پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ من سزاوار این همه غم سخت نبودم از حمید صفت و شایان اشراقی

دانلود آهنگ حمید صفت و شایان اشراقی به نام «من سزاوار این همه غم سخت نبودم»

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین من سزاوار این همه غم سخت نبودم با صدای حمید صفت و شایان اشراقی به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Hamid Sefat Man Sezavare In Hame Gham Nabodam/ And lyrics

دانلود اهنگ من سزاوار این همه غم نبودم حمید صفت
آهنگ من سزاوار این همه غم نبودم حمید صفت
خواننده آهنگ
حمید صفت و شایان اشراقی من سزاوار این همه غم نبودم
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ حمید صفت و شایان اشراقی من سزاوار این همه غم سخت نبودم

برای مشاهده کلیک کنید

وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ أ دﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻢ
ﺑﺪﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮاد ﻛﻨﻪ ﻟﺖ و ﭘﺎرم
از ﻗﺼﺪ ﻣﻴﺎره ﺗﻮ روم ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻮ ﻳﺎدم
ﺑﺮﻋﻜﺴِ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻓﺎزه ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﻢ
از ﺗﻮ وﻗﺘﻰ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﺑﻢ
ﻣﻴﮕﻦ ﻣﺘﻰ ﺑﻴﺘﻮ ﺑﺬار ﻛﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﺘِ ﻛﺎرم
ﻣﻴﺨﻮام ﻟﺎ ﻫﻤﻴﻦ ورﻗﺎ ﻗﻠﻢ ﺳﺮ ﺑﺬارم ﺑﻤﻴﺮم
ﭼﻰ ﺑﮕﻢ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻦ ﺣﺮﻓِ آدم
ﺑﺸﻴﻨﻢ ﺑﮕﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎرم ﺑﺪ ﺑِﺖ ﻋﺎدت ﻛﺮدم
ﺗﺮﻛﻢ ﺑﺸﻰ ﻣﻴﻤﻴﺮﻳﻢ ﺗﻮ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ
وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﻛﺮدن
ﻧﻤﻴﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﺟﻮوﻧﺎ ﺑﭽﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺲ ﻣﻦ
وﻟﻰ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻮدم ﻳﻜﻰ اوﻣﺪ
ﻣﻨﻮ دﻟﻤﻮ ﺑﺮد ﺗﻠﺦ ﺑﻮدم اوﻣﺪ و زد ﻏﻤﺎﻣﻮ ﺧﻮرد
ﺷﺎد ﺑﻮدم ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﺮا رد داد زد رﻓﺖ زﻧﺪﮔﻴﻤﻮ ﺑﺮد
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل دادی ﺑﺎﺷﻰ
اﻟﺎن ﺟﺪاﻳﻰ ﻳﺎ ﭼﻰ
ﺑﺮم ﻳﺎ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدی
ﻧﻤﻴﺬاﺷﺘﻴﻢ ﺗﻮو دو راﻫﻰ ﻛﺎﺷﻜﻰ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل دادی ﺑﺎﺷﻰ
اﻟﺎن ﺟﺪاﻳﻰ ﻳﺎ ﭼﻰ
ﺑﺮم ﻳﺎ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدی
ﻧﻤﻴﺬاﺷﺘﻴﻢ ﺗﻮو دو راﻫﻰ ﻛﺎﺷﻜﻰ
ﻫﻰ ، ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻪ ﺗﻮام ﺑﺎﺷﻰ ﺧﻮﻧﻪ
ﺑﻴﺎ ﻣﻦ راه ﻛﻪ دوره
ﺑﻴﻨﻢ ﺑﺎز ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺟﻮره
ﺑﻮی ﻏﺬا ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻮی ﻓﻀﺎ
دو ﺗﺎ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﻣﻴﺨﻮام ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﺑﮕﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘﻰ ﺑﻤﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ ﺑﺎت
ﮔﻔﺘﻰ ﺑﺪون ﻛﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﻴﺎم ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮای
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻴﺨﻮام ﻛﻪ دﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﺮص
واﺳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮردم ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﻮن ﺟﻔﺖ ﭼﺸﺎت
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﺎت ﺑﻮدم ﭼﺸﺎت
ﻫﻨﻮ ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ ﻣﻨﻮ ﻣﻴﻜﺸﻪ ﻧﮕﺎت
وﻟﻰ اوﻧﺎ واﺳﻪ ﺑﺪﻧﺖ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺖ
ﺗﻮرو زدن ﻛﻪ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺧﻮب ﺑﺪ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﻦ
ﻟﺸﻰ ﺑﺎﺑﺎ ادا ﺧﻮﺑﺎرو ﻧﻴﺎ
اﮔﻪ رﻓﺘﻰ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺎ
دﻳﮕﻪ ﭼﻮن ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻴﻨﻪ ام
ﺗﻮرم ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ دﻳﮕﻪ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ دﻳﻮی ﺑﺸﻢ
ﻣﻦ ﺳﺰاواره اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﻤِ ﺳﺨﺖ ﻧﺒﻮدم
ﻋﺸﻘِ ﺑﺪی ﺑﻰ ﺷﮏ ﻧﺒﻮدم
اوﻣﺪم اﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺮم ﻧﺒﻮدم
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﻘﺪر ﺑﻰ رﺣﻢ ﻧﺒﻮدم
ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻰ ﺳﺮم اوﻣﺪ ﻛﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ اﺻﻠﺎ رو ﺣﺮﻓﺖ
ﻧﻤﻴﺪم دﺳﺘﺘﻮ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﻫﺮﮔﺰ ، اﮔﻪ ﺑﺮﮔﺮدی
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل دادی ﺑﺎﺷﻰ
اﻟﺎن ﺟﺪاﻳﻰ ﻳﺎ ﭼﻰ
ﺑﺮم ﻳﺎ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدی
ﻧﻤﻴﺬاﺷﺘﻴﻢ ﺗﻮو دو راﻫﻰ ﻛﺎﺷﻜﻰ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل دادی ﺑﺎﺷﻰ
اﻟﺎن ﺟﺪاﻳﻰ ﻳﺎ ﭼﻰ
ﺑﺮم ﻳﺎ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدی
ﻧﻤﻴﺬاﺷﺘﻴﻢ ﺗﻮو دو راﻫﻰ ﻛﺎﺷﻜﻰ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل داده ﺑﻮد
ﻧﻤﻮﻧﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ زور
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل داده ﺑﻮد
ﻧﻤﻮﻧﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ زور

پخش آنلاین آهنگ من سزاوار این همه غم سخت نبودم

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.2 | تعداد آرا: 9

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد