پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ تو لج کردی ولی من که هستم هنوز از شایان اشراقی و شایان یو

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی و شایان یو به نام «تو لج کردی ولی من که هستم هنوز»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی تو لج کردی ولی من که هستم هنوز با صدای شایان اشراقی و شایان یو به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Shayan Eshraghi – Laj Kardi/ And lyrics

دانلود آهنگ تو لج کردی ولی من که هستم هنوز از شایان اشراقی و شایان یو
آهنگ تو لج کردی ولی من که هستم هنوز شایان اشراقی و شایان یو
خواننده آهنگ
شایان اشراقی و شایان یو تو لج کردی ولی من که هستم هنوز
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ شایان اشراقی و شایان یو تو لج کردی ولی من که هستم هنوز

برای مشاهده کلیک کنید

از وﻗﺘﻰ رﻓﺘﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﻮد
ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺸﺎً زود ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺸﺎً زود
ﺑﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎزاﮔﻪ دوﺳﺖ داری ﺑﮕﻢ راﺳﺘﺸﻮ
ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎم ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎم
ﻏﺮوب ﺗﻮ ﺳﻴﺎه ﻛﺮده ﻗﻠﺒﻮ
ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻪ ﺣﺮﻓﻤﻮ
ﻛﻞ زﻧﺪﮔﻴﻢ دردﺳﺮ ﺑﻮد
ﺗﻮ درد ﺳﺮ ﻧﺸﻮ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﻳﺎدم ﻣﻴﺎره ﻫﻰ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ
اﻣﻴﺪ ﺑﺪﻫ‌ ﺑﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻣﻦ ﺟﻮﻧﻢ ﺧﺎک ﭘﺎی ﺗﻮ
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺰارم ﻛﺴﻰ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻪ ﺑﻬﺖ
ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ دﻟﺖ
ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﺴﺘﻰ ﺷﺒﺎ
دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﺪه ﺑﻬﺖ
ﺗﻮ ﻟﺞ ﻛﺮدی وﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز
ﮔﻴﺮ ﺗﻮه اﻳﻦ دل ﻟﺎﻣﺼﺐ ﻫﻨﻮز
ﻳﻪ دﻧﻴﺎ واﻳﺴﻦ ﺟﻠﻮم وﻟﻰ
ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻧﻤﻴﺮه ﻗﻠﺒﻢ از رو
رﻓﺘﻰ و ﻣﻮﻧﺪ ﻳﺎدﮔﺎری ﻋﻜﺴﺎت
رﻓﺘﻰ و رﻳﺨﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ اﺷﻜﺎم
رﻓﺘﻰ و ﻣﻮﻧﺪ ﻳﺎدﮔﺎری ﺷﻌﺮام
آخ ﭼﻪ ﻧﺎزه ﭼﺸﻤﺎت
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
اداﻣﻪ دادن ﺳﺨﺘﻪ
ﻧﻤﻴﺮﺳﻰ ﭼﺮا ﺑﻪ دادم وﻗﺘﻰ
ﺟﻮری ﺗﻮو ﺑﻬﺖ رﻓﺘﻨﺘﻢ
اﻧﮕﺎر ﻳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ رﻓﺘﻰ
وﻟﻰ دﻟﺘﻨﮕﻴﺎم زﻳﺎده
ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﺷﺒﻴﻢ ﺑﻴﺎدش
اﻳﻨﺠﻮری ﺑﺨﻮادت ﻋﻤﺮاً اﺻﻠﺎً
ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮردم ازت
ﻧﺎﻣﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﺑﺪ ﻛﺮدی ﺑﻬﻢ
وﻟﻰ اﻳﺮادی ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮدی ﺑﻬﻢ
دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻪ ﺑﺎرم ﺗﻮ ﺑﻴﺎ
ﻣﻦ آﺧﻪ ﺑﻮدم دﻟﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎدﮔﺎری ازت اﺷﻜﻪ
ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻛﻪ ازم ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ
ﻧﻤﻴﺘﭙﻪ واﺳﻪ ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ اﺻﻠﺎً
ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻓﻘﻄ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ

پخش آنلاین آهنگ تو لج کردی ولی من که هستم هنوز

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 17

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
شهاب

عالی

0
پاسخ
1 ماه پیش