پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ خین جگر از سجاد رزمجو

دانلود آهنگ جدید سجاد رزمجو به نام «خین جگر»

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین خین جگر با صدای سجاد رزمجو به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Sajjad Razmjoo Khin Jegar/ And lyrics

دانلود آهنگ خین جگر از سجاد رزمجو
آهنگ خین جگر سجاد رزمجو
خواننده آهنگ
سجاد رزمجو خین جگر
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ سجاد رزمجو خین جگر

برای مشاهده کلیک کنید

ای ﻣﻮ ﻗﺮﺑﻮﻧِ ﺗَﺶ و ﭼﺎﻟﻪ ﻳِ اﻳﻠﺖ ﺑﻮﻳﻢ – ای ﻛﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﻮن آﺗﻴﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺗﻴﺶ اﻳﻞ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

ﻛَﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﻮﻧﻴﻴِ اُﻮ دارِ ﺷﻜﻴﻠﺖ ﺑﻮﻳﻢ – ﻗﺮﺑﻮن اون ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ اراﺳﺘﻪ و ﺳﻨﮕﻴﻨﺖ ﺑﺸﻢ

ﺻﺪﻗﻪ ی ورﻣﭙﻞ ﻃﺮِ ﭼﻮﻳﻠﺖ ﺑﻮﻳﻢ – ﺻﺪﻗﻪ ﻧﺰری اون ﻟﭗ ﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﭼﻮﻳﻠﺖ ﻧﻮﻋﻰ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺷﻢ

ﻳِﻪ اﺷﺎره ی ﺑﻜُ ﺗﺎ ﺧﻮار و ذﻟﻴﻠﺖ ﺑﻮﻳﻢ – ﻳﮏ اﺷﺎره ﻛﻦ ﺗﺎ ﺧﻮار و زﻟﻴﻠﺎ ﺗﻮ ﺑﺸﻢ اﺳﺘﻌﺎره از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻣﻞ در اﺧﺘﻴﺎرت ﺑﺎﺷﻢ

ﺗﻮ ﺧﺮﻨﮕﻰ زﺮِ ﺧﻠﻤﺮده وﺪر ﺷﻮﻧَ ﺑﻜﺶ – ﺗﻮ زﻏﺎل روﺷﻦ زﻳﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺮون و ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ رو ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻦ

ﺷﻴﻮن و درد و ﻏﻢ و ﻧﺎﻟﻪ ﻳِ ﺳﺮ ﻟﻮﻧَ ﺑﻜﺶ – ﮔﺮﻳﻪ و زاری درد و ﻏﻢ و ﻧﺎﻟﻬﺎی ﻛﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﺮ روی ﻟﺐ دارن رو از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮ

ﺷﻮﻧﻪ ﻣِﻦ ﻳَﮏ ﺑﺸﺨﻦ دﺸﻤﻦ اﻔﺘﻮﻧَ ﺑﻜﺶ – ﺷﺐ رو در ﻫﻢ ﺑﻜﻮب دﺷﻤﻦ اﻓﺘﺎب را ﺑﻜﺶ اﺳﺘﻌﺎر از اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻠﻤﺖ رو از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮ

ﺷﻮﭘﺮِ ﻛﻮرِ ﻛﻪ ﻛﻮره ﺑﺮَ اﻔﺘﻮﻧَ ﻧﻜﺶ – ﺷﺐ ﭘﺮ ﻛﻮر ﺧﻮدش ﻛﻮر ﻫﺴﺖ ﺑﺮو و اﻓﺘﺎب رو از ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺮ اﺳﺘﻌﺎره از اﻳﻨﻜﻪ دﺷﻤﻦ اﺻﻠﻰ رو ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻦ

ﺣﻴﻔﻢ وی ﺑﺎﻏﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﻨﺪَ ﻣﻨﺶ ﭘَﺮ ﻧﺰﻧﻪ – از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﻒ اﺳﺖ ﺑﺎغ ﺑﻪ اﻳﻦ زﻳﺒﺎی و ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪه در آن ﭘﺮواز ﻧﻜﻨﺪ

ﻏﻴﺮه ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ﻏﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺶ ﺳﺮ ﻧﺰﻧﻪ – ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ﻏﻢ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ان ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ

ﻋﺸﻖ ﻫﺮ ﺷﻮ دﻣِ دروازﻳﻠﺶ در ﻧﺰﻧﻪ – ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺎد و ﻫﺮ ﺷﺐ درب اﻳﻦ ﺑﺎغ رو ﻧﺰﻧﻪ

ﻃﻮﻟِ ﻫَﻒ دﻫﺲ و ﻣﻨﺶ ﺑﻮﻫﻪ و ﻣﻬﺘﺮ ﻧﺰﻨﻪ – ﻃﺒﻞ ﻋﺰاداری ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎﺷﻪ و ﻃﺒﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ در ان ﺻﺪای اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ

ﻋﺸﻖ ورﮔﺮده و ﺑﺮﻧﻮ ﻛﻠُ ﮔﺎﻟﻰ ﺑﺰﻨﻪ – ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روزی ﻋﺸﻖ ﺑﺮﮔﺮدد و و ﺻﺪای ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺮﻧﻮﺟﻬﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻛﻞ و ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺰﻧﺪ

ﻗﻔﺴَ ﺑﺸﻜﻨﻪ ﺑﺎﻫﻨﺪَ وُ ﺑﺎﻟﻰ ﺑﺰﻧﻪ – ﭘﺮﻧﺪه ﻗﻔﺲ را ﺑﺸﻜﻨﺪ و در اﻳﻨﺠﺎ ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ

ﭘﺎزﻧِ ﻣﻬﺲ ﺗﻜﻰ ﺑﻨﮕِ ﺷﻠﺎﻟﻰ ﺑﺰﻧﻪ – ﺑﺰ ﻛﻮﻫﻰ ﻣﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻓﺮﻳﺎد رﺳﺎﻳﻰ ﺑﺰﻧﺪ

ﺗﻴﻴﻠِ ﻛﺎﻟِ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺷُﻮ ﻳﻪ ﺷﻜﺎﻟﻰ ﺑﺰﻧﻪ – ﭼﺸﻤﺎن ﺳﻴﺎه و ﺑﺮاق ﺗﻮ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺰﻛﻮﻫﻰ رو ﺑﺰﻧﺪ اﺳﺘﻌﺎره از دﻟﺒﺮی

ﺑﺰَ ﻛِﻞ ﺗﺎ دﻟِ ﻣﺎﺗﻢ زﻴَ ﺳﺎﻣﻮن ﺑﮕﺮه – ﻛﻞ ﺑﺰن ﺗﺎ دل ﻏﻤﺰده ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﮕﻴﺮد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮد

ﺑﺰَ ﻛِﻞ ﺗﺎ دﻟِ ﻣﺎﺗﻢ زﻴَ ﺳﺎﻣﻮن ﺑﮕﺮه – ﻛﻞ ﺑﺰن ﺗﺎ دل ﻏﻤﺰده ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﮕﻴﺮد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮد

ﻛﻮﮔِ دل ﺑﺎﻟُ و ﭘﺮی ﺗﺎ دﻤِ داﻟﻮن ﺑﮕﺮه – ﻛﺒﮏ دل ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﻠﻮی درب ﺑﺮود اﺳﺘﻌﺎره از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﺑﺮود درب رو ﺑﻪ روی ﺧﻮﺷﺨﺘﻰ ﺑﺎز ﻛﻨﺪ

ﻛﻮﮔِ دل ﺑﺎﻟُ و ﭘﺮی ﺗﺎ دﻤِ داﻟﻮن ﺑﮕﺮه – ﻛﺒﮏ دل ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﻠﻮی درب ﺑﺮود

ﻧﻤﻜِ ﻧﻮن ﺗﻮ ﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ وﻣﺠﻨﻮن ﺑﮕﺮه – از ﻧﺎن و ﻧﻤﮏ ﺗﻮ دوﺑﺎره ﻋﺸﻖ ﻫﺎی ﻟﻴﻠﻰ و ﻣﺠﻨﻮﻧﻰ ﺟﺎن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ

ﺑﻠﻰ و ﺑﺎﻳﻢ و ﺑﺎﺑﻴﻨُ وﻨﻮ ﺟﻮن ﺑﮕﺮه – درﺧﺖ ﺑﻠﻮط و ﺑﺎدم ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن و ﺟﺎن ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻜﻨﻨﺪ

ﺑﺮﺳﻮن دﻬﺴﺘﻪ و دﻬﺴﻢ ﻛﻪ ﻳﻪ دﻬﺲ واﺑﻴﻤﻮن – دﺳﺘﺖ رو ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺮﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻳﻢ

ﺑﺰﻧﻴﻤﻮن ﻛﻠُ و ﮔﺎﻟﻰ ﻛﻠﻪ ﻣﻬﺲ واﺑﻴﻤﻮن – ﺑﺰﻧﻰ ﻛﻞ و ﻓﺮﻳﺎدی و ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎل

پخش آنلاین آهنگ خین جگر

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.9 | تعداد آرا: 51

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
مهتی

خدا بیامرزدت استاد بزرگ

0
پاسخ
1 ماه پیش