پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ فصل بهار 1 (اجرای گروهی مرتضی پاشایی و رضا صادقی)

دانلود آهنگ اجرای گروهی به نام «فصل بهار 1»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی فصل بهار 1 با صدای سعید شهروز و رضا صادقی و مرتضی پاشایی و محمد علیزاده و پیام عزیزی و مهدی یراحی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Variuos Artist – Fasle Bahar/ And lyrics

دانلود آهنگ فصل بهار 1 (اجرای گروهی مرتضی پاشایی و رضا صادقی)
آهنگ فصل بهار 1
خواننده آهنگ
سعید شهروز و رضا صادقی و مرتضی پاشایی و محمد علیزاده و پیام عزیزی و مهدی یراحی فصل بهار 1
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ اجرای گروهی فصل بهار 1

برای مشاهده کلیک کنید

رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﻰ :
اﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ، ﻣﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدِ ﺗﻮ ، ﻓﺼﻠِ ﺑﻬﺎره
اﺮﻳﻢ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﺎ ، اﻜﻨﻴﻢ ﮔﺮدش ، ﻛﻪ ﮔﻠﻌﺬاره

ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻬﺮوز :
ای دوس دﻳﺮﻳﻦ ، ﭼﻰ ﺧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ، رﺗﻰ ﭼﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ
اوﻣﺎم ﺳﺮاﻏﺖ ،ﻜﻮر ﺑﻰ ﭼﺮاﻏﺖ ، ﺳﻮﺧﺘﻢ د داﻏﺖ

رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﻰ :

ﻧﺎرد ز ﻳﺎدم ، اون ﻟﺤﻈﻮاﻧﻰ ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم
آﺗﻴﺶ ﻋﺸﻖ ِ، ﺗﻮ داﻣﻦ اﻳﺰد ، ﺳﻮزوﻧﺪ وﺟﻮدم

ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻬﺮوز :

دﺷﺖ و ﺑﻴﺎوان ، ﮔﻞ زد و داﻣﻮن ، ﮔﻞ ﻳﺨﺖ ﻛﻮ
ﻳﺎدت ﺗﻮ ﻏﻤﮕﻴﻦ ، ﻣﻴﻨﻴﺸﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﭙﺎ ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰاده :

ﻳﺎﻏﺪی ﻳﺎﻏﻴﺸﻠﺎر، ﺑﺎﻧﻠﺎدی ﮔﻮﺷﻠﺎر، اﻳﺴﻠﺎﻧﺪی داﺷﻠﺎر
ﺳﻦ ﻫﺎردا ﮔﺎﻟﺪﻳﻨ، ﺳﻮﻧﺪی ﮔﻮﻟﻮﺷﻠﺮ، ﺳﻮﻟﺪو ﺑﺎﺧﻴﺸﻠﺎر

ﭘﻴﺎم ﻋﺰﻳﺰی :

أﻮ ﻛﺎﺗﻪ وا ده ت
ﻓـَﻪ ﺻﻠﻰ ﺑﻬﺎری
ﺑـَﻪ زﻣﻰ ﺑﻬﺎری
ﺷﺎدی ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ
ﻧـَﻪ ﻇﻤﻰ ﺑﻬﺎری
ﻧـَﻪ ﻇﻤﻰ ﺑﻬﺎری

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰاده :

ﺑﻮدﻧﻴﺎ ﺳﻦ ﺳﻴﺰ، ﻳﺎﻣﺎن ﺳﻮﻳﻮخ دو، اچ ﮔﻴﺰﻳﻞ ﮔﻮﻟﻮم

ﮔﻮل ﺑﻠﺎ ﮔﺪﻫ، ﮔﻮی ﺑﻬﺎر ﮔﻠﻬ، ﻧﺎزﻟﻰ ﺳﻮﮔﻴﻠﻴﻢ

ﭘﻴﺎم ﻋﺰﻳﺰﻳ:

ﺧﻮﺷﻪ وﻳﺴﺘﻪ ﻛـَﻪ م
ﺟـَﻪ ژﻧﺖ ﻣﺒﺎره ک
ﻟـَﻪ ﺗﻮ ﻣﺒﺎره ک
وـَ ﻛﻮ روﻧﺎﻛﻰ
ﺳﻮرَ ی ﺗـَﻪ ﺑﺎره ک
ﺳﻮرَ ی ﺗـَﻪ ﺑﺎره ک

ﻣﺮﺗﻀﻰ ﭘﺎﺷﺎﻳﻴ:

دوﺑﺎره ﻓﺼﻞ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﻴﺪه
ﻫﻮای ﻗﻠﺒﻢ ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ رﻧﮓ ﺧﺰون دﻳﺪه

ﻣﺮﺗﻀﻰ ﭘﺎﺷﺎﻳﻰ :
ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ رو ﻛﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﺎش دﻳﻮوﻧﮕﻰ ﻛﻦ
ﺑﺮات ﻣﻰ ﻣﻴﺮم ﺟﺎی دو ﺗﺎﻣﻮن ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻦ

رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﻰ :

ﻣﻦ و ﺗﻮ در ﺑﻬﺎر ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻣﻰ روﻳﻢ
ﻣﻦ و ﺗﻮ در ﺑﻬﺎر ﻋﺎﺷﻘﻰ در دﺷﺖ ﻫﺎی ﭘﺮ ﮔﻞ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﻰ روﻳﻢ

ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻬﺮوز :
ای ﻳﺎر ﻛﻬﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺧﻮاﺑﻰ ﺷﻴﺮﻳﻦ از دﺳﺘﺖ دادم
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺖ آﻣﺪم ﭼﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدی و ﭼﻪ اﻧﺪوﻫﻨﺎک ﻣﺮا ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪی

رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﻰ :
ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدن ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﺷﻮد
آﮔﺎه ﺑﺎش آﺗﺶ ﻋﺸﻖ وﺟﻮدم را ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻰ ﻛﺸﺪ

ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻬﺮوز :
دﺷﺖ ﻫﺎ و ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﭘﺮ ﮔﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ از ﮔﻞ ﻳﺨﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻏﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺖ ﭼﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺎی ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰاده :
ﺑﺎران ﺑﺎرﻳﺪ و ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺧﻴﺲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪی ، ﺧﻨﺪه ﻫﺎ ﭘﮋﻣﺮد ، ﻧﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪ

ﭘﻴﺎم ﻋﺰﻳﺰی :
وﻗﺘﻰ ﻣﻰ آﻳﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎری ، ﺑﺰم ﺑﻬﺎری
ﺷﺎدی ﻣﻰ آورد ﻧﻈﻢ ﺑﻬﺎری

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰاده :
اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﺪون ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺮده ﺑﺎزﺷﻮ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﻢ
ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﻛﻦ ﺑﮕﺬار ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺎد ، ﺑﻬﺎر ﻣﻦ

ﭘﻴﺎم ﻋﺰﻳﺰی :
ﻋﻴﺪ ﻣﺒﺎرک ، ای ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﻨﺎﻳﻰ ﺳﻮره ﺗﺒﺎرک
ﻋﻴﺪ ﻣﺒﺎرک ، ای ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﻨﺎﻳﻰ ﺳﻮره ﺗﺒﺎرک

ﻣﻬﺪی ﻳﺮاﺣﻰ :
ای ﻧﺴﻴﻢ ﻧﻮروزی ، ﻣﺮا ﻛﻪ دﻟﻢ ﺑﻰ ﺗﺎب دﻳﺪار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر
ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻋﻴﺪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻢ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎﻧﻢ از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ

ﻣﺮﺗﻀﻰ ﭘﺎﺷﺎﻳﻰ :
دوﺑﺎره ﻓﺼﻞ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﻴﺪه
ﻫﻮای ﻗﻠﺒﻢ ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ رﻧﮓ ﺧﺰون رو دﻳﺪه
ﻣﻬﺪی ﻳﺮاﺣﻰ :
ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﻴﭽﺎره ام ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ در دوﺧﺘﻢ و ﻋﻤﺮی ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮدم و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدم او ﻧﻴﺰ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد

ﻣﺮﺗﻀﻰ ﭘﺎﺷﺎﻳﻰ :
ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ رو ﻛﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﺎش دﻳﻮوﻧﮕﻰ ﻛﻦ
ﺑﺮات ﻣﻰ ﻣﻴﺮم ﺟﺎی دو ﺗﺎﻣﻮن ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻦ

پخش آنلاین آهنگ فصل بهار 1

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 22

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد