پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ ناز داره چه وای قر کمرش کشته منو وای + ریمیکس

دانلود آهنگ ناز داره چه وای قر کمرش کشته منو وای تی ام بکس

دانلود ترانه شنیدنی ناز داره چه وای با دو کیفیت اصلی به همراه متن موزیک پخش توسط سایت موزیکدل

Download New Song BY : Naz Dare Che Vai Gher Kamaresh Koshte Mano Vai / And lyrics

دانلود اهنگ ناز داره چه وای قر کمرش کشته منو وای

متن آهنگ تی ام بکس ناز داره چه وای

برای مشاهده کلیک کنید

ﻧﺎز داره ﭼﻪ وای

ﻗﺮ ﻛﻤﺮش ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻨﻮ وای

زﻳﺮ ﭼﺸﻤﻴـ ﻫﻰ ﻣﻨﻮ ﻣﻴﭙﺎد

ﻣﻨﻢ ﻣﻰ دوﻧﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﻰ ﺧﻮاد

اﻣﻴﻦ ﺑـﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻨﺪ ﻧﺮو زﻳﺎد

ﺑﺸﻴﻦ ﺗﻮ ﺑﻜﺲ ﺗﺎ ﺧﻮدش ﺑﻴﺎد

آخ ﭼﻘﺪر ﻓﺎز داره ﻫﺮ ﭼﻰ ﻟﺎزﻣﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮه

داره ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﻮای ﺑﻨﺪر

آره ﻣﻰ ارزه ﺻﺪ ﺗﺎی ﻟﻨﺪن ﻫﻤﻪ ﺷﻴﻜﺮ و ﻗﻨﺪن

دﻳﮕﻪ ﺟﺎ ﻧﺪارم ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ ﭘﺲ ﺑﻬﺖ ﻣﻰ ﮔﻢ

دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺪر ﻧﺎزه واﻟﺎ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﮕﻴﻦ ﻣﺎﺷﺎاﻟﻠﻪ

زﻟﻔﺎی ﺣﻨﺎﻳﻴـ داره

ﺗﻮ ﻧﮕﺎش ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ داره

ﻳــﻪ ﺗﻨﻪ ﺑﻠﻮرﻳـ داره

ﺗﻮی ﺷﺒـ ﻏﺮوری داره

ﻫﻰ ﺻﺪای درﻳﺎ ﺻﺪام ﻛﻦ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺳﺎل

ﻛﻨﺎرت ﻫﺴﺘﻢ ﺑـﺮ ﭘﺎ ﻛﻪ ﺑﺰﻧﻢ از اون ﺣﺮﻓﺎ

ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺮات ﺷﺪ ﻳــﮏ رود

ﺧﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮات ﺧﻴﻠﻰ زود

ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاه ﺑﺮات ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻮد

وﻟﻰ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب

ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﻛﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻰ ﻣﻨﻮ دﺳﺖ ﻛﻢ

ﭘﺲ دﺳﺖ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ دﺳﺘﺘﻮ رو ﻛﻪ ﺑﺮﻳﻢ ﺟﻠﻮ

ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮا ﻣﻦ ﻛﺴﻰ ﻟﻨﮕﻪ ی ﺗﻮ

اﺑﺰار ﻣﻦ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ و ﻫﻮل

دادن ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﭘﺲ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﺶ رو ﺗﻮ

وای وای دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻮ ﺟﺎدو ﻛﺮده

آی وای ﻣﻨﻮ ﻛﺸﺘﻪ

ﻣﺦ و ﺟﺎرو ﻛﺮده آی وای وای

دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻮ ﺟﺎرو ﻛﺮده

آی وای واﻳـ ﻣﻨﻮ ﻛﺸﺘﻪ

ﻣﺨﻤﻮ ﺟﺎدو ﻛﺮده

ﻧﻤﻰ دوﻧﻢ ﭼﻰ ﺷﺪ

ﻛﺠﺎ رﻓﺖ اﻳﻦ دﺧﺘﺮه دﻳﺪﻣﺶ از اون دورا

داﺷﺘﻢ ﻣﻰ رﻓﺘﻢ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻳﻮ دﻳﺪﻣﺶ ﺗﻮ راه

دﻳﺪﻣﺶ ﺗﻮ راه وای واﻳـ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮد واﻟﺎ

دارم ﻣﻰ ﻣﻴﺮم ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺒﻴﻨﻤﺶ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ

 

 

 

ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪم و دل ﺗﻨﮓ ﻣﻨﻮ داره ﻣﻰ ﻣﻴﺮه ﻣﻰ ﺧﻮام

ﺑﺒﻴﻨﻤﺶ دوﺑﺎره

ﺑﺒﺮﻣﺶ ﭘﻴﺶ ﻧﻨﻪ ﺑﮕﻢ

ﻣﺎﻣﺎ اﻳﻦ زﻧﻪ ﻣﻨﻪ آخ ﺑﺨﻮای ﻧﺨﻮای ﻣﺎل ﻣﻨﻪ آخ

وای وای دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻮ ﺟﺎدو ﻛﺮده

آی وای وای ﻣﻨﻮ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﺦ و ﺟﺎرو ﻛﺮده

دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺪر ﻧﺎزه واﻟﺎ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﮕﻴﻦ ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ

زﻟﻔﺎی ﺣﻨﺎﻳﻰ داره ﺗﻮ ﻧﮕﺎش ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ داره

ﻳــﻪ ﺗﻨﻪ ﺑﻠﻮری داره ﺗﻮﻳـ ﺷﺐ ﻏﺮوری داره

ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻫﺎش ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮ

ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ دل و ﺑـﻪ ﻫﻢ ﻣﻰ ﺑﻨﺪن

ﺑـﻪ ﺳﺎز ﺗﻨﺒﮏ و ﺗﻨﺒﻮر ﺑـﺎ ﻫﻢ دﻳﮕﻪ ﻣﻰ رﻗﺼﻦ

ﺑـﺎ ﻳــﮏ ﻧﮕﺎه ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻰ ﺷﻦ ﺑـﻪ ﻫﻢ دﻳﮕﻪ ﻣﻰ ﺧﻨﺪن

ﺷﺐ ﺗﻮ ﺑﻨﺪر ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺎدن و ﻧﻴﺴﺖ ﻏﻢ

دﺳﺘﺎ ﺑﺎﻟﺎ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ دﺧﺖ ﺑﻨﺪر ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻗﺺ

دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺪر ﻧﺎزه واﻟﺎ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﮕﻴﻦ ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ

زﻟﻔﺎی ﺣﻨﺎﻳﻰ داره ﺗﻮ ﻧﮕﺎش ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ داره

ﻳــﻪ ﺗﻨﻪ ﺑﻠﻮری داره ﺗﻮﻳـ ﺷﺐ ﻏﺮوری داره

ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺧﺎﻧﻮم ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺣﺮوم

ﻧﻜﻦ واﺳﻪ ﻛﺴﻴـ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاره

ﺑﻴﺎ ﺑﺸﻤﺮﻳﻢ ﺳﺘﺎره ﻟﺐ درﻳﺎ ﺗﮏ و ﺗﻨﻬﺎ

ﻧﻤﻮن اﻳﻨﺠﺎ دﺳﺘﺘﻮ ﺑﺪه و ﺑﺎﻫﺎم

دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻮ ﺟﺎدو ﻛﺮده

آی وای واﻳـ ﻣﻨﻮ ﻛﺸﺘﻪ

ﻣﺨﻤﻮ ﺟﺎرو ﻛﺮده

پخش آنلاین آهنگ ناز داره چه وای

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.3 | تعداد آرا: 3250

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
Samin

عالیه 🥰😘

0
پاسخ
4 روز پیش
    امید  •  در پاسخ به Samin:

    😂

    0
    پاسخ
    3 روز پیش
ثمین

عالیه هم قدیمیه ولی باحاله

0
پاسخ
4 روز پیش