پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ سریعتر خوشحالم کن با یه خداحافظی از آرمین زارعی

دانلود آهنگ جدید آرمین زارعی به نام «سریعتر خوشحالم کن با یه خداحافظی»

هم اکنون شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین سریعتر خوشحالم کن با یه خداحافظی با صدای آرمین زارعی دعوت می‌کنیم. متن ترانه و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ از آهنگ سریعتر خوشحالم کن با یه خداحافظی را در موزیکدل♥ برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

امیدواریم که از این اثر آرمین زارعی نهایت لذت را ببرید.

Download New Music, (Ahang) BY : Armin Zarei Saritar Khoshhalam Kon/ And lyrics

دانلود آهنگ سریعتر خوشحالم کن با یه خداحافظی از آرمین زارعی
آهنگ سریعتر خوشحالم کن با یه خداحافظی آرمین زارعی
خواننده آهنگ
آرمین زارعی سریعتر خوشحالم کن با یه خداحافظی
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ آرمین زارعی سریعتر خوشحالم کن با یه خداحافظی

برای مشاهده کلیک کنید

ﺻﺪاﻣﻮ دارﻳ؟
ﺑﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺖ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ
ﻧﻤﻴﻨﺪاﺧﺘﻢ ﻧﮕﺎﻣﻮ ﺟﺎﻳﻰ
رﻓﺘﻰ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ
ﺗﻮ رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و رو ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻧﻰ اون ﺣﺴﻰ
ﻛﻪ رو ﺗﻮ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ
ﺷﺎﻳﺪ از اوﻟﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻴﺬاﺷﺘﻢ رو ﺗﻮ دﺳﺖ
رو ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻫﺎم ﺑﺴﺘﻰ ﭼﻄﻮر ﭼﺸﺎﺗﻮ؟
ﻫﻴﺲ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﮕﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺒﺮ ﺻﺪاﺗﻮ
ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ دﭘﺮﺳﻢ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ ﺑﻰ ﺣﺴﻢ
دﻳﮕﻪ ﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﻢ ﻧﻤﻰ رﺳﻢ
اﺻﻠﺎ ﺑﻰ ﺧﻴﺎل
دﻳﮕﻪ ﮔﺬﺷﺖ از درد و دل
ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻫﺮ دو ﺗﺎﻣﻮن ﺷﺪﻳﻢ دﻳﮕﻪ ﻫﺮ دو ول
ﻳﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ اﻳﻨ، ﻳﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ اون
ﻫﺰار ﺗﺎ ﻛﺜﺎﻓﺖ ﻛﺎری دارﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻣﻮن
ﻣﻦ ﻛﻪ از ﺗﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﺣﺎﺷﻴﻢ
ﻣﻨﻜﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﻪ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﻫﻢ
ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮏ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺗﻮ رو ﻣﻴﺨﻮام
ﭼﻴﻬ؟ ﻓﮏ ﻛﺮدی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻟﺎ؟
دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻢ از ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻮﻧﺪﮔﺎرت
ﺑﺪم ﻣﻴﺎد از اون ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺑﺮو ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮﮔﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
ﭼﻮن ﺧﻮب ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻪ ﻛﻨﺎرش ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻢ از ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻮﻧﺪﮔﺎرت
ﺑﺪم ﻣﻴﺎد از اون ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺑﺮو ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮﮔﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
ﭼﻮن ﺧﻮب ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻪ ﻛﻨﺎرش ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
وﻗﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﻪ
ﺑﮕﻮ ﻣﺴﺖ ﻛﻨﺎر ﻛﻰ ﻣﻴﺨﻮاﺑﻰ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺎ ﭼﻴﻪ ﭼﭗ ﻧﮕﺎه ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻃﻠﺒﻜﺎرﻳ؟
ﺟﺪﻳﺪاً دراوﻣﺪی از ﻓﺎز ﻃﺮﻓﺪاری
دل ﻣﻦ ﺑﺎ دل ﺗﻮ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻗﻴﺎﻓﺘﻮ ﺑﺒﻴﻨ، ﺗﺮﻛﻴﺪی
ﻣﺴﻴﺮاﻣﻮن ﻫﻢ از ﻫﻢ ﺟﺪاﺳﺘ، دﻳﺪﻳ؟
ﺑﺎﺷﻬ، ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻴ، اﺻﻦ ﺗﻮ راﺳﺖ ﻣﻴﮕﻰ
ﭼﻴﻬ، ﻓﮏ ﻛﺮدی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻫﻮﻟﻤ؟
و ﺑﻴﺴﺖ ﭼﺎری ﻳﻜﻰ ﻟﻢ داده ﺗﻮ ﺑﻐﻠﻤ؟
ﺗﻮ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻪ ﺳﺮی ﭼﻴﺰا رو
ﺟﻠﻮ دوﺳﺘﺎم ﻧﮕﻪ ﻣﻴﺪاﺷﺘﻰ اﻗﻠﺎً
ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺒﻴﻦ ﻛﻪ ﭼﻘﺪ ﻓﺲ ﻓﺴﻰ
ﻣﻨﻢ ﻳﻪ ﻋﺼﺒﻰ اﺳﺘﺮﺳﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﭙﺮم ﭼﻮن ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻢ اﺳﻢ ﺗﻮ ﻣﻴﺎد ﻛﻨﺎر اﺳﻢ ﻛﺴﻰ
دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻢ از ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻮﻧﺪﮔﺎرت
ﺑﺪم ﻣﻴﺎد از اون ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺑﺮو ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮﮔﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
ﭼﻮن ﺧﻮب ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻪ ﻛﻨﺎرش ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻢ از ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻮﻧﺪﮔﺎرت
ﺑﺪم ﻣﻴﺎد از اون ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺑﺮو ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮﮔﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
ﭼﻮن ﺧﻮب ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻪ ﻛﻨﺎرش ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
راﺳﺘﻰ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻫﺎﺷﻰ ﻳﺎ
اﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻢ رﻓﺖ ﻗﺎﻃﻰ داداﺷﻴﺎ
ﻗﺎﻃﻰ ﻫﻤﻮﻧﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدی ﺗﻮ ﺑﻬﺸﻮن ﺑﺪی
ﻫﻤﻮن ﺑﻴﭽﺎره ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دورﺷﻮن زدی
آﺧﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﭼﻄﻮر؟
ﺗﻮ اون ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻢ ﻣﭽﺘﻮ
ﺑﺮو ﺧﻮش ﺑﺎش ﺑﺎﻫﺎش وﻟﻰ ﺑﺪون
ﻛﻪ زودﮔﺬره اﻳﻦ روزای ﺧﻮش ﺗﻮ
ﺧﻴﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﻛﻪ واﺳﺖ دﻟ، ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ دﻟﮕﺮم ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﭼﺮا ﻧﮕﺮان ﻣﻨﻴ، ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻴﭙﺮﺳﻴ؟
ﺣﺎل ﻳﻪ رواﻧﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮه ﻛﻪ ﻧﺪﻳﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﻴﻤﻮن ﻛﺸﺶ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺸﺎ دﻳﮕﻪ از ﻣﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺶ
ﭼﻮن دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺨﻮای ﺑﺎﺷﻰ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻦ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ
دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻢ از ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻮﻧﺪﮔﺎرت
ﺑﺪم ﻣﻴﺎد از اون ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺑﺮو ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮﮔﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
ﭼﻮن ﺧﻮب ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻪ ﻛﻨﺎرش ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ

پخش آنلاین آهنگ سریعتر خوشحالم کن با یه خداحافظی

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 31

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
حدیث‌ناصری

‌‌‌عاشق‌اهنگاتمممممممممممم❤❤❤

0
پاسخ
2 هفته پیش
    حدیث  •  در پاسخ به حدیث‌ناصری:
    0
    پاسخ
    2 هفته پیش
بتوچه

عالی

2
پاسخ
2 ماه پیش
Setayesh

عاشق آرمینم عاااااااالیه آهنگاش عالیییییی ❤🫀🫂

2
پاسخ
2 ماه پیش
غمگین یا خوشحال

اهنگ خیلی حس خوبی داشت

2
پاسخ
1 سال پیش