پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ 99 Problems از Hugo (با معنی و ترجمه فارسی)

دانلود آهنگ جدید Hugo به نام «99 Problems»

همراه با معنی و ترجمه فارسی

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی 99 Problems با صدای Hugo به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Hugo – 99 Problems/ And lyrics

دانلود آهنگ 99 Problems از Hugo (با معنی و ترجمه فارسی)
آهنگ 99 Problems Hugo
خواننده آهنگ
Hugo 99 Problems
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ Hugo 99 Problems

برای مشاهده کلیک کنید

If you havin’ girl problems I feel bad for you son
اﮔﻪ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ داری ﺑﺮات ﺣﺲ ﺑﺪی دارم ﭘﺴﺮم
I got 99 problems, and a * ain’t one
ﻣﻦ 99 ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ دارم اﻣﺎ ﻳﻪ ﺧﺮاب ﺷﺎﻣﻠﺸﻮن ﻧﻤﻴﺸﻪ

Tip my hat to the sun in the West

ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻏﺮب ﻛﻠﺎه ﺑﺮ ﻣﻴﺪارم

Feel the beat right in my chest

ﺿﺮﺑﺎن را درﺳﺖ در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻬﺎم ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ

At the cross roads a second time

ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در دوراﻫﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻬﺎم

Make the devil change his mind

ﺷﻴﻄﺎن را وادار ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺮش ﻣﻴﻜﻨﻢ

It’s a pound of flesh but it’s really a ton

ﻳﮏ ﭘﻮﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘ، اﻣﺎ در واﻗع ﻳﮏ ﺗُﻦ اﺳﺖ

ﻧﻜﺎﺗ:

* Tip my hat to the sun in the West: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺣﺎل ﻏﺮوب ﻳﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ.
* Feel the beat right in my chest: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺣﺲ ﻗﻮی ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ را در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ.
* At the cross roads a second time: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب دﺷﻮار ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﺳﺘ.
* Make the devil change his mind: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻫﻰ ﻋﺰم و ارادﻫﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و وﺳﻮﺳﻬﻬﺎ اﺳﺘ.
* It’s a pound of flesh but it’s really a ton: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧ، ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، در واﻗع ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻃﺎﻗﺘﻔﺮﺳﺎ اﺳﺘ.

 

Like broken glass under my feet

ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ

I can lose my mind in this heat

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ

Lookin’ for the prize but I don’t want blood

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﻳﺰه ﻫﺴﺘﻤ، اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮن ﻧﻴﺴﺘﻢ

Oh I won’t drink then I drink the flood

اوﻫ، ﻣﻦ ﻧﻤﻴﻨﻮﺷﻤ، اﻣﺎ ﺳﻴﻞ را ﻣﻴﻨﻮﺷﻢ

Well you can come inside but your friends can’t come

ﺧﺒ، ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻰ داﺧﻞ ﺑﻴﺎﻳﻴ، اﻣﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﻧﻜﺎﺗ:

* Like broken glass under my feet: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺣﺲ ﻧﺎاﻣﻴﺪی و ﺧﻄﺮ را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ.
* I can lose my mind in this heat: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻃﺎﻗﺘﻔﺮﺳﺎ ﺑﻮدن ﮔﺮﻣﺎ و اﺣﺘﻤﺎل از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل رواﻧﻰ در آن اﺳﺘ.
* Lookin’ for the prize but I don’t want blood: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻫﻰ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘ.
* Oh I won’t drink then I drink the flood: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧ، ﮔﻮﻳﻨﺪه در اﺑﺘﺪا از اﻧﺠﺎم ﻛﺎری اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻴﻜﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﺪ.
* Well you can come inside but your friends can’t come: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻫﻰ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﺮای ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺧﺎص اﻋﻤﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪ.

 

پخش آنلاین آهنگ 99 Problems

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.3 | تعداد آرا: 30

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
فلورا

عالی 😍

0
پاسخ
4 هفته پیش
۰۰۰۰۰

عالی

9
پاسخ
1 ماه پیش
وضولی بدونی من کیم؟

خوبه

0
پاسخ
1 ماه پیش
    تیمی  •  در پاسخ به وضولی بدونی من کیم؟:

    کی فضوله ؟

    0
    پاسخ
    6 روز پیش
عرفان

این آهنگ خیلی معنی قشنگی داره برام

0
پاسخ
2 ماه پیش