پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد (تمام اجراها + ریمیکس)

دانلود آهنگ دیشب که بارون اومد حسین رستمی + کوروش یغمایی + تورج محمدی آذر + سعید کریمی + علی موسی زاده + ریمیکس تند ترکی ارکستی اینستا

هم اینک شما کاربران گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین دیشب که بارون اومد با صدای حسین رستمی + کوروش یغمایی + تورج محمدی آذر + سعید کریمی + علی موسی زاده + ریمیکس تند ترکی ارکستی اینستا به همراه تکست و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل دعوت میکنیم.

Download New Song BY : Rahim lotfi Hosein Rostami Dishab Ke Baron Omad / And lyrics

دانلود اهنگ دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد ؛ حسین رستمی و رحیم لطفی

با صدای سعید کریمی :

Download

با صدای علی موسی زاده :

Download

متن آهنگ تمام اجراها دیشب که بارون اومد

برای مشاهده کلیک کنید

دﻳﺸﺐ ﻛﻪ ﺑﺎرون اوﻣﺪ ﻳﺎرم ﻟﺐ ﺑﻮم اوﻣﺪ
رﻓﺘﻢ ﻟﺒﺶ ﺑﺒﻮﺳﻢ ﻧﺎزک ﺑﻮد و ﺧﻮن اوﻣﺪ
ﺧﻮﻧﺶ ﭼﻜﻴﺪ ﺗﻮو ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻳﻪ دﺳﺘﻪ ﮔﻞ در اوﻣﺪ
رﻓﺘﻢ ﮔﻠﺶ ﺑﭽﻴﻨﻢ ﭘﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ و وَﺮ اوﻣﺪ
ﭘﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ و وَﺮ اوﻣﺪ
رﻓﺘﻢ ﭘﺮﭘﺮ ﺑﮕﻴﺮم ﻛﻔﺘﺮ ﺷﺪ و ﻫﻮا رﻓﺖ
رﻓﺘﻢ ﻛﻔﺘﺮ ﺑﮕﻴﺮم ﻳﻬﻮ آﻫﻮ ﺷﺪ و ﺻﺤﺮا رﻓﺖ
رﻓﺘﻢ آﻫﻮ ﺑﮕﻴﺮم ﺣﺎﻟﺎ ﻣﺎﻫﻰ ﺷﺪ و درﻳﺎ رﻓﺖ
ﻣﺎﻫﻰ ﺷﺪ و درﻳﺎ رﻓﺖ
ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺷﺪﻳﻤﺎ
دﻳﺸﺐ ﻛﻪ ﺑﺎرون اوﻣﺪ ﻳﺎرم ﻟﺐ ﺑﻮم اوﻣﺪ
رﻓﺘﻢ ﻟﺒﺶ ﺑﺒﻮﺳﻢ ﻧﺎزک ﺑﻮد و ﺧﻮن اوﻣﺪ
ﺧﻮﻧﺶ ﭼﻜﻴﺪ ﺗﻮو ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻳﻪ دﺳﺘﻪ ﮔﻞ در اوﻣﺪ
رﻓﺘﻢ ﮔﻠﺶ ﺑﭽﻴﻨﻢ ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ و وَﺮ اوﻣﺪ
رﻓﺘﻢ ﭘﺮﭘﺮ ﺑﮕﻴﺮم ﻛﻔﺘﺮ ﺷﺪ و ﻫﻮا رﻓﺖ

 

دوﻧﻦ ﻛﻰ ﻳﺎﻏﻴﺶ ﻳﺎﻏﺪی ﮔﺪﻧﺠﻰ واﻗﺘﻰ

ﺳﻮدﻳﻢ ددﻳﻢ ﺳﻮن ﻫﻰ ﮔﻮزوم ﻳﻮﻟﻮﻧﺪا ﻗﺎﻟﺪی

ﻳﺎش ﮔﻠﺮ آی ﻳﺎش ﮔﻠﺮ ﭘﻨﺠﺮدت داش ﮔﻠﺮ

ﻳﺎش ﮔﻠﺮ آی ﻳﺎش ﮔﻠﺮ ﺧﻮﻣﺎر ﮔﻮزدن ﻳﺎش ﮔﻠﺮ

ﻣﻦ ﻳﺎرﻳﻤﻰ ﮔﻮرﻣﺴﻢ ﮔﻮزﻟﺮﻳﻤﻨﻦ ﻗﺎن ﮔﻠﺮ

دﻳﺸﺐ ﻛﻪ ﺑﺎرون اوﻣﺪ ﻳﺎرم ﻟﺐ ﺑﻮم اوﻣﺪ

رﻓﺘﻢ ﻟﺒﺶ ﺑﺒﻮﺳﻢ رﻓﺖ و ﺧﺮوس ﺧﻮن اوﻣﺪ

اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﺎﻳﺪ ﺑﻮی ﮔﻠﺎب ﻣﻴﺎﻳﺪ

ﺧﺎﻧﻪ رو ﺟﺎرو ﻛﻨﻴﺪ دﻣﺎد ﻣﺎ ﻣﻴﺎﻳﻪ

ﺟﺎن ﺳﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎن آﻏﻠﺎﻣﺎ ﻳﺎدﻣﻰ ﻳﺎر ﺑﺎﻏﻠﺎﻣﺎ

ﮔﺪرن ﮔﺮی ﮔﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﺮده ﻗﻮل ﺑﺎﻏﻠﺎﻣﺎ

ﻳﺎش ﮔﻠﺮ آی ﻳﺎش ﮔﻠﺮ ﭘﻨﺠﺮدت داش ﮔﻠﺮ

ﻳﺎش ﮔﻠﺮ آی ﻳﺎش ﮔﻠﺮ ﺧﻮﻣﺎر ﮔﻮزدن ﻳﺎش ﮔﻠﺮ

ﻣﻦ ﻳﺎرﻳﻤﻰ ﮔﻮرﻣﺴﻢ ﮔﻮزﻟﺮﻳﻤﻨﻦ ﻗﺎن ﮔﻠﺮ
اﺳﺐ ﺳﻴﺎﻣﻮ ﺗﺎﺧﺘﻢ دﻳﺸﺐ ﻗﻤﺎرو ﺑﺎﺧﺘﻢ

اﺳﺐ ﺳﻴﺎﻣﻮ ﺗﺎﺧﺘﻮم دﻳﺸﺐ ﻗﻤﺎرو ﺑﺎﺧﺘﻮم

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ دﻟﺒﺮ ﺑﺮح ادم رو ﺳﺎﺧﺘﻢ

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ دﻟﺒﺮ ﺑﺮح ادم رو ﺳﺎﺧﺘﻮم

اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﺎﻳﺪ ﺑﻮی ﮔﻠﺎب ﻣﻴﺎﻳﺪ

ﺧﺎﻧﻪ رو ﺟﺎرو ﻛﻨﻴﺪ دﻣﺎد ﻣﺎ ﻣﻴﺎﻳﻪ

داغ ﺑﺎﺷﻴﻨﺎ ﭼﻴﺨﻤﺎﺳﺎن ﻳﺎروم ﺑﻮی

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮدان اﻳﭽﻤﺴﻦ ﻳﺎروم ﺑﻮی

ﺳﺎری ﺗﻠﻰ ﻫﻮرﻣﺴﻦ ﻳﺎروم ﺑﻮی

داﻏﻠﺎر دوﻣﺎن اوﻟﺎر ﺟﺎﻧﻢ ﻳﺎﻣﺎن اوﻟﺎر

ﻣﻦ ﻳﺎری ﮔﻮرﻣﺴﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﺮاب اوﻟﺎر ﺑﻮی ﺑﻮی

داغ دﻟﻢ ﭼﺸﻢ و ﭼﺮاﻏﻢ ﺷﺪی

ﻳﺎر ﻣﻨﻰ ﮔﻮﻫﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﺷﺪی

داغ دﻟﻢ ﭼﺸﻤﻮ ﭼﺮاﻏﻢ ﺷﺪی

ﻳﺎر ﻣﻨﻰ ﮔﻮﻫﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﺷﺪی

ﻣﺴﺖ ﺗﻮام ﺟﺎم ﺷﺮاﺑﻢ ﺷﺪی

دﻧﻴﺎ ﻣﮕﺬارﻳﺪ ﻏﻢ ﺑﺮ دل و زارم

درد دوری ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎرم ﺳﺮ ﻣﻴﺮﺳﻪ ﻏﺼﻪ ﭘﺮ ﻣﻴﻜﺸﻪ

پخش آنلاین آهنگ دیشب که بارون اومد

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.1 | تعداد آرا: 842

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
ثنا

عالیه

0
پاسخ
2 ماه پیش