پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ آزاد شدم خوشحالم ننه (اصلی + ریمیکس)

دانلود آهنگ جدید حمید صفت به نام آزاد شدم خوشحالم ننه + ریمیکس با صدای بچه

هم اینک شما کاربران گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین آزاد شدم خوشحالم ننه با صدای حمید صفت به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Hamid Sefat Azad Shodam Khoshhalam Nane/ And lyrics

آزاد شدم خوشحالم ننه

متن آهنگ حمید صفت آزاد شدم خوشحالم ننه

برای مشاهده کلیک کنید

رو ﺑﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
آزاد ﺷﺪم ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻧﻨﻪ
اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ آزادی ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﻪ
آزاد ﺷﺪم ﭼﺸﻤﺎﻣﻮن ﺗﺮه
اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ ﺑﻴﺮون دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮه
آزاد ﺷﺪم ﺑﻴﺎ ﺑﻐﻠﻢ
ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻦ و ﻣﻦ اَ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺒﻢ
آزاد ﺷﺪم ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻢ
ﻣﻦ ﺗﻮو ﺣﺒﺲ ﺑﻮدم و ﺑﻰ ﺧﺒﺮم ﻫﻤﻪ ﻋﺠﺒﻦ
داﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﺗﻮو ﻏﻤﻦ
ﭼﺮا ﻟﻨﮓ و ﭘﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ رو ﻫﻤﻦ
ﭘَ ﻧﻨﻪ ﻧﻨﻪ ﺧﺎک ﺗﻮو ﺳﺮم
ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﻢ ﺑﺮﻳﺰ آب ﭘﺎک رو دﺳﺘﻢ
آزاد ﺷﺪم ﺑﺪه ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﻫﻤﻪ ﺳﺮا ﺧﻤِ ﻣﮕﻪ ﺗﻮو اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﺪن
اﻳﻦ ﻳﺎﺑﻮا ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ
ﻣﺮدم ﮔﺸﻨﻦ ﻣﮕﻪ اﻳﻨﺎ ﻛﺠﺎ ﭼﺮﻳﺪن
ﺑﭽﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺎم ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻴﻠﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻰ ﻛﺠﺎ ﭼﭙﻴﺪن
اﻳﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ ﻟﺎﺗﺎ ﭼﺮا ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮن
ﭼﺮا ﺧﺮج ﺟﻨﮓ و أ ﺗﻮو ﺟﻴﺐ ﻣﻴﮕﻴﺮن
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ، ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺘ، ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻤ، ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ ، ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺘ، ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻤ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻫﻪ ﻋﻤﻮ، ﻋﻤﻮ ﻧﻮﻛﺮم ﻋﻤﻮ ﻋﻤﻮ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﻋﻤﻮ
دﻳﺮوز اوﻣﺪم ﭘﺮ دردﺳﺮم
ﻋﻤﻮ راه داره ﺑﻜﺶ ﻳﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮم
ﭘَ ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻛﺲ ﺷﺪن ﺑﺎﻟﺎﻫﺎ ﺗﻮپ ﺷﺪه
روﻏﻨﺎ ﻧﻮچ ﺷﺪه ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪن
ﻛﻮر ﺷﺪن وﻳﻠﺎﻫﺎ ﺗﻮپ ﺑﻮده ﭼﻴ؟
ﻣﻴﮕﻦ رواﻟﻪ ﺳﻮپ ﺷﺪه
ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﺳﺎﻧﺘﺎﻟﻦ ﻣﺎﻧﺘﺎﻟﻦ
ﺧﻮﻧﻪ ی ﻟﺎﺷﺨﻮرا ﺷﻴﮏ ﻣﻴﺮن
ﻣﻴﻔﺮوﺷﻦ ﻣﻴﺨﺮن
ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﮔﺮون ﺷﺪه
ﻧﺨﺮم ﻣﻴﺨﺮن ﺑﺪﺗﺮم ﻣﻴﺒﺮن
ﻫﻴﭽﻜﺴﻢ ﺣﺮف ﻧﺰد
ﻋﻤﻮ ﻋﻤﻮ ﭘﺪرا در ﻫﻤﻦ ﻋﻤﻮ
ﺟﻠﻮ ﺧﻮﻧﻮاده ﻫﺎﺷﻮن ﻫﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪن ﻋﻤﻮ
ﻋﻤﻮ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ واﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎﺷﻮن ﻧﺬر ﻣﻴﺪن ﻋﻤﻮ
ﻋﻤﻮ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﺤﺶ ﻣﻴﺪن
ﻟﺨﺖ ﻣﻴﺸﻦ ﻫُﻞ ﻣﻴﺪن ﻟﻔﻆ ﻣﻴﺮن
ﻋﻤﻮ رﻓﻴﻘﺎم ﺑﻴﻜﺎرن ﺑﻴﻤﺎرن
ﺟﺰ اﻣﻴﺪ ﭼﻰ دارن
ﭼﻰ دارن ﭼﻰ دارن
ﻋﻤﻮ دﻳﺮوز از ﺣﺒﺲ اوﻣﺪم
ﺣﺒﺲ ﺗﻮو ﺣﺒﺴِ ﻧﻔﺲ اوﻣﺪم
ﻋﻤﻮ ﺑﻜﺶ ﻳﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮم
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺮﮔﺮدم دردت ﺑﻪ ﺳﺮم
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ، ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺘ، ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻤ، ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ، ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺘ، ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻤ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮﻌﻠﻴﺮﺿﺎ)
(ﻌﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ)
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻴﺎ ﻣﻴﺮﻧ، رﺟﺎﻳﻰ ﺷﻬﺮ (ﻌﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ)
داداﺷﺎ اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ آزادی ﻫﻤﺘﻮن
ﻣﻦ ﻗﻮل دادم ﻛﻪ اﮔﻪ رﻓﺘﻢ دﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﮕﻢ از زﻧﺪوﻧﻴﺎ ﺳﺨﺖ
ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻫﻢ ﺳﻠﻮﻟﻴﺎم ﻗﻄع
ﻫﻤﻪ ﻛﻒ ﺑﺨﺸﺸﻦ
ﻫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ دﻟﮕﺮم ﻣﻴﺸﻦ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺳﺮد ﻣﻴﺸﻦ
ﻛﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر دﻟﺘﻨﮓ ﻣﻴﺸﻦ
ﺑﺎ ﻳﻪ اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ آزادﻳﺖ دﻋﺎ ﻣﻴﻜﺮد داد ﻣﻴﺰد
داﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﻣﻴﺨﻨﺪﻳﺪ
ﺣﺮف ﻣﻴﺰد وﻟﻰ ﺗﻬﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ دﻟﺶ ﺑﺪ ﻟﮏ ﻣﻴﺰد
ﻫﻤﻪ ﻛﻒ ﺑﺨﺸﺸﻦ
ﻧﺸﻪ ﻳﻪ روز ﻧﺒﺨﺸﻴﺪه ﺷﻦ
ﺗﻮو اﻳﻦ دل ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺐ
ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻛﻴﺎ واﺳﻪ ﺟﺒﺮان ﺗﺮﻗﻴﺐ ﺑﺸﻦ ﻧﺸﻪ
ﺧﺪا زد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺣﻖ
ﺗﻬﺶ ﻧﺰار داﺳﺘﺎن ﺷﻪ ﺗﻠﺦ
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺨﺘﻪ
وﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺎ وﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﻛﻒ ﺑﺨﺸﺸﻦ

پخش آنلاین آهنگ آزاد شدم خوشحالم ننه

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.8 | تعداد آرا: 18

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
c

x

0
پاسخ
1 ماه پیش