پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ ندونستی قدرمو از شایان اشراقی و شایان یو

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی و شایان یو به نام «ندونستی قدرمو»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی ندونستی قدرمو با صدای شایان اشراقی و شایان یو به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Shayan Eshraghi Ft Shayan Yo – Nadonesti Ghadramo/ And lyrics

دانلود آهنگ ندونستی قدرمو از شایان اشراقی و شایان یو
آهنگ ندونستی قدرمو شایان اشراقی و شایان یو
خواننده آهنگ
شایان اشراقی و شایان یو ندونستی قدرمو
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ شایان اشراقی و شایان یو ندونستی قدرمو

برای مشاهده کلیک کنید

آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد و ﻧﻤﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎره
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ و اﻳﻦ دﻳﺪن ﻋﺎﻟﻤﻰ داره
آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﻘﺪر ﻳﻜﻰ واﻗﻌﻰ ﺧﻮاﺳﺘﺖ
ﺣﻴﻔِ ﻣﻦ ﺣﻴ، ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رو ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﻰ آﺧﻪ

[ﻜﻮرس – ﺷﺎﻳﺎن اﺷﺮاﻗﻴ]
ﻗﺪر ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎم ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ رو ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ، زﻳﺎدم ﺑﺮو ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ واﺳﺘ، ﻛﻰ آدم ﺷﺪ و ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻏﻢ دورﻳﺖ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎدﻫ، ﺧﺮاب ﻛﺮدی ﺧﻴﻠﻰ ام ﻣﻨﻮ
ﻗﺪر ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎم ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ رو ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ، زﻳﺎدم ﺑﺮو ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ واﺳﺘ، ﻛﻰ آدم ﺷﺪ و ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻏﻢ دورﻳﺖ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎدﻫ، ﺧﺮاب ﻛﺮدی ﺧﻴﻠﻰ ام ﻣﻨﻮ

[ﻮرس دو – ﺷﺎﻳﺎن ﻳﻮ]
اﻣﺮوز دﻟﻢ ﺑﺪ ﺟﻮری ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺮات وﻟﻰ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ
ﻫﺮ ﭼﻰ ﮔﻔﺘﻢ ﮔﻮش ﻧﻜﺮدﻳ، ﻟﺞ ﻛﺮدی ﻣﻨﻢ ﻟﺞ ﻛﺮدم
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ داﻏﻮن ﺷﺪﻣ، اﻧﮕﻴﺰم از دﺳﺘﻢ رﻓﺖ
وﻟﻰ ﺑﺎزم ﻛﻢ ﻧﻴﺎوردﻣ، ﺧﻮدﻣﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ از اول
ﻣﻦ ﻫﻰ ﻧﺰدﻳﻜﺖ ﺷﺪم ﺗﻮ ﻫﻰ دور ﺷﺪی ﺑﺪﺗﺮ
ﻳﻪ ﭼﺎر روز ﻧﺒﻮدم ﺑﻴﻰ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﺷﺪی ﺑﻪ ﺑﻪ
ﻋﺠﺐ ﺗﻴﺒﻰ راﺣﺘﻰ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻬﺖ ﺧﻮب
آخ دﻟﻢ ﻟﮏ زده ﻗﺒﻞ ﺧﻮاب ﻣﻨﻮ ﺑﻮس ﻛﻨﻰ ﻫﺮ ﺷﺐ
ﻣﻨﻢ ﺑﺰﻧﻢ زﻳﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﺮارای ﻓﺮدام
ﺑﺸﻢ اﺧﺮاج از ﻛﺎر و ﺑﻴﺎم دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ
ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﻜﻨﻢ ﺣﺘﻰ از ﺧﺎﻧﻮادم
ﺗﻮ وﻟﻰ رﻓﻰ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪی ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻗﺪرﻣﻮ اﻣﺎ

[ﻮرس ﺳﻪ – ﺳﻬﺮاب ام ﺟﻴ]
ﻫﻰ ﻣﮕﻪ ﻣﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاب ﺑﻤﻮﻧﻢ
ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻰ دوﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎم ﻣﺜﻞ ﻛﺎﺳﻪ ﺧﻮﻧﻦ
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻄ دارم رگ ﻫﻴﭗ ﻫﺎپ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻢ
ﺑﺒﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﭘﺎپ ﺑﺨﻮﻧﻢ
ﻣﻦ ﺗﺮک ﻛﻨﻢ ﻫﻤﻪ اﺧﻠﺎﻗﺎی ﺑﺪو
رﻓﺘﺎرای ﻟﺸﻮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻋﺎی ﻋﻨﻮ
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻴﺪی ﺟﻮاﺑﺎی ﻣﻨﻮ
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺪم ﺑﺮه ﻫﺮ ﭼﻰ ﻫﻮادار و ﻓﻨﻮ
ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻳﺎﻏﻰ ﺑﻮدم رﻓﻴﻘﺎم ﺳﺎﻏﻰ ﺑﻮدن
ﻫﻤﻪ ﺣﻜﺎﻛﻰ رو ﺗﻨﺎﺷﻮن
ﺑﺎ ﺗﻮ اﻟﺎن دﻳﮕﻪ ﻋﺎدی ﺷﺪم
ﻣﻴﺨﻮام ﻳﻪ ﻛﺎری ﻛﻨﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﺸﻢ راﺿﻰ ﺧﻮدم
ﭼﻮن ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎﻳﺎﻣﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺎک ﺷﺪﻳﻢ
ﺷﺒﺎ ﺧﻮاب ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﺑﺎزم آﻓﺮودﻳﻢ
ﭼﻘﺪر ﭘﺮو ﺷﺪن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﻔﺘﺎرا
ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻛﺎرﻣﻮن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آدم ﺷﺎخ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺒﻴﻦ

[ﻜﻮرس – ﺷﺎﻳﺎن اﺷﺮاﻗﻴ]
ﻗﺪر ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎم ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ رو ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ، زﻳﺎدم ﺑﺮو ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ واﺳﺘ، ﻛﻰ آدم ﺷﺪ و ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻏﻢ دورﻳﺖ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎدﻫ، ﺧﺮاب ﻛﺮدی ﺧﻴﻠﻰ ام ﻣﻨﻮ
ﻗﺪر ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎم ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ رو ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ، زﻳﺎدم ﺑﺮو ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ واﺳﺘ، ﻛﻰ آدم ﺷﺪ و ﻧﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻗﺪرﻣﻮ
ﻏﻢ دورﻳﺖ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎدﻫ، ﺧﺮاب ﻛﺮدی ﺧﻴﻠﻰ ام ﻣﻨﻮ

پخش آنلاین آهنگ ندونستی قدرمو

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.6 | تعداد آرا: 455

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
بیبی گرلم

اخرین بار بود…

0
پاسخ
1 هفته پیش
....

ندونستی قدرمو

2
پاسخ
4 هفته پیش