پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ عزیزم حسین 1 و 2 (تمام اجراها از پویانفر و هلالی / سرود و نماهنگ)

دانلود آهنگ جدید محمد حسین پویانفر و هلالی به نام «عزیزم حسین 1 و 2»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی عزیزم حسین 1 و 2 با صدای محمد حسین پویانفر و هلالی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Mohammad Hossein Pooyanfar – Azizam Hossein 2/ And lyrics

دانلود اهنگ عزیزم حسین ۲ محمد حسین پویانفر و هلالی
آهنگ عزیزم حسین ۲ محمد حسین پویانفر و هلالی
خواننده آهنگ
محمد حسین پویانفر و هلالی عزیزم حسین ۲
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ محمد حسین پویانفر و هلالی عزیزم حسین

برای مشاهده کلیک کنید

ﻣﺘﻦ ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ 2

دﺳﺘﺎی ﮔﺮم ﺗﻮ و دﺳﺘﺎی ﺳﺮدم
ﻳﺎدﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﻮ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻛﺮدم

ﺷﺒﻴﻬﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ
ﻣﻴﺎم ﭘﻴﺶ ﺗﻮ زود ﻳﺎ ﻧﻪ

ﺗﺮک و ﻟﺮ و ﻛﺮدی و ﻓﺎرس و ﺑﻠﻮچ و ﻋﺮب
از ﻏﺮب و ﺗﺎ ﺷﺮق و ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻣﺜﻞ وﻫﺐ
دوﺳﺘﺖ دارن و رو ﺳﻴﻨﻪ ﺷﻮﻧﻪ دﺳﺖ ادب

ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم آﻗﺎ اوﻣﺪم دورت ﺑﮕﺮدم
ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﻴﺶ رﻓﻴﻘﺎم ﺧﻴﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺘﻮ ﻛﺮدم

ﻣﻦ ﻳﻪ دوﺳﺘﻰ دارم
دﻟﺶ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺑﺸﻪ
دوﺳﺖ داره ﺑﺎ ﺧﻮﻧﻮاده ﺗﻮ ﻣﻨﻮس ﺑﺸﻪ
اﻟﻦ ﻫﻤﺮاﻫﻢ اوﻣﺪه ﺗﻮ رو ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺑﺪم
ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺬاری ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﻰ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻴﻮس ﺑﺸﻪ

ﻣﻮﻧﺪﻧﻰ ﺗﺮﻳﻦ رﻓﻴﻖ ﻣﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ

ﺧﻮدم ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم اﻳﻨﺠﺎ ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻠﺎ
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎت ﺷﺪی ﻫﻤﺒﺎزی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ زﻧﺪﮔﻰ دوﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ
دوﺳﺘﺖ دارم ﻗﺪ ﻫﻤﻮن ده ﺗﺎی ﺑﭽﮕﻰ

ﻣﻦ ﻳﻪ دوﺳﺘﻰ دارم
دﻟﺶ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺑﺸﻪ
دوﺳﺖ داره ﺑﺎ ﺧﻮﻧﻮاده ﺗﻮ ﻣﻨﻮس ﺑﺸﻪ
اﻟﻦ ﻫﻤﺮاﻫﻢ اوﻣﺪه ﺗﻮ رو ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺑﺪم
ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺬاری ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﻰ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻴﻮس ﺑﺸﻪ

ﻣﻮﻧﺪﻧﻰ ﺗﺮﻳﻦ رﻓﻴﻖ ﻣﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﺘﻦ ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ 1 ﭘﻮﻳﺎﻧﻔﺮ

ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ اﺷﮏ ﻣﻴﺮﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺑﺪه ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ رو ﺳﻴﺎﻫﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺸﺘﻤ‌ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﻘِ ﻟﻴﻠﻰ ﻛﻨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺣﺴﻴﻦ رﻓﻴﻘﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻪ روی اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻋﻘﻴﻘﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎ ﺟﺎﻧ، ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎ ﺟﺎن ﺣﺴﻴﻨ، آﻗﺎ ﺟﺎن ای آﻗﺎ ﺟﺎن ﺑﻬﺎرم ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺗﻮ ﻫﻴﺸﻜﻰ رو دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﺘﻦ ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ 1 ﻫﻠﺎﻟﻰ

ﻣﻤﻨﻮن اﺟﺎزه دادی ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻢ
ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻮادﻫﻤﻮن ﻧﻤﻜﮕﻴﺮه
ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻰ
اﺳﻤﺘﻮ ﻣﻴﺸﻨﻮم دﻟﻢ ﻣﻴﺮه
دﻓﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﻴﻤﻮ ﻣﺪادای رﻧﮕﻴﻤﻮ
ﻧﺬر ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮن ﻫﻰ ﺣﺮم ﺑﻜﺸﻢ
ﻣﺜﻠﺎً اوﻣﺪم ﭘﻴﺸﺖ ﺗﻮی ﺣﺮم ﻧﺰدﻳﻜﺖ
دﺳﺘﻤﻮ رو ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺬارم ﺧﻴﺲ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﺸﻢ
ﺣﺮف ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻢ ﺑﻬﺖ
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ اﮔﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺖ
آرزوﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻨﻰ ﺧﻮدت
ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﺰﻳﺰم ﻋﺰﻳﺰم ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ
ﻧﻤﻴﮕﺬرن روزا دور از ﺗﻮ
آدم ﺑﺰرﮔﺎ ﺧﻮب ﻣﻴﺪوﻧﻦ
ﻳﻪ وﻗﺘﺎ ﻣﻴﮕﻢ ﻧﻜﻨﻪ آﻗﺎ
ﺧﺪا ﻧﻜﺮده دﻟﺨﻮری از ﻣﻦ
ﻳﻜﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﺷﻰ ﺗﻤﺎم رﻴﺎﻫﺎ ﺷﻰ
ﻃﺎﻗﺖ دورﻳﺘﻮ ﻧﺪاره دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه
دﻟﺶ واﺳﺖ ﭘﺮ ﭘﺮ زد وﻗﺘﻰ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ اوﻣﺪ
ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ واﻧﻜﺮده ﺑﻬﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ﺣﺮف ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻢ ﺑﻬﺖ
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ اﮔﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺖ
آرزﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻨﻰ ﺧﻮدت
ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﺰﻳﺰم ﻋﺰﻳﺰم ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ

پخش آنلاین آهنگ عزیزم حسین

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 374

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
شیرین

❤️❤️❤️❤️

0
پاسخ
4 روز پیش