮏ و دو ﻣﻴﺮﻳﻢ ﺳﻤﺖ ﻛﻮه
ﻧﻢ ﺑﺎرون و ﻛﻠﻪ داغ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاب ﻧﻤﻴﺮه
ﺧﻮﺷﻰ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﺎر اﻣﺸﺐ ﺑﺎز ﺻﺒﺢ ﻧﺸﻪ
دل و ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﭼﺸﻢ ﺑﺪ دور ﻛﻪ ﺗﻮ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ روح و روان ﻣﻨﻰ
رگ و رﻳﺸﻪ ﻣﻨﻰ ﺷﺮﻳﺎن ﻣﻨﻰ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ
ﺗﻮ ﻣﻬﺮه ﻣﺎر داری
ﺧﺎﻃﺮﺧﻮاه ﻫﺰار داری
ﻣﻴﻜﺎپ ﺧﻠﻴﺠﻰ ﻛﻦ اﻣﺸﺐ ﻗﺮار داری
ﭼﺮا اﻳﻨﻘﺪر ﻧﺎز داری

پخش آنلاین آهنگ دل من بند تو منه دلبند تو

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 74

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
عباس

عالی مازرون دور

0
پاسخ
3 روز پیش