پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ الله الله میایه بوی گلاب میایه (تمام اجراها + ریمیکس)

دانلود آهنگ محلی شاد بندری جنوبی به نام «الله الله میایه بوی گلاب میایه»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی الله الله میایه بوی گلاب میایه با صدای هومن پناهی + سعید کریمی + صفر ذاکری + مصطفی ابراهیمی + حسین رستمی + علی موسی زاده + پویا پاسلار + حسین عامری به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Hooman Panahi – Allah Allah/ And lyrics

دانلود آهنگ الله الله میایه بوی گلاب میایه (تمام اجراها + ریمیکس)
آهنگ الله الله میایه بوی گلاب میایه بندری ریمیکس شاد
خواننده آهنگ
هومن پناهی + سعید کریمی + صفر ذاکری + مصطفی ابراهیمی + حسین رستمی + علی موسی زاده + پویا پاسلار + حسین عامری الله الله میایه بوی گلاب میایه
منتشر شده در موزیکدل

با صدای سعید کریمی

   

با صدای صفر ذاکری

   

با صدای مصطفی ابراهیمی

    Download  

با صدای علی موسی زاده

      Download  

با صدای حسین رستمی

    Download  

با صدای پویا پاسلار

    Download  

با صدای حسین عامری

    Download  

متن آهنگ تمام اجراها الله الله میایه بوی گلاب میایه

برای مشاهده کلیک کنید

دوﻧﻦ ﻛﻰ ﻳﺎﻏﻴﺶ ﻳﺎﻏﺪی ﮔﺪﻧﺠﻰ واﻗﺘﻰ
ﺳﻮدﻳﻢ ددﻳﻢ ﺳﻮن ﻫﻰ ﮔﻮزوم ﻳﻮﻟﻮﻧﺪا ﻗﺎﻟﺪی
ﻳﺎش ﮔﻠﺮ آی ﻳﺎش ﮔﻠﺮ ﭘﻨﺠﺮدت داش ﮔﻠﺮ
ﻳﺎش ﮔﻠﺮ آی ﻳﺎش ﮔﻠﺮ ﺧﻮﻣﺎر ﮔﻮزدن ﻳﺎش ﮔﻠﺮ
ﻣﻦ ﻳﺎرﻳﻤﻰ ﮔﻮرﻣﺴﻢ ﮔﻮزﻟﺮﻳﻤﻨﻦ ﻗﺎن ﮔﻠﺮ
دﻳﺸﺐ ﻛﻪ ﺑﺎرون اوﻣﺪ ﻳﺎرم ﻟﺐ ﺑﻮم اوﻣﺪ
رﻓﺘﻢ ﻟﺒﺶ ﺑﺒﻮﺳﻢ رﻓﺖ و ﺧﺮوس ﺧﻮن اوﻣﺪ
اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﺎﻳﺪ ﺑﻮی ﮔﻠﺎب ﻣﻴﺎﻳﺪ
ﺧﺎﻧﻪ رو ﺟﺎرو ﻛﻨﻴﺪ دﻣﺎد ﻣﺎ ﻣﻴﺎﻳﻪ
ﺟﺎن ﺳﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎن آﻏﻠﺎﻣﺎ ﻳﺎدﻣﻰ ﻳﺎر ﺑﺎﻏﻠﺎﻣﺎ
ﮔﺪرن ﮔﺮی ﮔﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﺮده ﻗﻮل ﺑﺎﻏﻠﺎﻣﺎ
ﻳﺎش ﮔﻠﺮ آی ﻳﺎش ﮔﻠﺮ ﭘﻨﺠﺮدت داش ﮔﻠﺮ
ﻳﺎش ﮔﻠﺮ آی ﻳﺎش ﮔﻠﺮ ﺧﻮﻣﺎر ﮔﻮزدن ﻳﺎش ﮔﻠﺮ
ﻣﻦ ﻳﺎرﻳﻤﻰ ﮔﻮرﻣﺴﻢ ﮔﻮزﻟﺮﻳﻤﻨﻦ ﻗﺎن ﮔﻠﺮ
اﺳﺐ ﺳﻴﺎﻣﻮ ﺗﺎﺧﺘﻢ دﻳﺸﺐ ﻗﻤﺎرو ﺑﺎﺧﺘﻢ
اﺳﺐ ﺳﻴﺎﻣﻮ ﺗﺎﺧﺘﻮم دﻳﺸﺐ ﻗﻤﺎرو ﺑﺎﺧﺘﻮم
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ دﻟﺒﺮ ﺑﺮح ادم رو ﺳﺎﺧﺘﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ دﻟﺒﺮ ﺑﺮح ادم رو ﺳﺎﺧﺘﻮم
اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﺎﻳﺪ ﺑﻮی ﮔﻠﺎب ﻣﻴﺎﻳﺪ
ﺧﺎﻧﻪ رو ﺟﺎرو ﻛﻨﻴﺪ دﻣﺎد ﻣﺎ ﻣﻴﺎﻳﻪ
داغ ﺑﺎﺷﻴﻨﺎ ﭼﻴﺨﻤﺎﺳﺎن ﻳﺎروم ﺑﻮی
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮدان اﻳﭽﻤﺴﻦ ﻳﺎروم ﺑﻮی
ﺳﺎری ﺗﻠﻰ ﻫﻮرﻣﺴﻦ ﻳﺎروم ﺑﻮی
داﻏﻠﺎر دوﻣﺎن اوﻟﺎر ﺟﺎﻧﻢ ﻳﺎﻣﺎن اوﻟﺎر
ﻣﻦ ﻳﺎری ﮔﻮرﻣﺴﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﺮاب اوﻟﺎر ﺑﻮی ﺑﻮی
داغ دﻟﻢ ﭼﺸﻢ و ﭼﺮاﻏﻢ ﺷﺪی
ﻳﺎر ﻣﻨﻰ ﮔﻮﻫﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﺷﺪی
داغ دﻟﻢ ﭼﺸﻤﻮ ﭼﺮاﻏﻢ ﺷﺪی
ﻳﺎر ﻣﻨﻰ ﮔﻮﻫﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﺷﺪی
ﻣﺴﺖ ﺗﻮام ﺟﺎم ﺷﺮاﺑﻢ ﺷﺪی
دﻧﻴﺎ ﻣﮕﺬارﻳﺪ ﻏﻢ ﺑﺮ دل و زارم
درد دوری ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎرم ﺳﺮ ﻣﻴﺮﺳﻪ ﻏﺼﻪ ﭘﺮ ﻣﻴﻜﺸﻪ

ﻣﻴﺮم ﺑﻪ ﻟﺎﻣﺮد اﻣﺸﻮ ﻳﺎرم ﺑﺒﻴﻨﻢ اﻣﺸﻮ
ﻣﻴﺮم ﺑﻪ ﻟﺎﻣﺮد اﻣﺸﻮ ﻳﺎرم ﺑﺒﻴﻨﻢ اﻣﺸﻮ
دل ﺑﻴﻘﺮاره اﻣﺸﻮ دل ﺑﻴﻘﺮاره اﻣﺸﻮ
ﻣﻴﺮم ﺑﻪ ﻟﺎﻣﺮد اﻣﺸﻮ ﻳﺎرم ﺑﺒﻴﻨﻢ اﻣﺸﻮ
ﻣﻴﺮم ﺑﻪ ﻟﺎﻣﺮد اﻣﺸﻮ ﻳﺎرم ﺑﺒﻴﻨﻢ اﻣﺸﻮ
دل ﺑﻴﻘﺮاره اﻣﺸﻮ دل ﺑﻴﻘﺮاره اﻣﺸﻮ
ز دورﻳﻪ دﻟﺒﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﺮاﺑﻪ اﻣﺸﻮ
ز دورﻳﻪ دﻟﺒﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﺮاﺑﻪ اﻣﺸﻮ
اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﺎﻳﻪ ﺑﻮﻳﻪ ﮔﻠﺎب ﻣﻴﺎﻳﻪ
اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﺎﻳﻪ ﺑﻮﻳﻪ ﮔﻠﺎب ﻣﻴﺎﻳﻪ
ﺧﻮﻧﻪ رو ﺟﺎرو زﻧﻴﻦ دﻟﺒﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﻴﺎﻳﻪ
ﺧﻮﻧﻪ رو ﺟﺎرو زﻧﻴﻦ دﻟﺒﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﻴﺎﻳﻪ
ﻗﺪش ﺑﻠﻨﺪه ﻳﺎرم اﻣﺸﻮ دور از دﻳﺎرم
ﻗﺪش ﺑﻠﻨﺪه ﻳﺎرم اﻣﺸﻮ دور از دﻳﺎرم
ز دورﻳﻪ دﻟﺒﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﺣﺎل ﺧﻮﺷﻰ ﻧﺪارم
ز دورﻳﻪ دﻟﺒﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﺣﺎل ﺧﻮﺷﻰ ﻧﺪارم
ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻰ
ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻰ
ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻰ
دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻰ
ﺧﻮﻧﻪ رو ﺟﺎرو زﻧﻴﻦ دﻟﺒﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﻴﺎﻳﻪ
ﺧﻮﻧﻪ رو ﺟﺎرو زﻧﻴﻦ دﻟﺒﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﻴﺎﻳﻪ
ﻣﻴﺮم ﺑﻪ ﻟﺎﻣﺮد اﻣﺸﻮ ﻳﺎرم ﺑﺒﻴﻨﻢ اﻣﺸﻮ
ﻣﻴﺮم ﺑﻪ ﻟﺎﻣﺮد اﻣﺸﻮ ﻳﺎرم ﺑﺒﻴﻨﻢ اﻣﺸﻮ
دل ﺑﻴﻘﺮاره اﻣﺸﻮ دل ﺑﻴﻘﺮاره اﻣﺸﻮ
ز دورﻳﻪ دﻟﺒﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﺮاﺑﻪ اﻣﺸﻮ

پخش آنلاین آهنگ الله الله میایه بوی گلاب میایه

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4 | تعداد آرا: 129

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
سامیار

عالی

0
پاسخ
2 هفته پیش
مهنا

آفرین

0
پاسخ
3 ماه پیش
نام شما

خوبه

3
پاسخ
6 ماه پیش
رها

خیلی خوبه

6
پاسخ
11 ماه پیش
shayan

عالی بود

2
پاسخ
12 ماه پیش
  مهنا  •  در پاسخ به shayan:

  خیلی خوبه

  1
  پاسخ
  3 ماه پیش
   ار ش غم  •  در پاسخ به مهنا:

   خوش صدا عامری

   0
   پاسخ
   3 هفته پیش