پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ let her go از Passenger + ترجمه فارسی

دانلود آهنگ جدید Passenger به نام «let her go»

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین let her go با صدای Passenger به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Passenger let her go/ And lyrics

دانلود آهنگ let her go از Passenger + ترجمه فارسی
نام خواننده: Passenger
نام آهنگ: let her go

متن آهنگ Passenger let her go

برای مشاهده کلیک کنید

Well you only need the light when it’s burning low
ﺗﻮ ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﭼﺮاغ اﺣﺘﻴﺎج ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻛﻢ ﺑﺎﺷﻪ
Only miss the sun when it starts to snow
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ داره ﺑﺮف ﻣﻰ ﺑﺎره دﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ
Only know your lover when you let her go
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﻣﻌﺸﻮق ت ﺑﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ش ﻣﻴﺸﻰ

Only know you’ve been high when you’re feeling low
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻛﻪ ﻳﻪ روزی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدی
Only hate the road when you’re missing home
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ از ﺟﺎده ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﻴﺸﻰ ﻛﻪ دﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻪ
Only know your lover when you’ve let her go
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﻣﻌﺸﻮق ت ﺑﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ش ﻣﻴﺸﻰ
And you let her go
و ﻣﻴﺬاری ﺑﺮه

Staring at the bottom of your glass
ﺑﻪ ﺗﻪ ﻟﻴﻮان ت ﺧﻴﺮه ﻣﻴﺸﻰ
Hoping one day you will make a dream last
و اﻣﻴﺪواری ﻛﻪ ﻳﻪ روز ﺑﺘﻮﻧﻰ آرزوت و ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎری
The dreams come slow and it goes so fast
ﺧﻴﻠﻰ ﻃﻮل ﻣﻰ ﻛﺸﻪ ﻛﻪ ﻳﻪ آرزو رو ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎری وﻟﻰ ﺧﻴﻠﻰ رود از دﺳﺖ ﻣﻴﺮه
You see her when you close your eyes
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﻧﻰ اوﻧﻮ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎت و ﺑﺴﺘﻰ
Maybe one day you will understand why
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻪ روز دﻟﻴﻠﺸﻮ ﺑﻔﻬﻤﻰ
Everything you touch all it dies
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ زﻧﻰ ﻣﻰ ﻣﻴﺮه

But you only need the light when it’s burning low
وﻟﻰ ﺗﻮ ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﭼﺮاغ اﺣﺘﻴﺎج ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻛﻢ ﺑﺎﺷﻪ
Only miss the sun when it starts to snow
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ دﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ داره ﺑﺮف ﻣﻰ ﺑﺎره
Only know your lover when you’ve let her go
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﻣﻌﺸﻮق ت ﺑﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ش ﻣﻴﺸﻰ
Only know you’ve been high when you’re feeling low
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻛﻪ ﻳﻪ روزی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدی
Only hate the road when you’re missing home
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ از ﺟﺎده ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﻴﺸﻰ ﻛﻪ دﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻪ
Only know your lover when you’ve let her go
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﻣﻌﺸﻮق ت ﺑﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ش ﻣﻴﺸﻰ

Staring at the ceiling in the dark
ﺗﻮی ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﻴﺮه ﺷﺪی
Same all empty feeling in your heart
ﺑﺎ ﻫﻤﻮن اﺣﺴﺎﺳﺎی ﺧﺎﻟﻰ ﺗﻮی ﻗﻠﺐ ت
Love comes slow and it goes so fast
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻋﺸﻖ زﻣﺎن زﻳﺎدی ﻣﻰ ﺧﻮاد وﻟﻰ ﺧﻴﻠﻰ زود از دﺳﺖ ﻣﻴﺮه
Well you see her when you fall asleep
ﺣﺎﻟﺎ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ ﺧﻮاب اون و ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻰ
But never to touch and never to keep
وﻟﻰ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻟﻤﺲ ﻛﺮدن و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
Because you loved her to much
ﭼﻮن ﺧﻴﻠﻰ دوﺳﺖ ش داﺷﺘﻰ
And you dive too deep
و ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻴﻖ ﺷﻴﺮﺟﻪ ﻣﻴﺮی

Well you only need the light when it’s burning low
ﺗﻮ ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﭼﺮاغ اﺣﺘﻴﺎج داری ﻛﻪ ﻧﻮر ﻛﻢ ﺑﺎﺷﻪ
Only miss the sun when it starts to snow
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ داره ﺑﺮف ﻣﻰ ﺑﺎره دﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ
Only know your lover when you let her go
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﻣﻌﺸﻮق ت ﺑﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ش ﻣﻴﺸﻰ
Only know you’ve been high when you’re feeling low
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻛﻪ ﻳﻪ روزی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدی
Only hate the road when you’re missing home
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ از ﺟﺎده ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﻴﺸﻰ ﻛﻪ دﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻪ
Only know your lover when you’ve let her go
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﻣﻌﺸﻮق ت ﺑﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ش ﻣﻴﺸﻰ

And you let her go
و ﻣﻴﺬاری ﺑﺮه

Ooooo ooooo oooooo
And you let her go
و ﻣﻴﺬاری ﺑﺮه
Ooooooo ooooo ooooo
You let her go
و ﻣﻴﺬاری ﺑﺮه

Because you only need the light when it’s burning low
ﭼﻮن ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﭼﺮاغ اﺣﺘﻴﺎج ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻛﻤﻪ
Only miss the sun when it starts to snow
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ داره ﺑﺮف ﻣﻰ ﺑﺎره دﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ
Only know your lover when you’ve let her go
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﺑﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺸﻮق ت ﻣﻴﺸﻰ
Only know you’ve been high when you’re feeling low
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻛﻪ ﻳﻪ روزی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدی
Only hate the road when you’re missing home
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ از ﺟﺎده ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﻴﺸﻰ ﻛﻪ دﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻪ
Only know your lover when you’ve let her go
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﻣﻌﺸﻮق ت ﺑﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ش ﻣﻴﺸﻰ
Because you only need the light when it’s burning low
ﭼﻮن ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﭼﺮاغ اﺣﺘﻴﺎج ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻛﻤﻪ
Only miss the sun when it starts to snow
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ داره ﺑﺮف ﻣﻰ ﺑﺎره دﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ
Only know your lover when you’ve let her go
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﺑﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺸﻮق ت ﻣﻴﺸﻰ
Only know you’ve been high when you’re feeling low
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻛﻪ ﻳﻪ روزی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدی
Only hate the road when you’re missing home
ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻗﻌﻰ از ﺟﺎده ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﻴﺸﻰ ﻛﻪ دﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻪ
Only know your lover when you’ve let her go
ﻓﻘﻄ وﻗﺘﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﻣﻌﺸﻮق ت ﺑﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ش ﻣﻴﺸﻰ
And you let her go
و ﻣﻴﺬاری ﺑﺮه

پخش آنلاین آهنگ let her go

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.1 | تعداد آرا: 74

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
شاولی

زمانزی

0
پاسخ
12 ماه پیش
Arnoosha

عالی بود❤ممنون از سایت خوبتون🥰

5
پاسخ
2 سال پیش
Aniya

همیشه ارامش بخشه ….مرسی🤗

10
پاسخ
2 سال پیش
مهتلب

سلام عالی بود

5
پاسخ
2 سال پیش
مهتلب

بیشعور

30
پاسخ
2 سال پیش