پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ دلبری دل میبری برمه زیبای مثل پری + ریمیکس تند بیس دار اینستا

دانلود آهنگ افغانی جمال مبارز به نام «دلبری دل میبری افسونگری جادوگری»

ورژن رپ افغانی اصلی + ورژن ریمیکس تند بیس دار ترکیبی رپی جمال مبارز اینستاگرام

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی دلبری دل میبری برمه زیبای مثل پری افسونگری جادوگری با صدای جمال مبارز به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Jamal Mobarez – Delbari Del Mibari/ And lyrics

دانلود آهنگ دلبری دل میبری برمه زیبای مثل پری + ریمیکس تند بیس دار اینستا
آهنگ دلبری دل میبری افسونگری جادوگری جمال مبارز
خواننده آهنگ
جمال مبارز دلبری دل میبری افسونگری جادوگری
منتشر شده در موزیکدل

پخش آنلاین ورژن ریمیکس :

 

متن آهنگ جمال مبارز دلبری دل میبری افسونگری جادوگری

برای مشاهده کلیک کنید

 

ﻋﺸﻖ ﺑﻰ ﺟﻮره ی ﻃﺎﻗﻢ
ﻋﺸﻖ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ

ای ﻗﻨﺪک ﻧﺒﺎﺗﻢ
ﻗﻨﺪ و ﻧﺒﺎت ﻣﻦ

ﺑﺪون ﺗﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﻢ
ﺑﺪون ﺗﻮ ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ

ﻧﺒﺎﺷﻰ زﻳﺮ ﺧﺎﻛﻢ
ﻧﺒﺎﺷﻰ ﻣﻦ ﻣﻰ ﻣﻴﺮم

ای ﻗﻨﺪول ﻧﺎزﻧﻴﻨﻢ
اﻳﻨﺠﺎ ﻗﻨﺪول ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻴﻮت و ﻧﺎز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻢ
ﻫﺮﺷﺐ ﺧﻮاﺑﺘﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻣﻴﺎﻳﻰ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﻢ

ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺒﻴﻨﻤﺖ ﭘﮋﻣﺮده و ﺧﺮاﺑﻢ
ﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺒﻴﻨﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده و ﺧﺮاب ﻣﻴﺸﻢ

ﻟﺒﺨﻨﺪ زﻳﺒﺎﻳﻴﺖ
ﻟﺒﺨﻨﺪ زﻳﺒﺎﻳﻴﺖ

ﺻﺪای ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻳﺖ
ﺻﺪای ﻧﻔﺲ ﻫﺎت

در ﻗﻠﺒﻢ ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮه ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﺖ
ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮه

ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻳﻜﺠﺎی ﺷﻮ
ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻳﻜﻰ ﺷﻮ

ﺑﺴﺎزم دﻧﻴﺎﻳﻴﺖ
دﻧﻴﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺎزم

ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺎزﻛﻜﻢ
ﺧﻮﺷﮕﻞ و ﺧﻮش اﻧﺪام ﻣﻦ

ﻧﻤﻴﻤﺎﻧﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺖ
ﺗﻨﻬﺎت ﻧﻤﻴﺰارم

ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﺮ روز
ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﺮ روز

وﻟﻰ اول د دﻟﻢ ﻛﻢ
اول ﻋﺸﻘﺖ ﻛﻢ ﺑﻮد

ﺣﺎﻟﺎ ﻛﺎﻣﻠﺎ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم
اﻟﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم

ﺑﺪﺗﺮ از ﻓﺮﻫﺎد و ﻣﺠﻨﻮن
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺮﻫﺎد و ﻣﺠﻨﻮن

ﺟﺴﺘﻮﺟﻮ ﻛﺪوم دﻧﻴﺎ رو
دﻧﻴﺎ رو ﮔﺸﺘﻢ

اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻛﺴﻰ ﻧﺒﻮد
ﻛﺴﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد

ﺗﻮ ﻫﻤﺪم و رﻓﻴﻘﻢ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ رو دارم ﺑﺎ ﺧﻮد
اﮔﻪ ﻫﻤﺪم ﻫﻤﺮاﻫﻢ و رﻓﻴﻘﻢ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ رو دارم

ﻋﺸﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮ ﻳﻌﻨﻰ ﭼﺸﻢ و اﺑﺮوت

ﻳﻌﻨﻰ دﻟﺘﻨﮕﺖ ﻣﻴﺸﻢ
ﻳﻌﻨﻰ دﻟﻢ ﺑﺮات ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ

دﻟﺘﻨﮓ دﻳﺪن روﻳﺖ
دﻟﺘﻨﮓ ﺻﻮرﺗﺖ ﻣﻴﺸﻢ

ﻋﺸﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮ دوک دوک ﻗﻠﺒﻢ

از ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻰ دور ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻰ در ﭘﻬﻠﻮم
ازم دور ﻧﺸﻮﻛﻨﺎرم ﺑﺎش

ای ﺗﻮرو دوﺳﺖ دارﻣﻔﻜﺮت ﻫﺴﺖ در ﺳﺮم

از ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ دارم ﺑﺎﺷﻰ در ﺑﺮ ﻣﻦ
دوﺳﺖ دارم از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﺎرم ﺑﺎﺷﻰ

در ﺑﺮﻫﻢ ﺟﻔﺖ و ﭼﺴﭙﻴﺪه
ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺟﻔﺖ و ﭼﺴﭙﻴﺪه

ﮔﻮش ﺑﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﺪای ﻧﻔﺲ ﻫﻢ

ﺑﺎﺷﻰ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮزﻳﮏ

ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺳﻮار ﻟﻴﻤﻮزﻳﻦ

ﻣﻦ ﺷﺎه ﺗﻮ ﻣﻠﻜﻪ ی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ

ﻫﺮدوی ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ

ﺗﻮ در ﺑﻐﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻰ از ﺧﻮﺷﻰ

ﻋﻜﺲ و ﻓﻴﻠﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺳﻠﻔﻰ

ﺑﺰارﻳﻢ ﺗﻮی اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻮری

ﺑﺮﻳﻢ ﭼﻜﺮ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﮔﺮدش
ﺑﺮﻳﻢ دور دور ﺑﮕﺮدﻳﻢ

دور دﻧﻴﺎ رو ﻣﺎ ﺑﮕﺮدﻳﻢ

ﺑﺮﻳﻢ رﺳﺘﻮران ﺑﺪﻳﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ
ﺑﺮﻳﻢ رﺳﺘﻮران ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﻳﻢ

ﻳﻜﺎم ﮔﻠﺎس ﺟﻮس ﻳﮕﺎم آﻳﺲ ﻛﺮﻳﻢ
ﻳﻪ ﻟﻴﻮان آﺑﻤﻴﻮه ﻳﺎ ﻳﻪ ﺑﺴﺘﻨﻰ

ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻰ ﺑﺲ
ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﺎﻓﻴﻪ

ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻛﺲ
ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ ﻧﺒﺎﺷﻪ

ﻋﺰﻳﺰم از ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮم ﻧﻔﺲ
ازت ﻧﻔﺲ ﻣﻰ ﮔﻴﺮم

اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺗﻮ ﻛﻨﺎر ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ در ﻗﻔﺲ
اﮔﻪ ﻛﻨﺎرم ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﻮی ﻗﻔﺴﻢ

دل ﻣﻦ ﺟﻤع ﻧﻴﺴﺖ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ و ﻏﺼﻪ ﺑﻪ دﻟﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤع ﻧﻴﺴﺘﻤﻐﻤﮕﻴﻨﻢ و ﻏﺼﻪ ﻣﻴﺎد ﺗﻮ دﻟﻢ

دل دﻳﻮاﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﺧﻮاد ﻛﻪ ﻳﺎرم ﺑﻴﺎﻳﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻪ
دل دﻳﻮوﻧﻢ ﻣﻴﺨﻮاد ﻛﻪ ﻳﺎرم ﺑﻴﺎد ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﺸﻴﻨﻪ

ﭼﻰ ﺗﻮ ﻛﻨﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﻪ دﻟﻤ؟
ﺑﺎ دﻟﻢ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻤ؟

ﺣﺎﻟﺎ دل ﺑﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻠﻢ
ﺑﻪ ﺗﻮ دل ﺑﺴﺘﻢ

ﺷﻜﺮی ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﻋﺴﻠﻢ

ﺑﻰ ﺗﻮ ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﺣﻮﺻﻠﻢ
ﺑﺪون ﺗﻮ ﺣﻮﺻﻠﻢ ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﺑﻰ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻴﺸﻢ

ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻠﺎ دﻳﭗ دﻳﻖ

در دﻟﻢ ﺣﺮﻳﻖ
ﻗﻠﺒﻢ آﺗﻴﺸﻪ

ﺑﻰ ﺗﻮ رﻓﻴﻖ
ﺑﺪون ﺗﻮ

دﻗﺎﻳﻖ ﺿﻴﻖ
زﻣﺎن ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﮕﺬره وﻗﺖ ﻛﻤﻪ

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ و ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮ ﺷﻘﺎﻳﻘﻢ
ﻣﻦ ﻳﻪ ﻋﺎﺷﻖ و ﺷﺎﻋﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﮔﻞ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻰ

دﻟﺒﺮی دل ﻣﻰ ﺑﺮی
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻰ و ﻣﻦ رو ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮدت ﻛﺮدی

ﺑﺮ ﻣﻦ زﻳﺒﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﭘﺮی
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ زﻳﺒﺎﻳﻰ

اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی ﺟﺎدوﮔﺮی از ﻫﻤﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮی ﺑﻬﺘﺮی

ﻣﻦ رو ﺟﺎدو ﻛﺮدی و از ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮی

ﻋﺸﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮ ﻳﻌﻨﻰ ﭼﺸﻢ و اﺑﺮوت

ﻳﻌﻨﻰ دﻟﺘﻨﮕﺖ ﻣﻴﺸﻢ
ﻳﻌﻨﻰ دﻟﻢ ﺑﺮات ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ

دﻟﺘﻨﮓ دﻳﺪن روﻳﺖ
دﻟﺘﻨﮓ ﺻﻮرﺗﺖ ﻣﻴﺸﻢ

ﻋﺸﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮ دوک دوک ﻗﻠﺒﻢ
ﻋﺸﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮ ای ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﻢ

از ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻰ دور ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻰ در ﭘﻬﻠﻮم
ازم دور ﻧﺸﻮ ﻛﻨﺎرم ﺑﺎش

پخش آنلاین آهنگ دلبری دل میبری افسونگری جادوگری

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.1 | تعداد آرا: 7529

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
امیر حسین

عشق یعنی تو یعنی چشم ابروت
💓
امیرحسین و طلا 💓

0
پاسخ
3 روز پیش
    طلا  •  در پاسخ به امیر حسین:

    اها مرسی عشقم

    0
    پاسخ
    3 روز پیش
عماد

خیلی خوب

0
پاسخ
2 هفته پیش
محمد مهدی موسوی

عالی

0
پاسخ
2 هفته پیش