پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402

دانلود آهنگ خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن از جونگ کوک و جیمین

دانلود آهنگ جونگ کوک و جیمین به نام «خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن»

اهنگ ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنند با صدای بچه

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن با صدای جونگ کوک و جیمین به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Jungkook – Violins playing/ And lyrics

دانلود آهنگ خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن از جونگ کوک و جیمین
آهنگ خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن
خواننده آهنگ
جونگ کوک و جیمین خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ جونگ کوک و جیمین خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن

برای مشاهده کلیک کنید

I don’t wanna go

ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮم
But baby, we both know

اﻣﺎ ﻋﺰﻳﺰﻣ، ﻫﺮ دو ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ
This is not our time

زﻣﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدﻧﻤﻮن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه
It’s time to say goodbye

ﻣﻮﻗع ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻴﻪ
Until we meet again

ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ دوﺑﺎره ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ رو ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
‘Cause this is not the end

ﭼﻮن اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺴﺖ
It will come a day

روزی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
When we will find our way

ﻛﻪ ﻣﺎ راﻫﻤﻮن رو ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد

 

[Pre-Chorus]
Violins playing and the angels crying

وﻳﻮﻟﻦ ﻫﺎ ﻣﻴﻨﻮازﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
When the stars align then I’ll be there

وﻗﺘﻰ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ در ﻳﮏ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد

 

 

[Chorus]
No, I don’t care about them all

ﻧﻬ، اﺻﻠﺎ ﺑﻬﺸﻮن اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
‘Cause all I want is to be loved

ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮام اﻳﻨﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺸﻢ
And all I care about is you

و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻬﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
You’re stuck on me like a tattoo

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی
No, I don’t care about the pain

ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ درد اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
I’ll walk through fire and through rain

از ﻣﻴﺎن آﺗﺶ و ﺑﺎران رد ﻣﻴﺸﻢ
Just to get closer to you

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺸﻢ
You’re stuck on me like a tattoo

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی

 

[Verse 2]
I’m letting my hair down

ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ رﻫﺎ ﻣﻴﻜﻨﻢ
I’m taking it cool

آﺳﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺶ
You got my heart in your hand

ﻗﻠﺒﻢ رو ﺗﻮ دﺳﺘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻰ
Don’t lose it, my friend

از دﺳﺘﺶ ﻧﺪﻫ، دوﺳﺖ ﻣﻦ
It’s all that I got

اﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﻴﺰﻳﻪ ﻛﻪ دارم

 

 

[Pre-Chorus]

Violins playing and the angels crying

وﻳﻮﻟﻦ ﻫﺎ ﻣﻴﻨﻮازﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
When the stars align then I’ll be there

وﻗﺘﻰ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ در ﻳﮏ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد

 

[Chorus]

No, I don’t care about them all

ﻧﻬ، اﺻﻠﺎ ﺑﻬﺸﻮن اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
‘Cause all I want is to be loved

ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮام اﻳﻨﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺸﻢ
And all I care about is you

و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻬﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
You’re stuck on me like a tattoo

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی
No, I don’t care about the pain

ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ درد اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
I’ll walk through fire and through rain

از ﻣﻴﺎن آﺗﺶ و ﺑﺎران رد ﻣﻴﺸﻢ
Just to get closer to you

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺸﻢ
You’re stuck on me like a tattoo

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی

 

[Chorus]

No, I don’t care about them all

ﻧﻬ، اﺻﻠﺎ ﺑﻬﺸﻮن اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
‘Cause all I want is to be loved

ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮام اﻳﻨﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺸﻢ
And all I care about is you

و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻬﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
You’re stuck on me like a tattoo

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی
No, I don’t care about the pain

ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ درد اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
I’ll walk through fire and through rain

از ﻣﻴﺎن آﺗﺶ و ﺑﺎران رد ﻣﻴﺸﻢ
Just to get closer to you

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺸﻢ
You’re stuck on me like a tattoo

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی

 

[Outro]
All I care about is love

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻬﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪم ﻋﺸﻘﻪ
Oh, oh, oh
All I care about is love

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻬﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪم ﻋﺸﻘﻪ
You’re stuck on me like a tattoo

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی

پخش آنلاین آهنگ خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 112

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
سحر

این آهنگ با صدای کوک و جیمین شاهکاره
خیلی قشنگههههه
من رفتم برای این آهنگ بمیرم

0
پاسخ
12 ساعت پیش
VANITAS 🌙🌃💙💙💙

عالییییییییییی

0
پاسخ
3 روز پیش