پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ Hast Du Lust از بنیامین بهادری

دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری به نام «Hast Du Lust»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی Hast Du Lust با صدای بنیامین بهادری به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Benyamin Bahadori – Hast Du Lust/ And lyrics

ملودی: بنیامین بهادری

شعر: فرید احمدی، رضا هاشمی، بنیامین بهادری

تنظیم: مهدی فتاحی

 
دانلود آهنگ Hast Du Lust از بنیامین بهادری
آهنگ Hast Du Lust بنیامین بهادری
خواننده آهنگ
بنیامین بهادری Hast Du Lust
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ بنیامین بهادری Hast Du Lust

برای مشاهده کلیک کنید

Hast Du Lust

آﻳﻨﻪ رو دﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮ آﻳﻨﻪ رو ﻣﺎت ﻧﻜﻦ آﻳﻨﻪ رو ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻜﻦ

آﻳﻨﻪ ﻳﻌﻨﻰ رﻗﻴﺐ اﺻﻠﺎ ﺑﺒﻴﻦ رﻓﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺧﻮدﺗﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻜﻦ

ﺑﺎز ﻣﻨﻮ ﺣﺴﺎس ﻧﻜﻦ

ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن وﺳﻄ ﻣﺮداد ﮔﺮﻳﻪ اﺷﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه اﺑﺮا

اﮔﻪ زﻣﺴﺘﻮن ﺑﺮﺳﻪ از راه ﻣﻴﻤﻮﻧﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎی ﭘﺎﻫﺎم رو ﺑﺮﻓﺎ

ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻮ دوﺳﺖ دارم ﻟﻌﻨﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﻓﻘﻄ

ﺑﺲ ﻛﻪ ﺟﺬاﺑﻰ ﻧﻤﻴﺬاری ﻛﻪ دور ﺑﺸﻢ ازت

ﺗﻮ اﺷﺎره ﻛﻦ ﻓﻘﻄ ﻫﺮﻛﺎری ﻣﻴﻜﻨﻢ واﺳﺖ

ﻫﺮﭼﻰ دارﻣﻮ ﻣﻴﺬارﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ وﺳﻄ

وﻃﻨﻢ ﺷﺪی وﻃﻨﻢ

ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش

ﮔﺮدن آوﻳﺰ ﻣﻨﻮ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎش

ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﺗﻮ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻨﻢ ﺑﺎش

ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش

ﮔﺮدن آوﻳﺰ ﻣﻨﻮ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎش

زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺎی ﻣﺎ دوﺗﺎرو ﻛﻢ داره

دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻪ ﺟﺎده ی ﺑﻰ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪﻫﻜﺎره

ﺣﺘﻰ اﮔﻪ دﺳﺘﺎی ﻣﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻦ

دل ﻣﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻴﺬاره

آﺧﺮ ﻣﻨﻮ ﻛﻨﺪی ﻛﻢ ﻛﻢ از اﻳﻦ آﻏﻮش ﻫﻨﻮز دوﺳﺖ دارم رواﻧﻰ ﺑﺎﻫﻮش

اﮔﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺮدی ﻧﻤﻴﺬارم ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮدی

دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ دوﺳﺖ دارم

ﺗﻮرو ﻫﺮﺟﺎی دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺴﭙﺎرم

ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺖ در ﺑﺮم ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم

ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻔﺘﺪ در ﺑﺮم

اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺪات ﻣﻨﻮ دﭼﺎر ﻣﻴﻜﻨﻪ

وﻗﺘﻰ ﻛﻨﺎرﻣﻰ دﻳﮕﻪ اﻧﻘﺪر ﺳﻜﻮت ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ

اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮر ﻛﻢ و رﻧﮓ ﭼﺸﺎت ﺑﺎﻫﺎم ﭼﻴﻜﺎر ﻣﻴﻜﻨﻪ

ﺷﻤﻌﺎرو ﻓﻮت ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ

ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺘﻮاﻧﻢ

اﻳﻦ ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻜﻨﻰ

ﮔﻴﺮم ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﮔﺮی ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ

دﻟﺘﻨﮓ ﻛﺴﻰ ﺷﺪم ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮕﻢ ﻧﻴﺴﺖ

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﻮن ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎب

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻓﺘﺎب

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮای ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺎﻳﻴﺰ

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺑﺎرون

ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﻓﺮاوون

ﻳﺎدﺗﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻰ زﻳﺮ ﺑﺎرون دﺳﺘﺘﻮ ﺑﮕﻴﺮم ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻦ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﺎی اﺷﻜﻰ ﭼﺠﻮری ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ

دروﻏﻪ ﺳﻨﮓ دﻟﻢ دروغ ﭼﺮا ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ

ﭘﺎﺷﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ

دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ

ﺗﻮرو ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻰ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺴﭙﺎرم

ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺘﻮاﻧﻢ

اﻳﻦ ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻜﻨﻰ

پخش آنلاین آهنگ Hast Du Lust

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4 | تعداد آرا: 35

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
محمدرضا

اصلا معلوم نیست چی میخونه.!! صداش هم اون صدای سابق و قشنگ بنیامین که میشناختیم نیست.

1
پاسخ
4 هفته پیش
مسعود

عالیه…عالیه درد عاشقی امروز همگی💚
جهان امروزی می باشد…💔💔💔

0
پاسخ
4 هفته پیش
الیاس

چی خونده واقعا چرت

3
پاسخ
1 ماه پیش