پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ علی علی تو به والله تمام منی (برای حضرت امام علی محسن چاوشی)

دانلود آهنگ علی علی تو به والله تمام منی (برای حضرت امام علی محسن چاوشی)

همین حالا دانلود کنید و لذت ببرید با دانلود آهنگ زیبا و جذاب علی علی تو به والله تمام منی با صدای محسن چاوشی به همراه تکست و با بهترین کیفیت در رسانه موزیکدل

دانلود اهنگ علی علی تو به والله تمام منی توسط آهنگساز معروف ایرانی تنظیم و سبک این موزیک عاشقانه میباشد

Download Song, (Ahang) BY : Mohsen Chavoshi Ali Ali Be Vallah “” / And lyrics

دانلود اهنگ علی علی تو به والله تمام منی محسن چاوشی

متن آهنگ محسن چاوشی علی

برای مشاهده کلیک کنید

ﻛﺸﺎن ﻛﺸﺎن ﺗﻮ ﻣﺮا ﻛﻰ ﺑﻜﺸﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﻮر
ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﺗﻮ ﻣﺮا ﺗﺎ ﻛﻪ ﻧﺨﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻮر
ﻧﮕﻮ روم ﻧﮕﻮ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﻨﻴﻮﻓﺘﺪ ﺷﻤﺮ
ﺑﻴﺎ و ﺗﺎ ﻛﻪ ﺷﻮم از ﻧﻔﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﻬﺎر

اﻣﺎن ﺑﺪه ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺎزه ﻛﻨﻢ ﺟﺎن ﺟﺎن
ﺟﻮان ﺑﺪه ﻛﻪ رود ﭘﻴﺮ ز ﺟﺎﻧﻢ دوان
روح دﻣﻢ ﻛﻪ ﺷﻮم از ﺗﻦ ﺧﺎﻛﻢ ﺟﺪا
ﻛﻮه ﺷﻮم و ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﺗﻮ آﻳﻢ اﻟﺎ

ﺧﺰان ﺧﺰان ﺑﺸﺪم زرد ز ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺎن
ﺑﻤﺎن ﺑﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﻤﺎن در ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮی ﺷﺪ ﺧﺒﺮی ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺾ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺟﺎن ﻣﻦ

ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ واﻟﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ
دل ﺑﺒﺮی ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ
ﻗﺴﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ رﻫﺖ ﺟﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ
رﺳﻢ رﺳﻢ ﺑﻪ دو ﭼﺸﻤﺎن ﺳﻴﺎﻫﺖ ﺷﻬﺎ

ﻛﻤﺎن ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻤﺮم ﺗﻮاﻣﺎن
ﻓﻐﺎن ﻓﻐﺎن ز رخ دور ﺗﻮ ﺷﺎﻫﻢ ﺷﻬﺎن
ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻨﺨﻮاﻫﻢ ﭼﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻨﮕﺮی
ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎن ﺑﻨﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻨﮕﺮی

دوان دوان ﺑﻪ ﺗﻮ آﻳﻢ ﻣﮕﺮت ﻧﺎﻣﺪی
ﻣﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮد ﺟﻬﺎن اﺳﺪ ﺳﺮﻣﺪی
ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮی ﺷﺪ ﺧﺒﺮی ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺾ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺟﺎن ﻣﻦ

ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ واﻟﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ
دل ﺑﺒﺮی ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ
ﻗﺴﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ رﻫﺖ ﺟﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ
رﺳﻢ رﺳﻢ ﺑﻪ دو ﭼﺸﻤﺎن ﺳﻴﺎﻫﺖ ﺷﻬﺎ

ﺗﻜﺎن ﺗﻜﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﺧﺎک ﻣﺮا در ﻛﺸﻴﺪ
ﺟﺎﻣﻪ دران دﻳﺪه ﻧﻤﻨﺎک ﻣﺮا ﺳﺮ ﻛﺸﻴﺪ
ﻟﺤﺪ ﻟﺤﺪ ﺷﺪه ام زﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﮏ ﮔﻮر
ﻣﮕﺮ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﮔﻮر

ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺒﻴﻦ ﻛﻔﻨﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ از ﻧﻮر ﺗﻮ
ﺧﻮش آﻣﺪی ﺑﻪ ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺤﺠﻮر ﺗﻮ
ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮی ﺷﺪ ﺧﺒﺮی ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺾ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺟﺎن ﻣﻦ

ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ واﻟﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ
دل ﺑﺒﺮی ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ
ﻗﺴﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ رﻫﺖ ﺟﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ
رﺳﻢ رﺳﻢ ﺑﻪ دو ﭼﺸﻤﺎن ﺳﻴﺎﻫﺖ ﺷﻬﺎ

دﺳﺖ ﻛﺸﺎن ﻫﻤﭽﻮ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺮم ﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻏﻢ ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻮد ز دو ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺮم ﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﺧﺸﮏ دﻫﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻳﻢ ﺑﺮﻫﺪ اﻟﻌﻄﺶ
ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺎ ز ﻛﺮم ﺗﻴغ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻢ ﺑﻜﺶ

زﻫﺮ ﺑﻪ زﻫﺮ ﺷﺪه ام ﺷﻴﺮ ﺧﺪا ﻳﺎ ﻋﻠﻰ
زﻫﺮ ﭼﻜﺎن ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﺪا ﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻛﻮی ﺑﻪ ﻛﻮی ر ﺗﻮ دﻧﺒﺎل ﺧﺪا ﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻛﻔﺮ رود ﻫﺮﻛﻪ ﺷﻮد از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻳﺎ ﻋﻠﻰ

ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ واﻟﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ
دل ﺑﺒﺮی ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻰ
ﻗﺴﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ رﻫﺖ ﺟﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ
رﺳﻢ رﺳﻢ ﺑﻪ دو ﭼﺸﻤﺎن ﺳﻴﺎﻫﺖ ﺷﻬﺎ

پخش آنلاین آهنگ علی

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 55

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
...

بسیار عالی

0
پاسخ
6 ماه پیش