پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ Melancholy Man از The Moody Blues + ترجمه فارسی

دانلود آهنگ The Moody Blues به نام «Melancholy Man»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی Melancholy Man با صدای The Moody Blues به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : The Moody Blues – Melancholy Man/ And lyrics

دانلود آهنگ Melancholy Man از The Moody Blues + ترجمه فارسی
آهنگ Melancholy Man
خواننده آهنگ
The Moody Blues Melancholy Man
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ The Moody Blues Melancholy Man

برای مشاهده کلیک کنید

I’m a melancholy man

ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎﻳﻴﺎم

That’s what I am

ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﻢ

All the world surrounds me

ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻮ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻴﻜﻨﻪ

And my feet are on the ground

و ﻫﻤﭽﻨﺎن واﻗﻌﺒﻴﻨﺎم

I’m a very lonely man

ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﻬﺎم

Doing what I can

ﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ رو اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪم

All the world astounds me

ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺷﮕﻔﺘﺰدﻫﺎم ﻣﻴﻜﻨﻪ

And I think I understand

و ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ

That we’re going to keep growing

ﻛﻪ ﻗﺮاره ﻫﻤﭽﻨﺎن رﺷﺪ ﻛﻨﻴﻢ

Wait and see

ﺻﺒﺮ ﻛﻦ و ﺑﺒﻴﻦ

When all the stars are falling down

وﻗﺘﻰ ﺳﺘﺎرﻫﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻔﺘﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ

Into the sea and on the ground

ﺗﻮی درﻳﺎ و روی زﻣﻴﻦ

And angry voices carry on the wind

و ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎد ﻣﻴﻮزن

A beam of light will fill your head

ﺳﺮت از ﻳﮏ ﭘﺮﺗﻮی ﻧﻮر ﭘﺮ ﻣﻴﺸﻪ

And you’ll remember what’s been said

و ﻳﺎدت ﻣﻴﺎد ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه

By all the good men this world’s ever known

ﺗﻮﺳﻄ ﻫﻤﻬﻰ ﻣﺮدان ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

Another man is what you’ll see

ﻣﺮد دﻳﮕﺮی رو ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ

Who looks like you and looks like me

ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻮﺳﺖ و ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻨﻪ

And yet somehow he will not feel the same

و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻳﻜﺠﻮرﻫﺎﻳﻰ اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﻧﺪاره

His life caught up in misery

زﻧﺪﮔﻴﺎش در ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻏﺮق ﺷﺪه

He doesn’t think like you and me

ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ

Cause he can’t see what you and I can see

ﭼﻮن ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ اون ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ رو ﺑﺒﻴﻨﻪ

When all the stars are falling down

وﻗﺘﻰ ﺳﺘﺎرﻫﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻔﺘﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ

Into the sea and on the ground

ﺗﻮی درﻳﺎ و روی زﻣﻴﻦ

And angry voices carry on the wind

و ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎد ﻣﻴﻮزن

A beam of light will fill your head

ﺳﺮت از ﻳﮏ ﭘﺮﺗﻮی ﻧﻮر ﭘﺮ ﻣﻴﺸﻪ

And you’ll remember what’s been said

و ﻳﺎدت ﻣﻴﺎد ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه

By all the good men this world’s ever known

ﺗﻮﺳﻄ ﻫﻤﻬﻰ ﻣﺮدان ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

Another man is what you’ll see

ﻣﺮد دﻳﮕﺮی رو ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ

Who looks like you and looks like me

ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻮﺳﺖ و ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻨﻪ

And yet somehow he will not feel the same

و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻳﻜﺠﻮرﻫﺎﻳﻰ اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﻧﺪاره

His life caught up in misery

زﻧﺪﮔﻴﺎش در ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻏﺮق ﺷﺪه

He doesn’t think like you and me

ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ

Cause he can’t see what you and I can see

ﭼﻮن ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ اون ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ رو ﺑﺒﻴﻨﻪ

I’m a melancholy man

ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎﻳﻴﺎم

That’s what I am

ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﻢ

All the world surrounds me

ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻮ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻴﻜﻨﻪ

And my feet are on the ground

و ﻫﻤﭽﻨﺎن واﻗﻌﺒﻴﻨﺎم

I’m a very lonely man

ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﻬﺎم

Doing what I can

ﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ رو اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪم

All the world astounds me

ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺷﮕﻔﺘﺰدﻫﺎم ﻣﻴﻜﻨﻪ

And I think I understand

و ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ

That we’re going to keep growing

ﻛﻪ ﻗﺮاره ﻫﻤﭽﻨﺎن رﺷﺪ ﻛﻨﻴﻢ

Wait and see

ﺻﺒﺮ ﻛﻦ و ﺑﺒﻴﻦ

I’m a melancholy man

ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎﻳﻴﺎم

That’s what I am

ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﻢ

All the world surrounds me

ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻮ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻴﻜﻨﻪ

I’m a very lonely man

ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﻬﺎم

Doing what I can

ﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ رو اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪم

All the world astounds me

ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺷﮕﻔﺘﺰدﻫﺎم ﻣﻴﻜﻨﻪ

And I think I understand

و ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ

That we’re going to keep growing

ﻛﻪ ﻗﺮاره ﻫﻤﭽﻨﺎن رﺷﺪ ﻛﻨﻴﻢ

Just you wait and see

ﻓﻘﻄ ﺻﺒﺮ ﻛﻦ و ﺑﺒﻴﻦ

Oh, believe me, believe me, believe me

آه ﺑﺎور ﻛﻦ ﺑﺎور ﻛﻦ ﺑﺎور ﻛﻦ

I’m a melancholy man

ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎﻳﻴﺎم

پخش آنلاین آهنگ Melancholy Man

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.2 | تعداد آرا: 5

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد