پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ قول دادم عاشق نشم باید قولمو بشکنم از مهدی احمدوند

دانلود آهنگ جدید مهدی احمدوند به نام «قول دادم عاشق نشم باید قولمو بشکنم»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی قول دادم عاشق نشم باید قولمو بشکنم با صدای مهدی احمدوند به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Mehdi Ahmadvand – Ghol Dadam/ And lyrics

دانلود آهنگ قول دادم عاشق نشم باید قولمو بشکنم از مهدی احمدوند
آهنگ قول دادم عاشق نشم باید قولمو بشکنم مهدی احمدوند
خواننده آهنگ
مهدی احمدوند قول دادم عاشق نشم باید قولمو بشکنم
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ مهدی احمدوند قول دادم عاشق نشم باید قولمو بشکنم

برای مشاهده کلیک کنید

ﺑﻴﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻰ ﺷﻤع ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ روﺷﻦ ﻛﻨ…

ﺑﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ رو واﺳﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﻏﻦ ﻛﻨ💔

ﺑﻴﺎ از ﺗﻮی ﻛﻮﭼﻪ ی ﻗﻠﺐ ﻣﻦ رد ﺷﻮ…

ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﻋﺸﻘﻮ ﺧﻮدت ﺗﻦ ﻣﻦ ﻛﻨ💔

ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺧﺴﺘﻤﻮ ﺧﺴﺘﻢ

ﻳﻜﻰ دﺳﺘﺸﻮ ﻛﺎش ﺑﺬاره ﺗﻮی دﺳﺘﻤ️

ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﺗﻮ💔

ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﺗﻮ️

ﺳﺮ ﺗﻜﻮن دادی ﻳﻌﻨﻰ آرﻫ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﻢ دﻟﺖ ﻳﻪ ﺣﺴﻰ دارﻳ💔

ﻧﮕﺎم ﻣﻴﻜﻨﻰ از ﺣﺎل ﻣﻴﺮﻣ، ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎت اﻧﮕﺎر ﺑﻰ ﺣﺴﻰ دارﻫ…

ﭼﻪ ﺣﺴﻰ داره ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻤ، ﭼﻪ ﭼﺸﻤﺎﻳﻰ داری ﻋﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷﻴ💔

ﻳﻪ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮ ﻳﻪ روز ﻳﻪ ﭼﻴﺰاﻳﻰ ﮔﻔﺖ ﭼﻘﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺮﻓﺎﺷﻴ️

ﻣﻦ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻗﺸﻨﮕﻮ از ﺗﻮ دارﻣ…

ﻣﻦ از وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دﻳﺪم ﺗﻮرو ﺑﻴﻘﺮارﻣ💔

ﺗﻮ اوﻣﺪی ﻣﻨﻮ دﻟﺘﻨﮕﻢ ﻛﻨﻰ و ﻣﻨﻮ دﻟﮕﺮﻣﻢ ﻛﻨﻰ و

ﺑﮕﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪی ﻣﻨﻮ ذوق ﻣﺮﮔﻢ ﻛﻨﻰ و

ﻳﻪ ﭼﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ازت ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎش ﻓﻘﻄ

ﻛﺴﻰ ﺑﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﻠﺎم ﺗﻮ ﺟﻮاب ﻧﺪه و ﻣﻨﻮ ﺑﻨﺪاز وﺳﻄ💔

ﻣﻦ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺗﻮ دﺳﺘﺖ ﻳﻪ ﺗﻴﺮ️

ﺑﺬارش ﺗﻮی ﻛﻤﻮﻧﻮ ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﮕﻴﺮ

ﻣﻨﻮ زﻧﺪوﻧﻰ ﻛﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺗﻮ دﻟﺘ💔

ﻣﻴﻤﻴﺮم ﻧﻪ ﺑﮕﻰ اﻳﻨﺠﻮری ﻛﻪ آره وﺻﻠﻢ ﺑﻬﺖ

ﻟﺐ ﺗﺮ ﻛﻦ ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮای رو دارﻳ…

ﺗﺎ ﻣﻨﻮ داری ﻣﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﮔﺖ اﮔﻪ ﺑﺬارﻳ…

ﻣﻦ اﺳﻴﺮت ﺷﺪم اﻧﮕﺎرﻳ…

ﺑﻰ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﻴﻘﺮاری

ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮام اﺳﻤﻤﻮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮم

ﻣﻦ ﺗﻮرو دوﺳﺖ دارم ﺣﺮﻓﻮ اﮔﻪ ﻛﺶ ﻧﺪم

ﻗﻮل دادم ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﻗﻮﻟﻤﻮ ﺑﺸﻜﻨﻢ

ﻣﻦ آﺧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم ﻧﻤﻴﺸﻪ دل ﺑﻜﻨﻢ

ﻳﻪ ﺷﻬﺮو واﺳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدم دﺷﻤﻨﻢ

ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮق داره ﺣﺘﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻧﻤ…

ﺗﻮ اوﻣﺪی ﻣﻨﻮ دﻟﺘﻨﮕﻢ ﻛﻨﻰ و، ﻣﻨﻮ دﻟﮕﺮﻣﻢ ﻛﻨﻰ و…

ﺑﮕﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻴ؛ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪی ﻣﻨﻮ ذوق ﻣﺮﮔﻢ ﻛﻨﻰ و❤️

ﻳﻪ ﭼﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ازت ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎش ﻓﻘﻄ…

ﻛﺴﻰ ﺑﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﻠﺎم ﺗﻮ ﺟﻮاب ﻧﺪه و ﻣﻨﻮ ﺑﻨﺪاز وﺳﻄ️

ﻣﻦ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺗﻮ دﺳﺘﺖ ﻳﻪ ﺗﻴﺮ️

ﺑﺬارش ﺗﻮی ﻛﻤﻮﻧﻮ ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﮕﻴﺮ

ﻣﻨﻮ زﻧﺪوﻧﻰ ﻛﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺗﻮ دﻟﺘ💔

ﻣﻴﻤﻴﺮم ﻧﻪ ﺑﮕﻰ اﻳﻨﺠﻮری ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻬﺘ️

پخش آنلاین آهنگ قول دادم عاشق نشم باید قولمو بشکنم

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 147

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
.

زیبا🤩

0
پاسخ
2 هفته پیش