پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ دل بیچاره بمیر نازت خریدار نداره از محسن لرستانی

دانلود آهنگ جدید محسن لرستانی به نام «دل بیچاره بمیر نازت خریدار نداره»

هم اکنون شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین دل بیچاره بمیر نازت خریدار نداره با صدای محسن لرستانی دعوت می‌کنیم. متن ترانه و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ از آهنگ دل بیچاره بمیر نازت خریدار نداره را در موزیکدل♥ برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

امیدواریم که از این اثر محسن لرستانی نهایت لذت را ببرید.

Download New Music, (Ahang) BY : Mohsen Lorestani Dele Bichare Bemir/ And lyrics

دانلود اهنگ دل بیچاره بمیر نازت خریدار نداره محسن لرستانی
آهنگ دل بیچاره بمیر نازت خریدار نداره محسن لرستانی
خواننده آهنگ
محسن لرستانی دل بیچاره بمیر نازت خریدار نداره
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ محسن لرستانی دل بیچاره بمیر نازت خریدار نداره

برای مشاهده کلیک کنید

ﻟﻴﻠﺎ ﺟﺎن ﻣﺎدرت ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎ ﺟﻔﺎ ﻧﻜﻦ ﻣﻪ دس ﺗﻮ ﺷﻴﺖ ﺷﺪم ﺑﻴﺸﺘﺮ ای ﺷﻴﺘﻢ ﻧﻜﻦ
ﻧﻨﻪ ﺟﺎن ﻛﺎری ﺑﻜﻮ ﻧﺬری ﺑﻜﻮ اﻣﺎم زاده ﺣﺎﺟﺘﻢ روا ﺑﺸﻪ درد دﻟﻢ دوا ﺑﺸﻪ
ﺣﺎﺟﺘﻢ روا ﺑﺸﻪ درد دﻟﻢ دوا ﺑﺸﻪ
دل ﺑﻴﭽﺎره ﺑﻤﻴﺮ ﻧﺎزت ﺧﺮﻳﺪار ﻧﺪاره آﺧﻪ ﻟﻴﻠﺎ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ و ﺑﻬﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻴﺬاره
او ﻛﺠﺎ و ﻣﺎ ﻛﺠﺎ دﺧﺘﺮ ﺗﻮ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻰ دﻳﺪه ﻳﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺸﻪ ﻋﺮوس ﻳﻪ ﮔﺪا
دل ﻣﻦ ول ﻛﻮ دﻳﻪ ﻛﺎرت ﺑﻪ ﺷﻴﺘﻰ ﻛﺸﻴﺪه آﺧﻪ ﻛﻰ ﻋﺮوﺳﻰ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺎ ﮔﺪا دﻳﺪه
آﺧﻪ ﻛﻰ ﻋﺮوﺳﻰ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺎ ﮔﺪا دﻳﺪه
ﺧﻮدﺗﻪ ﻧﻜﺶ ﺑﺮاش ﺧﻴﺖ ﻣﻴﺸﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ دﻟﺶ از ﺳﻨﮕﻪ ﺧﺪا ﺣﺮﻓﺎی ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻤﻴﺸﻪ
دﻟﺶ از ﺳﻨﮕﻪ ﺧﺪا ﺣﺮﻓﺎی ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﻟﻴﻠﺎ ﺟﺎن ای ﻋﺸﻘﮕﻢ ﭼﺮا اﻳﻨﻄﻮر ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﻋﺎرت ﻣﻴﺎد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰﻧﻰ
ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﻋﺎرت ﻣﻴﺎد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰﻧﻰ
آﺧﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻴﺮﻣﻮ ﺗﻮ دﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺑﺎت ﭘﻮل داره و ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری از ﮔﺪا
ﺗﻮ ﺑﺎﺑﺎت ﭘﻮل داره و ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری از ﮔﺪا
دﺧﺘﺮه ﺣﻮر و ﭘﺮی ﻟﻴﻠﺎ ﺟﺎن ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﻰ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﻣﺤﻠﻤﺎن از ﻫﻤﻪ دل ﻣﻴﺒﺮی
ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﻣﺤﻠﻤﺎن از ﻫﻤﻪ دل ﻣﻴﺒﺮی
ﺟﺎن ﻣﺎدرت ﺑﻴﺎ ﻳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰن ﺷﺪه ﻋﻘﺪه رو دﻟﻢ ای ﻟﻴﻠﺎ ﺟﺎن ﺑﻬﻢ ﻧﺨﻨﺪ
ای ﺧﺪا ﻛﺎری ﺑﻜﻦ ﺧﺎﻧﻪ ی دﻟﻢ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﻟﻴﻠﺎ ﺟﺎن داره ﻣﻴﺮه آه ای ﺧﺪا دﻟﻢ ﺷﻜﺴﺖ
ﻟﻴﻠﺎ ﺟﺎن داره ﻣﻴﺮه آه ای ﺧﺪا دﻟﻢ ﺷﻜﺴﺖ
ﺷﺒﺎ راﺣﺖ ﻣﻴﺨﻮاﺑﻰ ﻏﺼﻪ ی ﺗﻮ ﭼﻴﺰه ﮔﻠﮕﻢ ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻰ دﻟﻢ داره ﻣﻴﺴﻮزه ﮔﻠﮕﻢ
رﻓﻴﻘﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺨﻨﺪن ﻣﻴﮕﻦ ﺗﻮ دﻳﻮاﻧﻪ ﺷﺪی ﺷﺐ و روز ﻣﻴﺎی ﻣﻴﺮی اﺳﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪی
ﻧﻜﻨﻪ ﻧﺎز ﺑﻜﻨﻰ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬاری ﻟﻴﻠﺎ ﺟﺎن ﺑﺮی ﺳﻔﺮ رو دﻟﻢ ﭘﺎ ﺑﺬاری
ﻟﻴﻠﺎ ﺟﺎن ﺑﺮی ﺳﻔﺮ رو دﻟﻢ ﭘﺎ ﺑﺬاری
داداﺷﺖ ﺑﻬﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮای از ﺟﺎن ﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻰ ﻣﻴﺨﻮای ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎی
ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮای از ﺟﺎن ﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻰ ﻣﻴﺨﻮای ﻛﻮﺗﺎ ﺑﻴﺎی
ﻟﻴﻠﺎ ﺟﺎن اﻳﻨﻪ ﺑﺪان دارم از اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻴﺮم ﺧﻮﻧﻢ ﮔﺮدن ﺗﻮﻧﻪ دق ﺑﻜﻨﻢ و ﺑﻤﻴﺮم
ﺧﻮﻧﻢ ﮔﺮدن ﺗﻮﻧﻪ دق ﺑﻜﻨﻢ و ﺑﻤﻴﺮم
ﻟﻴﻠﺎ ای ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻠﻨﺪ اﺑﺮو ﻛﻤﺎن ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﻰ ﻛﻢ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ دﻳﻪ ﺑﺮو ﮔﺪای ﭘﺎ ﭘﺘﻰ
ﻛﻢ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ دﻳﻪ ﺑﺮو ﮔﺪای ﭘﺎ ﭘﺘﻰ
دﺧﺘﺮه ﺣﻮر و ﭘﺮی ﻟﻴﻠﺎ ﺟﺎن ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﻰ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﻣﺤﻠﻤﺎن از ﻫﻤﻪ دل ﻣﻴﺒﺮی
ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﻣﺤﻠﻤﺎن از ﻫﻤﻪ دل ﻣﻴﺒﺮی

پخش آنلاین آهنگ دل بیچاره بمیر نازت خریدار نداره

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.3 | تعداد آرا: 229

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
امیر حسین عزیزی

عالی مگه داریم کسیکه این اهنگ رو دوست نداشته باشه

0
پاسخ
1 ماه پیش
عاشقتم

خیلی قشنگ تو از خودم هستی دمت گرم

0
پاسخ
3 ماه پیش
💕💞🤎💙💜لیلا

دمت گرم محسن لرستانی من عاشق کل آهنگاتم🥰😍🤩😘🤗

0
پاسخ
3 ماه پیش
☆☆☆♡

دمش گرم

0
پاسخ
4 ماه پیش