پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ سالم ولی خلم بد لاتی ولی مودب از تی ام بکس + ریمیکس

دانلود آهنگ جدید به نام «سالم ولی خلم بد لاتی ولی مودب ریمیکس»

هم اکنون شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین سالم ولی خلم بد لاتی ولی مودب ریمیکس با صدای تی ام بکس دعوت می‌کنیم. متن ترانه و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ از آهنگ سالم ولی خلم بد لاتی ولی مودب ریمیکس را در موزیکدل♥ برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

امیدواریم که از این اثر نهایت لذت را ببرید.

Download New Music, (Ahang) BY : TM Bax Salem Vali Remix/ And lyrics

دانلود آهنگ سالم ولی خلم بد لاتی ولی مودب از تی ام بکس + ریمیکس
آهنگ سالم ولی خلم بد لاتی ولی مودب ریمیکس
خواننده آهنگ
تی ام بکس سالم ولی خلم بد لاتی ولی مودب ریمیکس
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ تی ام بکس سالم ولی خلم بد لاتی ولی مودب ریمیکس

برای مشاهده کلیک کنید

ﻣﻴﺮن ﻫﻤﻪ رو ﻧﺮوم ﺟﺰ ﺗﻮ ﺑﺬار ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮن ﺟﺰ ﺗﻮ ﺑﺬار ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻢ
ﺳﺎﻟﻢ وﻟﻰ ﺧﻠﻢ ﺑﺪ ﻟﺎﺗﻰ وﻟﻰ ﻣﻮدب ﻗﺎﺗﻰ ﺗﻴﭗ ﻣﺮﺗﺐ داﻓﻰ ﻫﻠﻢ ﻛﺮد
ﺟﻮن ﺗﻮ ﺟﻮن ﺗﻮ ﺧﺎﻛﻴﻢ وﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ زﻳﺎدی ﺑﺎﻟﺎ اﺳﺖ
زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻋﻴﻨﻪ ﺳﺮﻳﺎﻟﺎ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﻴﺨﻮای ﺑﺮی ﺑﺮﻳﻢ ﻳﮏ راﺳﺖ
ﭘﺮ رو ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻓﻘﻄ ﺧﻴﻠﻰ روراﺳﺖ
ﻣﻴﮕﻢ اﻳﺴﺖ اﻧﮕﺎر ﻛﻠﺎﻧﺘﺮم ﺷﻤﺎره ﻣﻴﮕﻴﺮم ﺳﻠﺎم ﺑﻌﺪا
داﻏﻢ ﻋﻴﻨﻪ ﺳﻤﺎورم ﺑﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﭘﺎﭘﻰ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺮادرم
اﻟﺎن ﻣﻴﺮن ﻫﻤﻪ رو ﻧﺮوم ﺟﺰ ﺗﻮ ﺑﺰار ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮن ﺟﺰ ﺗﻮ
اﻳﻨﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮو ورن ﺟﺰ ﺗﻮ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﺨﻮاد دﻟﻢ ﺟﺰ ﺗﻮ
اﻳﻨﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮو ورن ﺟﺰ ﺗﻮ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﺨﻮاد دﻟﻢ ﺟﺰ ﺗﻮ
ﻫﻤﻪ رو ﻧﺮوم ﺟﺰ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ
ﺟﺰ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ
ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺒﺎﻟﺎم ﺑﺎﻟﺎم وﻟﻰ ﺑﺒﺮ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﻟﺎ ﺗﺮ
ﺑﺎﻟﺎم ﺑﺎﻟﺎم وﻟﻰ ﺑﺒﺮ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﻟﺎ ﺗﺮ
ﺑﺎﺳﻦ ﮔﻨﺪه ﺗﻴﭗ ﺳﻴﺎه ﺳﻔﻴﺪ از دور ﻋﻴﻦ ﮔﻮره ﺧﺮ
ﻧﮕﺎم ﻋﻴﻨﻪ ﺟﻮﻧﻮره اﻳﻦ از ﻫﻤﻪ ﻫﻠﻮﺗﺮه ﭘﺲ دﻋﺎ ﻛﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺮه
اﻟﺎن ﺑﺎ زاﻧﻮم ﺗﻮﻳﻪ ﮔﻠﻢ ﭼﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻫﻰ ﺗﻮﻳﻪ ﺗﻠﻢ
ﺷﮏ داره ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻳﻪ رﻟﻢ آوﻳﺰوﻧﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﺟﻮﻧﻪ دﻟﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮم واﺳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻟﻮﻧﻪ وﻟﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺎت اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻨﺪﻟﻪ ﭼﺮا ﺟﻴﻢ ﺑﺮی ﺣﺼﻠﺖ ﺳﺮ ﺑﺮه
اﻧﺪاﻣﺖ ﺧﻮدش ﻳﻪ ﭘﺎ دﻣﺒﻠﻪ ﻳﻪ ﭘﺎ ﻣﺪل ﻛﺎرﻟﻰ ﺟﻨﺮه
ﺑﺎﻫﺎش ﺑﻮدن ﻋﻴﻨﻪ ﮔﻨﺒﻠﻪ آدم ﻳﺎ All in ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮه ﻳﺎ در ﺑﺮه
اﻟﺎن ﻣﻴﺮن ﻫﻤﻪ رو ﻧﺮوم ﺟﺰ ﺗﻮ ﺑﺰار ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮن ﺟﺰ ﺗﻮ
اﻳﻨﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺮو رورن ﺟﺰ ﺗﻮ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﺨﻮاد دﻟﻢ ﺟﺰ ﺗﻮ
ﻣﻴﺮن ﻫﻤﻪ رو ﻧﺮوم ﺟﺰ ﺗﻮ ﺑﺰار ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮن ﺟﺰ ﺗﻮ
اﻳﻨﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮو ورن ﺟﺰ ﺗﻮ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﺨﻮاد دﻟﻢ ﺟﺰ ﺗﻮ
ﻫﻤﻪ رو ﻧﺮوم ﺟﺰ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ
ﺟﺰ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ
ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺎم ﺑﺎﻟﺎم وﻟﻰ ﺑﺒﺮ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﻟﺎ ﺗﺮ
ﺑﺎﻟﺎم ﺑﺎﻟﺎم وﻟﻰ ﺑﺒﺮ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﻟﺎ ﺗﺮ
ﻫﻤﻪ رﺳﻤﺎ ﭘﻴﻪ ﺳﻴﺴﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻜﻢ ﺑﻴﺮون ﻣﺜﻪ ﻛﻴﺮﺳﺘﻮ
ﻣﻴﮕﻪ ﻋﻜﺴﻢ و ﻧﻮک ﺑﺮج ﺑﻴﺎر واﺳﻪ ﺗﻮﻟﺪم ﻣﺜﻪ ژورﺟﻴﻨﺎ
ﺣﻮاﺷﻰ دورم دروغ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺨﻮره ﮔﺮوﻫﺖ
ﻳﻪ ﭘﺎم ﺑﻴﺰﻧﻴﺴﻪ ﻳﻪ ﭘﺎم ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻴﺨﻮام ﻳﻜﻴﺶ ﻛﻨﻢ ﺑﺸﻢ ﻳﻮﺗﻮﻳﺒﺮ
ﺑﺎس ﺑﭙﻴﭽﻤﺶ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻮ ﺳﺮی ﻣﻴﮕﻴﺮﺗﻢ ﻣﺜﻪ اﻣﻴﻜﺮون
اﺻﻦ ﻣﺎ ﺷﻴﺖ ﻛﻮﻳﻦ و ﺗﻮ ﺑﻴﺖ ﻛﻮﻳﻦ ﺑﺪو ﻟﻔﻆ ﻫﺎی ﻣﺎرو ﻛﭙﻴﺶ ﻛﻦ
ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺎم ﺑﺎﻟﺎم وﻟﻰ ﺑﺒﺮ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﻟﺎ ﺗﺮ
ﺑﺎﻟﺎم ﺑﺎﻟﺎم وﻟﻰ ﺑﺒﺮ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﻟﺎ ﺗﺮ
ﺑﺎﻟﺎم ﺑﺎﻟﺎم
ﺑﺎﻟﺎم ﺑﺎﻟﺎم
ﺑﺎﻟﺎم ﺑﺎﻟﺎم
ﺑﺎﻟﺎم ﺑﺎﻟﺎم

پخش آنلاین آهنگ سالم ولی خلم بد لاتی ولی مودب ریمیکس

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.3 | تعداد آرا: 1699

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
محمد

عالی.

0
پاسخ
16 ساعت پیش