پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ مو چتری شمامه از شهاب فالجی (اصلی + ریمیکس)

دانلود آهنگ شهاب فالجی به نام مو چتری شمامه

هم اینک شما کاربران گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین مو چتری شمامه + ریمیکس با صدای شهاب فالجی به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Shahab Faleji Moo Chatri Shamame/ And lyrics

مو چتری شمامه شهاب فالجی

متن آهنگ شهاب فالجی مو چتری شمامه

برای مشاهده کلیک کنید

و ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺪ وﺳﺎﻣﻪ
ﭼﺎو زﺧﻢ اراد ﺑﺴﺎﻣﻪ
ﻣﻴﻮ ﭼﺘﺮی ﺷﻤﺎﻣﻪ دی ﻫﻨﻪ ﻣﻨﻰ ﺗﻤﺎﻣﻪ
ﻛﻮره دی ﻫﻨﻪ ﻣﻨﻰ ﺗﻤﺎﻣﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﻪ
دﻳﻪ ﭼﻴﻮ ﻣﺨﻪ ﻛﺘﺎﻣﻪ و ﭘﺎی ﻋﺸﻘﻪ وﺳﺎﻣﻪ ﭼﺎو زﺧﻢ ارای ﺑﺴﺎﻣﻪ
ﻛﻮره ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎﻣﻪ
ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺧﻮم ﻫﺎوﺳﺎﻣﻪ
ﻫﻢ ﺑﺎوگ و ﻫﻢ ﺑﺮاﻣﻪ ﻛﻮره
ﻫﻢ ﺑﺎوگ و ﻫﻢ ﺑﺮاﻣﻪ
ﻫﻰ ﻧﺎزار ﺧﻴﻮن ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺷﻤﺎﻣﮕﻰ دم رﻧﮕﻴﻦ
ﻧﺎم ﺧﺪا ﻟﻪ ﭼﺎود ﻫﻴﻮﭼﻜﻪ
ﻧﻴﺘﻴﺪه ﺧﺎود
ﻗﺴﻪ ی زور ﮔﻨﻪ وﻟﻰ
ﻧﻴﻠﻤﺪه ﻟﺎی ﺑﺎوﮔﺪ ﻛﻮره ﻧﻴﻠﻤﺪه ﻟﺎی ﺑﺎوﮔﺪ
ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﺘﻤﺎﻣﻪ
دﻳﻪ ﭼﻮ ﻣﺨﻰ ﻛﺘﺎﻣﻪ
و ﭘﺎی ﻋﺸﻘﻰ وﺳﺎﻣﻪ
ﭼﻮ زﺧﻢ ارای ﺑﺴﺎﻣﻪ
ﻛﻮره ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎﻣﻪ
آخ ﭼﻨﻰ ﺑﺎﻛﻠﺎﺳﻪ
زﻟﻔﻰ رﻧﮓ ﻃﻠﺎﺳﻪ
ﻛﻮره زﻟﻔﻰ رﻧﮓ ﻃﻠﺎﺳﻪ
آی آی آی ﺧﺪا وﻟﻴﻢ ﻧﻜﻴﺪی
ﺟﻴﺎ ﻧﻜﻰ ﺑﭽﻮده رﻳﺎ وﻳﻨﻪ ی دی ﻧﻜﻢ ﭘﻴﺎ ﻛﻮره وﻳﻨﻪ ی دی ﻧﻜﻢ ﭘﻴﺎ
ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﻪ
دﻳﻪ ﭼﻴﻮ ﻣﺨﻪ ﻛﺘﺎﻣﻪ و ﭘﺎی ﻋﺸﻘﻪ وﺳﺎﻣﻪ ﭼﺎو زﺧﻢ ارای ﺑﺴﺎﻣﻪ
ﻛﻮره ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎﻣﻪ
ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺧﻮم ﻫﺎوﺳﺎﻣﻪ
ﻫﻢ ﺑﺎوگ و ﻫﻢ ﺑﺮاﻣﻪ ﻛﻮره
ﻫﻢ ﺑﺎوگ و ﻫﻢ ﺑﺮاﻣﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮕ:
ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪم
ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﺮات ﺑﺴﺘﻢ
ﻣﻮ ﭼﺘﺮی ﻧﺎز دﻳﮕﻪ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﺗﻤﻮﻣﻪ
دﻳﮕﻪ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﺗﻤﻮﻣﻪ
ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﻪ
دﻳﺪی ﭼﺠﻮری ﻣﺦ ﺷﻮ زدم
ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪم
ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﺮات ﺑﺴﺘﻢ
ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎی ﻣﻨﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺤﺎل ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻪ
ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﺑﺮادرﻣﻪ
ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﺑﺮادرﻣﻪ
ای ﻧﺎزﻧﻴﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ
دوس داﺷﺘﻨﻰ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮن
ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎت
ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﻤﻴﺎد
ﺣﺮف زور ﺑﺪ
وﻟﻰ ﻧﻤﻴﺬارﻣﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺪرت
ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻤﻴﺬارﻣﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺪرت
ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﻪ
دﻳﺪی ﭼﺠﻮری ﻣﺦ ﺷﻮ زدم
ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺶ ﻣﻮﻧﺪم
ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﺮاش ﺑﺴﺘﻢ
ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎی ﻣﻨﻪ
آخ ﻛﻪ ﭼﻘﺪ ﺑﺎﻛﻠﺎﺳﻪ
ﻣﻮاﻫﺎش رﻧﮓ ﻃﻠﺎس
ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻮاش رﻧﮓ ﻃﻠﺎس
آی آی آی ﺧﺪا از ﻣﻦ ﺟﺪاش ﻧﻜﻨﻰ
ﻧﻜﻨﻪ ﺑﺬاره ﺑﺮه
ﻣﺜﻞ اوﻧﻮ دﻳﮕﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ
ﺑﺎﺑﺎی دﻳﮕﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻮ دﻳﮕﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ
ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﻪ
دﻳﺪی ﭼﺠﻮری ﻣﺦ ﺷﻮ زدم
ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺶ ﻣﻮﻧﺪم
ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﺮاش ﺑﺴﺘﻢ
ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎی ﻣﻨﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺤﺎل ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻪ
ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﺑﺮادرﻣﻪ
ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﺑﺮادرﻣﻪ

پخش آنلاین آهنگ مو چتری شمامه

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.8 | تعداد آرا: 10

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد