پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ له مرام لوتی له جاده شوتی از میلاد غلامی

دانلود آهنگ جدید میلاد غلامی به نام «له مرام لوتی له جاده شوتی»

هم اکنون شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین له مرام لوتی له جاده شوتی با صدای میلاد غلامی دعوت می‌کنیم. متن ترانه و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ از آهنگ له مرام لوتی له جاده شوتی را در موزیکدل♥ برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

امیدواریم که از این اثر میلاد غلامی نهایت لذت را ببرید.

Download New Music, (Ahang) BY : Milad Gholami La Maram Looti/ And lyrics

دانلود اهنگ له مرام لوتی له جاده شوتی میلاد غلامی
آهنگ له مرام لوتی له جاده شوتی میلاد غلامی
خواننده آهنگ
میلاد غلامی له مرام لوتی له جاده شوتی
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ میلاد غلامی له مرام لوتی له جاده شوتی

برای مشاهده کلیک کنید

ﻟﻪ ﻣﺮام ﻟﻮﻃﻰ ﻟﻪ ﺟﺎده ﺷﻮﺗﻰ
ﻟﻪ ﻛﻮﻳﻪ ﻛﻮﻟﺒﺮ و ﻋﺸﻖ دﻟﺒﺮ
ﺟﻮ ﻓﺮﻫﺎد ﻛﻨﻢ ﺳﺎﻧﻴﻠﻪ ﻣﺮﻣﺮ
وﺗﻨﻴﺎ ﭼﻤﻪ دل ﻳﻪ ﻟﺸﻜﺮ
ﻧﻪ ﻣﻨﺖ ﻛﻴﺸﻢ ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻟﻴﺪ ﻛﻢ
ﻳﻪ ﺟﺎ ﻛﺸﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﺮﺗﻴﺪم
ﻣﻪ ﻛﺮدم ﻛﺮدم ﻛﺮدم
ﻛﺮد ﻛﺮدﺳﺘﺎن
اﻳﺮاﻧﻰ ﺷﻴﺮه و ﻣﻪ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺮان
ﺑﮋی ﻛﺮدﺳﺘﺎن
دوﺳﻪ دوﺗﻰ دﻳﺮم ﻣﺎﻟﻴﺎن ﻫﺎ او ﺧﻮاره
ﺷﺶ ﺟﻴﺐ ﻛﻴﺪﻧﻮ ﭘﺎ دی ﻓﺮه روداره
ﺑﺎﻟﺎﺑﺮزو ﭼﻮ ﻗﻴﻮه ﺧﺪا ﻛﻮه روی زﻳﻮه
ﺟﻮره اﻳﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﻮه
ﺷﻮﺗﻰ ﺳﻮاره ﺳﻮ ﺗﺎ اﻳﻮاره
ﻫﺮ ﻫﺎ رﻳﮕﻪ ﺑﺎﻧﻪ و ﮔﻨﺎوه
ﻫﺮ ﻫﺎ رﻳﮕﻪ ﺳﻘﺰ و ﭘﺎوه
ﭘﺮ ﺷﻮﻧﻪ ﭘﻠﻴﺴﻪ
دس ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻴﺴﻪ ﺧﺪا و آﺳﻤﺎﻧﻪ روﻟﻪ ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺧﻠﻖ ﻛﺮﻣﺎﺷﺎﻧﻪ آﻳﻠﻪ ﻟﻜﺴﺘﺎﻧﻪ
زارو اﻳﻠﺎﻣﻪ ﻛﭽﻰ ﻣﺮﻳﻮاﻧﻪ
ﻳﻪ ﺷﺎﻧﺎزﻳﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮﭼﻤﻪ ﻫﺎو ﺑﺎﻧﻪ
ﺷﻨﻔﺘﻴﻢ ﭼﻴﺪه ﮔﺮده ﻳﻜﻪ ﺗﺮک ﻋﻜﺲ ﺧﺴﻴﺪه
ﮔﺸﺖ ﻋﻜﺴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻪ آﮔﺮ داﻳﺪو درﻳﺪه
وه درک ﻣﻨﻴﺶ ﻋﻜﺴﺪ وه دﻳﻮارﮔﻢ ﻛﻨﻴﻤﻪ
ﺗﺎ ﻳﻜﻢ ﺳﺮﭘﺎ ﮔﺮم ﻧﺎو ﻫﺰار اﻣﺎم ﭼﺮم
ﮔﻴﮋ و ورم ﺳﺮه ﺳﺮم
ﻫﺮﭼﻰ ﻋﻜﺴﻪ دﻳﺮم درم دوﺳﺖ دﻳﺮم ﻣﻪ ﮔﺮ ﮔﺮم

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮕ:
از ﻣﺮام ﻟﻮﻃﻴﻤﺘﻮی ﺟﺎده ﺷﻮﺗﻴﻢ
ﺗﻮی ﻛﻮه ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺮﻣﺒﻪ ﻋﺸﻖ دﻟﺒﺮ
ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻫﺎد ﻛﻮه ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻴﺮم ب ه ﺟﻨﮓ ﻳﻪ ﻟﺸﻜﺮ
ﻧﻪ ﻣﻨﺖ ﻣﻴﻜﺸﻢ و ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ
اﮔﻪ ﻣﻨﻮ ﮔﺮﻓﺘﻰ ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﻜﺶ
ﻣﻦ ﻛﺮدم ﻛﺮدم ﻛﺮدم
ﻛﺮد ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧﻢ
اﻳﺮاﻧﻰ ﻫﺎ ﺷﻴﺮن و ﻣﻦ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺮﻫﺎ
زﻧﺪه ﺑﺎد ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﻧﺎﻣﺰدم ﺧﻮﻧﺸﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮه
ﺷﻠﻮار ﺷﻴﺶ ﺟﻴﺐ ﻣﻴﭙﻮﺷﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺷﻴﻄﻮﻧﻪ
ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎش درﺷﺘﻪ
ﻣﺜﻠﺸﻮ اﺻﻠﺎ ﻧﺪﻳﺪم
ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺷﻮﺗﻰ ﺳﻮاره
ﻫﻤﺶ ﺗﻮی راه ﺑﺎﻧﻪ و ﮔﻨﺎوه اس
ﻫﻤﺶ ﺗﻮی راه ﺳﻘﺰ و ﭘﺎوه اس
دﻧﺒﺎﻟﺶ ﭘﺮ از ﭘﻠﻴﺴﻪ
دﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﻴﺴﺘﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧﻪ
اﻫﻞ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻟﻜﺴﺘﺎﻧﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ اﻳﻠﺎم و دﺧﺘﺮ ﻣﺮﻳﻮاﻧﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻳﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﭼﻤﺶ ﺑﺎﻟﺎﺳﺖ
ﺷﻨﻴﺪم رﻓﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﻪ ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻰ
ﻫﻤﻪ ﻋﻜﺴﺎی ﻣﻨﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدی و آﺗﻴﺶ زدی
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺗﻮ از دﻳﻮار اﺗﺎﻗﻢ ﻛﻨﺪم
ﺑﻪ اﻣﺎم ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻴﺸﻢ ﺗﺎ ﻳﻜﻢ ﺳﺮ ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻢ
ﮔﻴﺞ و ﮔﻨﮕﻢ
ﻫﺮﭼﻰ ﻋﻜﺲ ازش دارم ﭘﺎره ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻫﻨﻮزم دوﺳﺶ دارم ﻣﻦ دم دﻣﻰ ﻣﺰاﺟﻢ

پخش آنلاین آهنگ له مرام لوتی له جاده شوتی

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 538

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
ali

عالی بود

0
پاسخ
2 هفته پیش
امیر

تنایوبتننسبو ط دونم

0
پاسخ
2 هفته پیش
مهسا

خوبی

0
پاسخ
3 هفته پیش
هایاتک

تبعهه۲ف

1
پاسخ
1 ماه پیش
Ddushs7stw70😉😉😉

خر

3
پاسخ
2 ماه پیش
    kia  •  در پاسخ به Ddushs7stw70😉😉😉:

    موزیک عالیه.نمیدونم چرا بعضیا سلیقشون از چیزم بدتره

    0
    پاسخ
    1 ماه پیش