پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود اهنگ عربی سمینی عاشق مجنون ریمیکس محمود الترکی

دانلود آهنگ جدید محمود الترکی به نام «سمینی عاشق مجنون سمینی واحد مغرم ریمیکس»

سمینی عاشق مجنون ریمیکس عربی اصلی

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی عربی سمینی عاشق مجنون سمینی واحد مغرم ریمیکس با صدای محمود الترکی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Mahmoud Torki – Samini AShegh Majnon/ And lyrics

دانلود اهنگ عربی سمینی عاشق مجنون ریمیکس محمود الترکی
آهنگ عربی سمینی عاشق مجنون ریمیکس محمود الترکی
خواننده آهنگ
محمود الترکی عربی سمینی عاشق مجنون ریمیکس
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ محمود الترکی سمینی عاشق مجنون

برای مشاهده کلیک کنید

ﺳﻤﻴﻨﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺠﻨﻮن
ﺳﻤﻴﻨﻰ واﺣﺪ ﻣﻐﺮم
ﻣﻴﺖ اذا ﻋﻨﻰ ﺗﻐﻴﺐ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻈﻠﻢ

ﻋﻨﺪی اﻟﻤﻬﻢ ﺗﺒﻘى وﻳﺎی
واﺑﻘى اﻧﺎ اﻋﻴﺶ ﺑﻘﻠﺒﮏ
ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻮن ﺗﺼﻴﺮ
ﺑﺲ اﻧﺎ اﺷﻤﮏ

ﻣﺠﻨﻮن اﻧﺎ ﺑﻴﮏ ﻣﺠﻨﻮن ﻋﻠى اﻟﺎﺧﺮ
ﻋﺎﺑﺮ ﺣﺪ اﻟﺸﻮق واﻛﺜﺮ اﻧﻰ ﻋﺎﺑﺮ
ﻗﻠﺒﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﺳع ﻟﻐﻴﺮک ﺑﺲ اﻧﺖ
ﻣﺎ ﻳﺪق ﻟﻐﻴﺮک ﻟﺎ ﺑﺲ اﻧﺖ دﻗﺘﻪ

ﺳﻤﻴﻨﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺠﻨﻮن
ﺳﻤﻴﻨﻰ واﺣﺪ ﻣﻐﺮم
ﻣﻴﺖ اذا ﻋﻨﻰ ﺗﻐﻴﺐ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻈﻠﻢ

ﻣﺜﻠﮏ ﺑﺸﺮ ﻣﺮه ﻳﺼﻴﺮ
وﻣﺎ اﻋﺘﻘﺪ ﻳﺘﻜﺮر
ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﺮ واﺣﺪ ﺑﺲ
ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ اﻛﺜﺮ

ﺳﻤﻴﻨﻰ واﺣﺪ ﻃﻤﺎع
ﻣﻨﮏ وﻟﺎ اﺷﺒع
ارﻳﺪ اﻗﻌﺪ ﺑﻘﻠﺒﮏ ﻫﺎذ
وﻣﺎ ارﻳﺪ اﻃﻠع

اﻟﻌﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻳﻬﻮا
ﺑﺲ ﻣﺮه وﺣﺪه
وﺑﺎﻟﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺎح
ﻳﻢ ﺣﺒﻪ ﻳﻬﺪا
اﺣﺒﮏ ﻣﻴﺖ ﺑﻴﮏ
وﺟﻬﮏ ﺧﻠﺎﻧﻰ
ﻣﺎ اﺷﻮف ای اﻧﺴﺎن
ﺣﺒﮏ ﻋﻤﺎﻧﻰ

ﺳﻤﻴﻨﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺠﻨﻮن
ﺳﻤﻴﻨﻰ واﺣﺪ ﻣﻐﺮم
ﻣﻴﺖ اذا ﻋﻨﻰ ﺗﻐﻴﺐ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻈﻠﻢ

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ دﻳﻮاﻧﻪ
ﻣﺮده اﮔﺮ از ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺎﺷﻰ
دﻧﻴﺎ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﻴﺸﻪ

ﻣﻦ ﭼﻴﺰ ﻣﻬﻤﻰ را دارم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ
و ﻣﻦ در ﻗﻠﺐ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺣ، ﺟﻬﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد
ﻓﻘﻄ ﺑﻮی ﺗﻮ را ﻣﻰ دﻫﻢ

دﻳﻮاﻧﻪ ﻣﻦ دﻳﻮاﻧﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺣﺪ ﺣﺴﺮت و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﻦ ﮔﺬرا ﻫﺴﺘﻢ
دﻟﻢ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﻧﻤﻰ ﮔﺸﺎﻳﺪ، ﺟﺰ ﺗﻮ
ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﻣﻰ ﺗﭙﺪ، اﻣﺎ ﺷﻤﺎ دﻗﻴﻖ ﻫﺴﺘﻴﺪ

ﻋﺎﺷﻖ دﻳﻮاﻧﻪ
ﻣﺮده اﮔﺮ از ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺎﺷﻰ
دﻧﻴﺎ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﻴﺸﻪ

اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ
و ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﺗﻜﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﻋﻤﺮ
ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

ﺣﺮﻳﺺ اﺳﺖ
از ﺷﻤﺎ و ﻣﻦ راﺿﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ
ﻣﻦ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ
و آﻧﭽﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ

ﻋﺎﺷﻖ ﻳﻬﻮه
ﻓﻘﻄ ﻳﮏ ﺑﺎر
و ﺑﺪون ﺗﺴﻜﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ او آرام ﺷﻮد
دوﺳﺘﺖ دارم ﺑﮏ ﻣﺮده
ﺻﻮرﺗﺖ ﻣﻨﻮ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻦ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﻢ
ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ دﻳﻮاﻧﻪ
ﻣﺮده اﮔﺮ از ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺎﺷﻰ
دﻧﻴﺎ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﻴﺸﻪ

پخش آنلاین آهنگ سمینی عاشق مجنون

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.8 | تعداد آرا: 2731

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
مهسا

سلام به همه به نظر من این آهنگ عالی بود

5
پاسخ
4 هفته پیش