پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ کودتاگر بیمو شیر از قفس در بیمو + ریمیکس از وحید مرادی

دانلود آهنگ جدید وحید مرادی به نام «کودتاگر بیمو شیر از قفس در بیمو»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی کودتاگر بیمو شیر از قفس در بیمو با صدای وحید مرادی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Vahid Moradi – Kodetagar Bimo/ And lyrics

دانلود آهنگ کودتاگر بیمو شیر از قفس در بیمو + ریمیکس از وحید مرادی
آهنگ کودتاگر بیمو شیر از قفس در بیمو وحید مرادی
خواننده آهنگ
وحید مرادی کودتاگر بیمو شیر از قفس در بیمو
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ وحید مرادی کودتاگر

برای مشاهده کلیک کنید

ﺑﻮرﻳﻦ ﻛﻨﺎر ﺑﻮرﻳﻦ ﻛﻨﺎر ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺮان ﺑﻴﻤﻮ
ﻳﻮزﭘﻠﻨﮕﻰ از ﺧﻄﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﻴﺪون ﻛﺸﺘﻰ دادا ﻫﺎرش ﻛﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻴﻤﻮ
ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮدار ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان ﺑﻴﻤﻮ
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﻪ ﭘﻬﻠﻮون ﺑﻴﻤﻮ
ﻛﺸﻨﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺑﻴﻤﻮ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﻮن ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﺮدی و ﻣﺮداﻧﮕﻰ اﻣﻪ رگ و ﺧﻮن دره
ﺗﺮﺳﻨﻪ اوﻧﻰ ﻛﻪ روﺑﺮو ﺗﻮ ﻣﻴﺪون دره
اﻣﻰ ﻣﺪال ﻃﻠﺎﻳﻴﻪ اﻣﻰ اﺳﻢ ﺟﻬﻮن دره
از ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺨﺘﻰ ﺗﺎ اﻟﺎن ﭘﻬﻠﻮون دره
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﻪ ﭘﻬﻠﻮون ﺑﻴﻤﻮ
ﻛﺸﻨﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺑﻴﻤﻮ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﻮن ﺑﻴﻤﻮ
ﻛﻞ دﻧﻴﺎ دوﻧﻨﻪ اﻣﻰ ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ
اﻣﻰ رﻣﺰ ﭘﻬﻠﻮوﻧﻰ ﻧﻤﺎد ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﻰ اﻣﻰ ﻛﺎره ﭘﻴﺮﭘﻠﻨﮓ ﺗﻤﻮم ﻫﺎﻛﻦ
ﺷﻰ اﺳﻤﻪ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻮر اﻋﻠﺎم ﻫﺎﻛﻦ
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﻮ
ﻣﻪ ﭘﻬﻠﻮون ﺑﻴﻤﻮ
ﻛﺸﻨﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺑﻴﻤﻮ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﻮن ﺑﻴﻤﻮ

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮓ

ﺑﺮﻳﻦ ﻛﻨﺎر ﺑﺮﻳﻦ ﻛﻨﺎر ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺮان اوﻣﺪ
ﻳﻮزﭘﻠﻨﮕﻰ از ﺧﻄﻪ ﻣﺎزﻧﺪران اوﻣﺪ
داداش ﺑﺒﻴﻦ ﺗﻮﻣﻴﺪون ﻛﺸﺘﻰ ﻃﻮﻓﺎن اوﻣﺪ
ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮدار ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان اوﻣﺪ
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ اوﻣﺪ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در اوﻣﺪ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اوﻣﺪ
ﭘﻬﻠﻮون ﻣﻦ اوﻣﺪ
اوﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﻴﻜﺸﻪ اوﻣﺪ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن اوﻣﺪ
ﻣﺮدی و ﻣﺮداﻧﮕﻰ ﺗﻮ رگ و ﺧﻮن ﻣﺎﺳﺖ
اوﻧﻰ ﻛﻪ روﺑﺮو ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻣﻴﺘﺮﺳﻪ
ﻣﺪال ﻣﺎ ﻃﻠﺎﻳﻴﻪ اﺳﻢ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺖ
از ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺨﺘﻰ ﺗﺎ اﻟﺎن ﭘﻬﻠﻮون ﻫﺴﺖ
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ اوﻣﺪ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در اوﻣﺪ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اوﻣﺪ
ﭘﻬﻠﻮون ﻣﻦ اوﻣﺪ
اوﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﻴﻜﺸﻪ اوﻣﺪ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن اوﻣﺪ
ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ ﻣﺎ
رﻣﺰ ﭘﻬﻠﻮوﻧﻰ ﻧﺎ ﻧﻤﺎد ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﭘﻠﻨﮓ ﭘﻴﺮ ﺗﻤﻮم ﻛﻦ
اﺳﻤﺖ روﺑﺎﻟﺎﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ اﻋﻠﺎم ﻛﻦ
ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮ اوﻣﺪ
ﺷﻴﺮ از ﻗﻔﺲ در اوﻣﺪ
ﻣﺒﺎرز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اوﻣﺪ
ﭘﻬﻠﻮون ﻣﻦ اوﻣﺪ
اوﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﻴﻜﺸﻪ اوﻣﺪ
ﺣﺮﻳﻒ زاﻧﻮ ﺑﺰن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن اوﻣﺪ

پخش آنلاین آهنگ کودتاگر

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 1653

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
میلاد

این اهنگ عشق🖤🤍🖤🤍🖤

0
پاسخ
5 روز پیش
احمد محسن

بد نی

1
پاسخ
1 هفته پیش
Shah pesar

شیر از قفس در لیمو😇🤙

عالییییی بود🎉🎊

1
پاسخ
1 هفته پیش
محمد حسام

عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی 👍👍👍👍👍👍👍

0
پاسخ
1 هفته پیش
جواد جمال

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بوددددددددددددددددددددددد

0
پاسخ
2 هفته پیش