پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ باز اومدم با دست پر / مستم به عشقش + 2 ریمیکس

دانلود آهنگ تی ام بکس باز اومدم با دست پر / خاله مستم به عشقش

هم اینک شما کاربران گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین باز اومدم با دست پر / خاله مستم به عشقش با صدای تی ام بکس به همراه تکست و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل دعوت میکنیم.

اهنگ خاله مستم ب عشقش توسط آهنگساز معروف ایرانی تنظیم و سبک این موزیک عاشقانه می باشد

Download New Music, (Ahang) BY : “Baz Omadam a Dat Por” / And lyrics

دانلود اهنگ باز اومدم با دست پر

متن آهنگ تی ام بکس باز اومدم با دست پر

برای مشاهده کلیک کنید

ﺗﻰ ﺗﻰ ﺗﻰ ﺗﻰ ام ﺗﻰ ﺗﻰ ﺗﻰ ﺗﻰ ﺗﻰ ﺗﻰ ﺗﻰ ام ﺗﻰ ﺗﻰ ﺗﻰ
ﺧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﺮاغ داری ﻣﻰ ﺧﻮام ﺑﻴﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﻴﺰارﻳﻢ ﺧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﺮاغ داری
اﮔﻪ آدرﺳﻰ ﺗﻮ داری ﺧﺎﻟﻪ ﻣﻴﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﺮاغ داری
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺸﻢ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺧﺎﻟﻪ ﺧﺎﻃﺮﺧﻮاﻫﻢ زﻳﺎد داره

دل ﻣﻦ وﺻﻠﻪ ﺑﻪ اون ﺧﺎﻃﺮﺧﻮاﺷﻢ ﻳﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎز اوﻣﺪم ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ ﺧﺎﻟﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺖ
ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺧﺎﻟﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ
ﺳﺮﻣﻪ زده ﺑﻪ ﭼﺸﺎش ﺧﺎﻟﻪ دل ﻣﻨﻮ ﺑﺮد ﺑﺎ ﻧﮕﺎش
ﺧﺎﻟﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻄ ﻟﺒﺎش ﺧﺎﻟﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺠﺐ و ﺣﻴﺎش

داره ﻗﻠﺐ ﻣﻰ ﻛﻨﻪ ﺗﭗ ﺗﭗ واﺳﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﻳﺶ اﻣﺸﺐ
ﺧﺎﻟﻪ دﻋﺎ ﻛﻦ ﻳﻪ ذره ﺧﺎﻟﻪ ﺧﺪا ﻛﻨﻪ ﺑﮕﻪ ﺑﻠﻪ
ﺧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﺮاغ داری ﻣﻰ ﺧﻮام ﺑﻴﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﻴﺰارﻳﻢ ﺧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﺮاغ داری
اﮔﻪ آدرﺳﻰ ﺗﻮ داری ﺧﺎﻟﻪ ﻣﻴﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﺮاغ داری

اﻟﻮ ﺳﻠﺎم ﺧﺎﻟﻪ دارم ﻣﻴﺎم اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دوﺑﺎره
ﺑﺒﻴﻦ ﻧﮕﻰ اوﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺒﻴﻠﺘﻰ ﺑﻴﻜﺎره ﺑﮕﻮ ﻣﻬﻨﺪس و وﻳﻠﺎ داره
ﻣﺎﺷﻴﻦ 2008 ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ داره دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻤﻮﻧﻢ
ﺗﻮ ﻏﺮﺑﺖ ﻧﻤﻴﺸﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮد ﺗﻨﻬﺎ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻤﻮﻧﻢ
ﻳﻪ دﺧﺘﺮ وﻃﻦ ﺧﻮدم ﻣﻰ ﺧﻮام ﺑﺒﺮم اون ور دﻧﻴﺎ
ﺧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬا اﻳﺮوﻧﻰ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ درﺳﺖ ﻛﻨﻪ
ﺑﺮام ﭼﻠﻮ ﻛﺒﺎب و ﻓﺴﻨﺠﻮن ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰی و ﺑﺮﻳﻮن

ﺑﻌﺪ ﻏﺬا ﺑﻴﺎره واﺳﻢ ﭼﺎﻳﻰ و ﻗﻠﻴﻮن
ﻣﻨﻢ دوﺳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺮﻳﺰم ﺑﻪ ﭘﺎش ﺻﺪ ﻣﻠﻴﻮن
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﻪ ﭘﻮل دار ﺑﺸﻢ ﻳﻪ روز ﻣﻴﺮﻳﺰم ﺑﻪ ﭘﺎش ﺻﺪ ﻣﻠﻴﻮن
ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺗﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺗﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﻧﺪاری دل ﺗﻨﮓ ﻛﻪ ﻧﺪاری دل ﺗﻨﮓ
ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺗﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺗﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﻧﺪاری دل ﺗﻨﮓ ﻛﻪ ﻧﺪاری دل ﺗﻨﮓ

ﺗﻮی ﺑﺎﻟﻜﻦ دﻳﺪم واﻳﺴﺎده ﺑﺎ ﻳﻪ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻫﻰ ﺗﺎب ﺧﻮرد ﻣﻨﻢ دل و ﺟﻴﮕﺮم آب ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻣﻨﻮ دﻳﺪ ﻳﻬﻮ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﺑﻬﻢ ﭼﺸﻤﮏ زد و ﺧﻨﺪﻳﺪ
ﻣﻨﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﻳﻬﻮ ﭼﺴﺒﻴﺪ ﻛﻒ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﭘﺎﻫﺎم ﻟﺮزﻳﺪ
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺸﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارم زﻧﻢ ﺑﺸﻪ رﺳﻤﻰ
ﻧﺬر ﻛﺮدم دو دور ﺗﺴﺒﻴﺢ واﺳﻪ ﺳﻠﺎﻣﺘﻰ آش ﻧﺬری
ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﺑﮕﻮ ﻳﻪ دﺳﺖ ﮔﻞ ﺑﺨﺮه واﺳﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﻳﻪ دﺧﺘﺮه

ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎش ﺑﮕﻮ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﻴﺮه در ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﻠﺎﻣﺸﻢ ﺑﺪ ﻓﺮم
ﺧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﺮاغ داری ﻣﻰ ﺧﻮام ﺑﻴﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﻴﺰارﻳﻢ ﺧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﺮاغ داری
اﮔﻪ آدرﺳﻰ ﺗﻮ داری ﺧﺎﻟﻪ ﻣﻴﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﺮاغ داری
ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ اون دﻓﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﺒﻨﺪااا ﺑﺬار ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﻜﻨﻢ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﺑﭽﻪ ﺑﺎﻟﺎ ﺷﻬﺮم اﺳﻢ ﻫﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻰ mdash ﺑﺎﻟﺎ دارم ﻟﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻛﺮﻧﻤﻰ

ﺑﺎﻟﺎ دارم اﻟﻰ ﻳﻮﻧﻰ ورﺳﻴﺘﻰ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻢ دﻛﺘﺮ ﺟﺮاﺣﻰ دوﺗﺎ ﺑﻨﺰ دارم ﺳﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاری
وﻳﻠﺎ دارم از ﭼﻴﻦ ﺗﺎ ﺑﺮزﻳﻞ ﻧﺪﻳﺪی ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن آر ﺑﻰ ﺟﻰ
ﭼﻮن 2 ﺗﺎ ﻓﻴﻠﻢ دارم ﺑﺎﺷﻢ ﻛﺎﻧﺮی ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻓﺎﻣﻴﻠﺖ ﻫﺴﺘﻦ راﺿﻰ
ﭘﺲ ﻋﺮوﺳﻰ اﺟﺮا ﻣﻴﺸﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻣﻬﺮﻳﺮو ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺖ وارﻳﺰ

ﭘﺲ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﭘﺎرﻳﺲ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮاد ﺑﻜﻨﻰ ﺑﺮرﺳﻰ
ﻓﻘﻄ ﺑﮕﻮ زود ﺑﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺷﻴﻢ ﺷﻴﻢ hellip
ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺗﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺗﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﻧﺪاری دل ﺗﻨﮓ ﻛﻪ ﻧﺪاری دل ﺗﻨﮓ
ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺗﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺗﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﻧﺪاری دل ﺗﻨﮓ ﻛﻪ ﻧﺪاری دل ﺗﻨﮓ

پخش آنلاین آهنگ باز اومدم با دست پر

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.1 | تعداد آرا: 4645

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
باران

خیلی ممنون از زحماتتون خسته نباشید

0
پاسخ
3 روز پیش
ممد دختر در مزرعه

خیلی خوب

0
پاسخ
4 روز پیش
پرنیا

عالی

0
پاسخ
5 روز پیش